Výzkumný tým 12: Kvalita rostlinných produktů

 
 
Pracovní pozice a specializace: vedoucí vědecký pracovník - rozvoj screeningových metod pro hodnocení genových zdrojů
 
Rámec a cíle výzkumu v týmu:       
Hodnocení genetických, technologických, hygienických a nutričních parametrů obilovin a minoritních plodin s cílem získat nové teoretické poznatky o variabilitě sledovaných vlastností, jejich genetického založení, vzájemných interakcích a vlivu prostředí. Výzkum zahrnuje vývoj vhodných metod a postupů pro screeningová hodnocení a výběr šlechtitelských materiálů resp. donorů požadovaných vlastností pro specifickou koncovou kvalitu produkce.
 
Certifikát kvality
Výzkumný tým Kvalita rostlinných produktů získal v součinnosti s výzkumným týmem Genová banka certifikát systému kvality ČSN EN ISO 9001:2008 (systém managementu kvality) na činnost zahrnující laboratorní metody stanovení vybraných chemicko-technologických parametrů u genetických zdrojů obilovin a minoritních plodin (United Registrar of Systems Czech, s.r.o. ze dne 09.11.2014). V rámci tohoto systému je dodržována Politika kvality, která vede k neustálému zvyšování kvality služeb tohoto týmu.
 
Specifikace činností:
 
Výzkum
 • vývoj a optimalizace screeningových metod pro predikci nutriční, technologické a hygienické kvality obilovin a minoritních plodin
 • výzkum a inovace elektromigračních metod pro analýzu rostlinných proteinů
 • výzkum a hodnocení genetické diverzity obilovin a minoritních plodin z pohledu zásobních bílkovin
 • výzkum klíčových parametrů zrna a externích faktorů (ošetření, rajonizace) s průkaznou vazbou ke krmné, pečivárenské resp. škrobárenské kvalitě pšenice
 • výzkum významných antioxidantů a dalších zdravotně prospěšných složek ve vybraných obilovinách a minoritních plodinách ve vazbě na odrůdu a externí faktory
 • studium vztahů bílkovinných markérů k specifickým technologickým vlastnostem pšenice seté a pluchatých pšenic (špalda, dvouzrnka, jednozrnka).
 • výzkum a rozvoj metod pro hodnocení mykotoxinů, jejich výskyt u vybraných kategorií obilovin a minoritních plodin
 • vývoj a optimalizace analytických metod na bázi imunochemických (ELISA) chromatografických (RP-HPLC) a hmotnostně-spektrometrických metod
 • studium vlastností pšenice a pšeničných výrobků s ohledem na složení a dynamiku stravitelnosti škrobu
Další činnosti
 • hodnocení chemicko-technologických parametrů zrna genetických zdrojů obilnin uložených v Genové bance VÚRV,v.v.i.
 • charakterizace genetických zdrojů obilovin s využitím bílkovinných genetických markérů
 • monitoring odrůdové čistoty a odrůdové pravosti osiv a merkantilu pšenice a ječmene
 • udržování a inovace databáze elektroforetických spekter bílkovin v ČR registrovaných odrůd pšenice a ječmene
Jiné činnosti (služby)
 • servisní služby (stanovení odrůdové pravosti a odrůdové čistoty osiv a merkantilu pšenice a ječmene, stanovení technologických, nutričních a hygienických parametrů zrna obilnin - odkaz na aktuální ceník, platný v roce 2016 naleznete zde
 • poradenství v oblasti odrůdové pravosti a odrůdové čistoty pšenice a ječmene
 
Další členové týmu:            

Ing. Jana Bradová: vědecký pracovník – studium genetického založení hospodářsky významných znaků

Ing. Lenka Štočková, Ph.D.: vědecký pracovník - nutriční a hygienická kvalita rostlinných produktů

RNDr. Eva Matějová: odborný asistent - chemicko-technologické analýzy 

Olga Uhlířová: samostatný laborant - chemicko-technologické analýzy

Ing. Mariana Šabíková: samostatný laborant - elektroforetické a chemicko-technologické analýzy 

Daniela Pátková: samostatný laborant - imunochemických, elektroforetických a chemicko-technologických analýzy
 
Ing. Kateřina Zinková: samostatný laborant (rodičovská dovolená)

Kontakty na pracovníky týmu (telefon, mobil, e-mail) naleznete zde.
 
