Výzkumný tým 05: Produkční fyziologie a výživa rostlin

 
Vedoucí týmu: Ing. Jan Haberle, CSc.
 
Pracovní pozice a specializace: samostatný vědecký pracovník, produkční fyziologie, výživa rostlin, modelování
 
Rámec a cíle výzkumu v týmu:
Získat nové poznatky v oblasti produkční fyziologie a výživy rostlin a využít je pro zlepšení příjmu a utilizace živin plodinami za optimálních i nepříznivých podmínek. Rozvíjet výzkum v oblasti listových hnojiv, spolupracovat s výrobci na vývoji a ověřování hnojiv a fyziologicky aktivních látek. Získat nové poznatky o kořenovém systému plodin a využít je ve výživě a šlechtění plodin a při inovaci metod stanovení závlahového množství. Využít nové postupy dálkového průzkumu země (DPZ) pro indikaci vodního stresu v porostech plodin, plošné variability infiltrace vody a rizika vyplavení nitrátů. Aplikovat postupy matematického modelování pro uvedené cíle.
 
Specifikace činností:

Výzkum
 • efektivnost využití živin z půdní zásoby a listové aplikace hnojiv pro požadované výnosové a kvalitativní parametry produkce plodin a speciálních kultur
 • studium vlivu sucha na plodiny, možnosti redukce jejich dopadu na výživu plodin, výběr genotypů na velikost kořenů a efektivnost využití vody
 • monitoring a diagnostika výživy rostlin, včetně metod DPZ, a postupy pro zlepšení výživného stavu plodin v průběhu růstu
 • výzkum kořenového systému plodin z hlediska příjmu a efektivnosti využití živin a vody, reakce kořenů na agrotechnické zásahy
 • použití plodinových a agroklimatických modelů pro simulaci vlivu faktorů prostředí a genotypu na plodiny, modelování potřeby závlah a dopadu nedostatku vody, simulace dopadu agrotechnických opatření    
Další činnosti
 • hodnocení rizik, návrhy a monitoring efektivnosti opatření pro redukci negativního vlivu zemědělské činnosti na okolní prostředí
 • predikce a hodnocení dopadů nepříznivých povětrnostních podmínek, rajonizace pěstování plodin na základě půdně-klimatických podmínek a s využitím modelů v prostředí GIS
Jiné činnosti (služby)
 • vývoj a ověřování hnojiv a pomocných látek aplikovaných do půdy a na list, včetně látek s deklarovaným anti-stresovým účinkem
 • chemické a biochemické analýzy, analýzy obsahu izotopů N a C v rostlinách, půdě a jiných materiálech, diagnostika výživného stavu polních plodin a speciálních kultur
 
Další členové týmu:

Ing. Pavel Svoboda: vědecký pracovník - výživa a hnojení plodin, kořenový systém, postupy pro omezení ztrát dusíku do prostředí

Ing. Gabriela Kurešová, Ph.D.: vědecký pracovník - fyziologie a výživa rostlin, regulace v rostlině, diagnostika výživy rostlin, listová výživa, vývoj hnojiv, biochemické analýzy

RNDr. Ivana Raimanová, Ph.D. (rodičovská dovolená): vědecký pracovník - fyziologie a výživa rostlin, příjem a utilizace živin, genotypové rozdíly, analýza izotopů N a C

Věra Schäferlingová: technik ve výzkumu - vegetační rozbory, hodnocení a analýzy rostlin a půdy

Ing. Adéla Neumannová: asistent výzkumu - vegetační rozbory, analýzy rostlin a půdy, výživa jabloní
 
Kontakty na pracovníky týmu (telefon, mobil, e-mail) naleznete zde
  
            
 
Nejvýznamnější aktuální výsledky týmu:

Metodika výživy a hnojení ekologických výsadeb jabloní
Výsledky hodnocení výživného stavu a hnojení jabloní, včetně ověření nových hnojiv, se zaměřením na ekologickou produkci byly využity pro zpracování metodiky pro pěstitele.
Citace:
Kurešová G., Mészáros M., Raimanová I., Neumannová A. 2016: Metodika výživy a hnojení ekologických výsadeb jabloní. VÚRV, v.v.i., Praha.
Kurešová a kol. 2016: Listové hnojivo jako doplněk výživy ovocných dřevin v období sucha.
In: Hnilička, F. (ed.) Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2016.
 

Monitoring výživného stavu jabloní v sadu a v kontejnerovém pokusu  

Postupy pro eliminaci znečištění půdy a vod při ukládání hnoje na zemědělské půdě
Byly získány experimentální údaje pro hodnocení rizika znečištění vod nitráty z polních složišť hnoje. Metodika popisuje ucelený návod na správné uložení hnoje na zemědělské půdě před jeho použitím, a to od výběru vhodného místa pro složiště přes průběžné ošetřování uloženého hnoje až po agrotechnická opatření, které je vhodné uplatnit v místě složiště po rozmetání hnoje na pole. V metodice jsou uvedeny i legislativní podmínky pro uložení hnoje na zemědělské půdě. Jsou přehledně popsána všechna opatření, která mají za cíl zachování kvality uloženého hnoje a omezení rizika znečištění okolního prostředí, zejména povrchových a podzemních vod.
Citace:
Svoboda P., Wollnerová J., Kozlovská L., Klír J. 2016: Metodika řádného uložení hnoje na zemědělské půdě. VÚRV, v.v.i., Praha.

