Novela zákona o hnojivech a vyhlášky o skladování a způsobu používání hnojiv


15.08.2017

Dne 1. května 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, schválená v lednu a vydaná pod číslem č. 61/2017 Sb.
Novela upravuje některé požadavky na uvádění hnojiv do oběhu, ohlašování vzájemně uznaných hnojiv, vedení registru hnojiv, označování a balení hnojiv i provádění agrochemického zkoušení zemědělských půd.
Důležitou změnou pro zemědělce je nová povinnost vést skladovou evidenci i pro statková hnojiva (hnůj, kejda apod.), podle § 8. Dosud se totiž tato povinnost vedení dokladové evidence o příjmu, výdeji a skladovaném množství hnojiv vztahovala jen na skladování minerálních hnojiv, organických hnojiv (digestát, kompost apod.) a organominerálních hnojiv. Každý zemědělský podnikatel skladující statková hnojiva by tedy nově měl mít:
a) evidenci o produkci statkových hnojiv, např. měsíčně či kvartálně (lze dokladovat vlastní evidencí zjištěnou vážením nebo výpočtem podle normativů z vyhlášky č. 377/2013 Sb., což je součástí většiny komerčních evidenčních softwarů nebo aplikace EPH v Portálu farmáře),
b) doklady o eventuálním nákupu či prodeji statkových hnojiv,
c) evidenci o přesunech statkových hnojiv v rámci podniku (např. evidence termínů zakládky a rozvezení polních složišť),
d) evidenci o aplikaci statkových hnojiv (tj. evidence hnojení),
e) evidenci o přibližném aktuálním množství statkových hnojiv ve skladech a na složištích, schválených v havarijním plánu (např. formou skladových karet - příjem, výdej, zůstatek).
Nově byla zavedena ohlašovací povinnost při letecké aplikaci kapalných hnojiv a pomocných látek (§ 9). Zemědělští podnikatelé, kteří letecky aplikují kapalná hnojiva nebo pomocné látky na zemědělskou půdu jsou povinni zaslat na ÚKZÚZ 14 dnů před aplikací hlášení, dle vzoru v příloze č. 4 k novelizované vyhlášce č. 377/2013 Sb.

V červenci 2017 byla schválena novela vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, a to pod číslem č. 229/2017 Sb., s účinností změn od 15. srpna 2017.
Platné znění vyhlášky č. 377/2013 Sb., se zapracováním novelizačních úprav naleznete zde.
Z hlavních změn vybíráme již dříve avizované zvýšení maximálního obsahu sušiny u technologických vod z 1,0 % na 1,5 % (§ 7 odst. 2) a zavedení normativu obsahu živin pro směsný hnůj od více kategorií skotu (tabulka A v příloze č. 3, hodnota 6,7 kg N/t). Metodiku pro používání technologických vod na zemědělské půdě si můžete prohlédnout nebo stáhnout zde.
Pro zemědělské podniky, které aplikují na zemědělskou půdu popel ze samostatného spalování biomasy došlo ke změně způsobu evidence aplikace. Nově musí být tato hnojivá látka evidována ve 100% sušině, s limitem aplikace maximálně 2 tuny sušiny/ha za 3 roky (§ 7 odst. 7). Úprava vychází z poznatků z praxe, kdy někteří producenti popelů ze spalování biomasy tento popel vlhčí nebo skrápějí pro snadnější aplikaci a omezení prašnosti.
Dále došlo k omezení používání volně ložených tuhých statkových a organických hnojiv (§ 7, nový odstavec 9), která nesmějí být používána na orné půdě při pěstování zeleniny od výsevu či výsadby do sklizně a v plodících ovocných výsadbách a vinicích jeden měsíc před zahájením sklizně. Důvodem toho omezení byla nutnost zavedení hygienických požadavků při pěstování ovoce a zeleniny a zabránění případné mikrobiální kontaminace.
Vyhláška zavádí vzor formuláře pro hlášení letecké aplikace kapalných hnojiv a pomocných látek v návaznosti na novou povinnost zavedenou v zákoně o hnojivech. Nový formulář je uveden v příloze č. 4 (odkaz v novém § 9a), kde nahradil původní tabulku pro výpočet produkce výkalů, moči a účinného dusíku zvířaty. