Výzkumný tým 26: Fytochemie

Vedoucí týmu: doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.

Pracovní pozice a specializace: vědecký pracovník – fytochemie, analytická chemie, rostlinné hormony, interakce rostlina-patogen

Lokalizace týmu: Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. v rámci Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Olomouc

Rámec a cíle výzkumu v týmu:
Vývoj a aplikace metod chemické analýzy nízkomolekulárních látek izolovaných z rostlin, hub a bakterií. Vývoj a aplikace metod molekulární biologie k identifikaci, charakterizaci a monitoringu chorob zelenin a léčivých a kořeninových rostlin (LAKR). Výchova mladých diplomantů a doktorandů.

Specifikace činností:

Výzkum

Vývoj a aplikace metod chemické analýzy nízkomolekulárních látek

 • vývoj zejména chromatografických a elektroforetických metod pro studium primárních a sekundárních metabolitů rostlin a léčivých hub v kolekci genových zdrojů (pracoviště Olomouc); dále pak baktérií (spolupráce s Gent University)
 • vývoj analytických metod studia vybraných skupin fytohormonů – cytokininy, strigolaktony
 • profilování hydrolyzovatelného eugenolu v rostlinách rodu Euphorbia

Studium fytohormonů

 • studium biosyntézy a percepce cytokininů v topolu (klonování, modelování, feeding experimenty, tkáňové kultury)
 • studium mechanismu účinku vybraných bakterií na růst a vývoj rostlin (zaměření na 2-methyltio-cytokininy)
 • studium strigolaktonů, biosyntéza a metabolismus (molekulární mechanismus, redoxní přeměny)

Studium chorob a škůdců zelenin a LAKR

 • monitoring chorob a škůdců zelenin a LAKR
 • identifikace a charakterizace rostlinných patogenů

Vývoj metod kultivace vybraných druhů makromycet

 • vývoj metodiky pěstování smržovitých hub

Studium genetické diverzity vybraných genových zdrojů zelenin a speciálních plodin

 • vývoj a optimalizace metodiky identifikace duplicit položek genových zdrojů vybraných druhů zelenin pomocí mikrosatelitních markerů

Další činnosti

 • koordinace a řešení výzkumných projektů v rámci agentury GAČR a projektů mezinárodní spolupráce (Mobility)
 • školení a výchova bakalářů, diplomantů a doktorandů - UP
 • publikace ve vědeckém a odborném tisku
 • přednášková odborná a popularizační činnost
 • organizace odborných konferencí
 • smluvní výzkum v oblasti chemických analýz
 • koordinace spolupráce s UP a ÚEB AVČR, v.v.i. v rámci CRH


Další členové týmu:

RNDr. Irena Petrželová, Ph.D.: vědecký pracovník - monitoring chorob a škůdců zelenin a LAKR, chemická ochrana rostlin, popis nových patogenů LAKR, udržování kolekce zahradnicky významných hub, kultivace smržů a vybraných léčivých druhů hub, příprava grantových projektů se zaměřením na tematiku fytopatologie a rostlinolékařská entomologie u zelenin a LAKR

Mgr. Michaela Jemelková: vědecký pracovník - aplikace metod molekulární biologie se zaměřením na výzkum zelenin a speciálních plodin, detekce duplicit genových zdrojů (Lactuca sp., Capsicum sp.), identifikace nových patogenů LAKR pomocí molekulárně-biologických metod, identifikace a charakterizace vybraných druhů Ascomycet a Basidiomycet

RNDr. Michal Berčák, Ph.D.: vědeckovýzkumný pracovník – fytochemie, analytická chemie, biochemie se zaměřením na výzkum zelenin a speciálních plodin, zavedení charakterizace odrůd zelenin aromatických, kořeninových a léčivých plodin, praktické udržování kolekce zahradnicky významných hub

Mgr. Michal Sochor, Ph.D.: výzkumný pracovník - molekulární a buněčná biologie, aplikace metod molekulární biologie a buněčné biologie v oblasti zemědělských věd se zaměřením na výzkum zelenin a speciálních plodin, genotypizace, fenotypizace, využití molekulárních markerů

Ing. Sanja Ćavar Zeljković, Ph.D.: výzkumný pracovník – chemik - zajištění chemických rozborů těkavých látek semen pomocí GC/MS, vyhodnocení výsledků a jejich zpracování, zpracování podkladů pro vyhodnocení výsledků řešených výzkumných úkolů

Jaroslava Roháčová - administrativní pracovnice

Kontakty na pracovníky týmu (telefon, mobil, e-mail) naleznete zde.


Nejvýznamnější aktuální výsledky týmu:

Identifikace a charakterizace nového patogena bazalky vonné
Popis výsledku (bude doplněn)
Citace:
Petrželová, I., Kitner, M., Doležalová, I., Ondřej, V., Lebeda, A. (2015): First report of basil downy mildew caused by Peronospora belbahrii in the Czech Republic. Plant Disease 99 (3), 418


Identifikace patogenů LAKR pomocí sekvenační analýzy ITS regionu rDNA
 
 

Řešené projekty:

 • LO1204: Udržitelný rozvoj výzkumu v Centru regionu Haná (2014-2018, MSM/LO), Národní program udržitelnosti I, 2013-2018 (podílí se na řešení)
Tvorba plodnic Flammulina velutipes na žitném substrátu

Mycelium Morchella esculenta 5 dní po přepasážování na MEG

Ptychoverpa bohemica - kačenka česká

_______________________________________________
Webová stránka týmu byla a
ktualizována k 04.10.2017 

Message
zavřít