Indikace rizika ztrát dusíku v podnicích s vysokým podílem zavlažovaných zelenin a raných brambor a možnosti redukce vyplavení nitrátů do vod
Pěstování řady druhů zelenin a raných brambor, zvláště na lehkých půdách a pod závlahou, představuje zvýšené riziko ztrát dusíku vyplavením z kořenové zóny. Sledování obsahu a distribuce nitrátů v půdním profilu, obsahu vody a ukazatelů zranitelnosti prostředí, hloubky kořenů a údajů o hospodaření indikují riziko vyplavení a agrotechnické přístupy k jeho redukci.
Citace:
Klír J., Haberle J. 2017: Snížení rizika ztrát dusíku z půdy v zelinářské výrobě. Zahradnictví.
Haberle J., Svoboda P., Šimon T., Kurešová G., Neumannová A., Klír J. 2016: Distribuce minerálního dusíku v půdě v podnicích se zavlažovanou zeleninou. Úroda.

Nový indikátor klasifikace agroklimatických podmínek pro pěstování meziplodin
S pomocí agroklimatického modelu a 40-leté řady denních meteorologických údajů z 500 lokalit ČR byly vymezeny podmínky pro pěstování strniskových meziplodin v zemědělských oblastech ČR. Model zahrnuje termín sklizně hlavní plodiny, dostupnost vody a teplotní podmínky, včetně výskytu časných mrazů. Regiony jsou znázorněny formou map pro tři skupiny meziplodin s odlišnými biologickými vlastnostmi.
Citace:
Květoň V., Haberle J., Žák M. 2016: New indicator for classification of agroclimatic conditions for the cultivation of catch crops. Archives of Agronomy and Soil Science


Řešené projekty:

 • MZE RO0417: Udržitelné systémy a technologie pěstování zemědělských plodin pro zlepšení a zkvalitnění produkce potravin, krmiv a surovin v podmínkách měnícího se klimatu
  Věcná etapa 05: Příjem a využití živin plodinami v podmínkách zvýšeného kolísání povětrnostních podmínek (řešitel)
 • MZe QJ1510098 (NAZV): Nové linie pšenice pro efektivnější využití vstupů a s vyšší odolností ke stresům (řešitel)
  MZe QJ1510133 (NAZV): Inovace metod monitoringu a diagnostiky výživy ovocných dřevin pro efektivní hnojení v intenzivních výsadbách (řešitel) 
 • MZe QJ1320213 (NAZV): Inovace systémů zemědělského hospodaření v prostředí kvartérních sedimentů, jejich ověření a aplikace v ochranných pásmech vodních zdrojů (podíl na řešení)
 • MPO FV10213 (TRIO): Platforma pro identifikaci a interpretaci stresových faktorů v rostlinné produkci (podíl na řešení)
 • TAČR TH02030133: Zemědělský systém hospodaření integrující efektivní využití živin plodinami a ochranu vod před plošnými zdroji znečištění (řešitel)
 • MZe QK1720285 (NAZV): Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah (řešitel)
   
Seznam vybraných publikací (2016, 2017):
 • Haberle J., Svoboda P., Šimon T., Kurešová G., Neumannová A., Klír J. 2016: Distribuce minerálního dusíku v půdě v podnicích se zavlažovanou zeleninou. Úroda 64 (12), 4 s.
 • Klír J., Haberle J. 2017: Snížení rizika ztrát dusíku z půdy v zelinářské výrobě. Zahradnictví XVI (5), 60-62 
 • Kurešová G., Mészáros M., Raimanová I., Neumannová A. 2016: Metodika výživy a hnojení ekologických výsadeb jabloní. VÚRV, v.v.i., Praha, 2016, 28 s.
 • Kurešová G., Neumannová A., Menšík L., Mészáros M., Svoboda P. 2016: Listová výživa v ekologické produkci třešní a višní. Úroda 64(12), 369-372.
 • Kurešová G., Neumannová A., Mészáros M., Svoboda P. 2016: Listové hnojivo jako doplněk výživy ovocných dřevin v období sucha. In: Hnilička, F. (ed.) Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, 2016, 161 – 163.
 • Květoň V., Haberle J., Žák M. 2016: New indicator for classification of agroclimatic conditions for the cultivation of catch crops. Archives of Agronomy and Soil Science, 63 (2), 250-260.
 • Raimanová I., Svoboda P., Kurešová G., Haberle J. 2016: The effect of different post-anthesis water supply on the carbon isotope discrimination of winter wheat grain. Plant, Soil & Environment 62(7), 329-334.
 • Svoboda P., Wollnerová J., Kozlovská L., Klír J. 2017: Metodika řádného uložení hnoje na zemědělské půdě. VÚRV, v.v.i. Praha, 49 s. (2.aktualizované vydání). ISBN 978-80-7427-206-6.
 • Svoboda P., Kurešová G., Neumannová A., Haberle J. 2016: Efektivnost využití vody ozimou pšenicí při diferencované dostupnosti vody. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin. Mez. konference 12.-14.6.2016, ÚEL SAV Zvolen, 4 s.

Úplný přehled publikací členů týmu naleznete zde.

_____________________________________________
Webová stránka týmu byla a
ktualizována k 24.04.2017

Message
zavřít