 
Nejvýznamnější aktuální výsledky týmu:

Vliv zpracování pšeničného zrna na stravitelnost škrobu a obsah resistentního škrobu
Zrno šesti standardních pšeničných kultivarů a jednoho vysoce amylózního kultivaru bylo semleto na celozrnnou a bílou pšeničnou mouku, která byla použita k přípravě chleba, sušenek a oplatek. byly pozorovány změny v obsahu rychle a pomalu stravitelného škrobu (RDS a SDS), resistentního škrobu (RS) a vlákniny zapříčiněné rozdílným způsobem mletí a přípravou pekařských produktů. V závislosti na mlecím procesu se obsah rychle stravitelného škrobu měnil v rozsahu 28,3 - 32,4 % a SDS v rozsahu 18,3 - 35,2 %. Obsah RS byl v průměru 6,6 v celozrnné mouce, 3,9 v bílé mouce, 3,5, 5,9 a 1,0 % v chlebu, sušenkách a oplatkách. Rozdíl mezi kultivary byl nízký, s výjimkou vysoce amylózní pšenice, která vykazovala unikátní technologické a nutriční vlastnosti.
Citace:
Štěrbová, L., Bradová, J., Sedláček, T., Holasová, M., Fiedlerová, V., Dvořáček, V., & Smrčková, P. (2016). Influence of technological processing of wheat grain on starch digestibility and resistant starch content. Starch‐Stärke, 68(7-8): 593 - 602.

Nedestruktivní mapování pekařské kvality zrna u šlechtitelských materiálů a genetických zdrojů pšenice s využitím FT-NIR spektrometrie – ověřená technologie
Technologie popisuje aplikaci blízké infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací pro hodnocení nepřímých parametrů pekařské jakosti. Byly vyvinuty a ověřeny predikční modely pro stanovení Zelenyho sedimentace, obsahu mokrého lepku a hodnoty gluten indexu. Malá spotřeba intaktního zrna i rychlost stanovení předurčuje metodu především k využití ve velmi raných fázích šlechtitelského procesu, kde komplexní laboratorní hodnocení pekařské jakosti pšeničného zrna je jen velmi omezené. Je uzavřena licenční smlouva z 9. 3. 2017 o využití technologie šlechtitelskou organizací Výzkumné centrum Selton s.r.o.
Citace:
Dvořáček V., Bradová J. Nedestruktivní mapování pekařské kvality zrna u šlechtitelských materiálů a genetických zdrojů pšenice s využitím FT-NIR spektrometrie. Ověřená technologie. VÚRV, v.v.i. 2017.
 

Řešené projekty:  
 • MZE RO0417: Udržitelné systémy a technologie pěstování zemědělských plodin pro zlepšení a zkvalitnění produkce potravin, krmiv a surovin v podmínkách měnícího se klimatu.
  Věcná etapa 12: Efektivní metody a postupy hodnocení genetické diverzity zásobních bílkovin a nutričních vlastností u vybraných obilnin a minoritních plodin(podílí se na řešení) 
 • QJ1310219: Pšenice se specifickým složením a vlastnostmi škrobu pro potravinářské a průmyslové účely (řešitel)
 • 7AMB16AT004: Vliv moderního šlechtění pšenice v ČR a Rakousku na obsah neškrobových sacharidů v zrnu a celiakální reaktivitu lepku
 • LD14087: Barley (Hordeum vulgare) proteome response to Fusarium and Fusarium mycotoxin treatments (podílí se na řešení)
 • 613609: An integrated approach to diversify the genetic base, improve stress resistance, agronomic management and nutritional/processing quality of minor cereal crops for human nutrition in Europe (HealthyMinorCereals 7RP EU) (podílí se na řešení)
 • 7F14122 Konzervace a šlechtitelský potenciál původních druhů ovoce v České republice a v Norsku (podílí se na řešení)
 • Národní program konzervace genofondů (podílí se na řešení)
 • QJ1510163 Stanovení klíčových nutričních parametrů pšeničného zrna, vývoj nových donorů kvality a zlepšení parametrů krmiv pro efektivní výkrm monogastrů (koordinátor)
 • QK1710302 Zvýšení odolnosti pšenic vůči suchu, mrazu, padlí a fuzariózám klasu pomocí metod genomiky a proteomiky (podílí se na řešení)
 • QJ1530373 Integrovaná ochrana obilnin proti patogenům, plevelům a škůdcům pro udržitelné produkce potravin, krmiv a surovin (podílí se na řešení)
   

Seznam publikací: přehled publikací členů týmu naleznete zde.

______________________________________________
Webová stránka týmu byla a
ktualizována k 02.05.2017

Message
zavřít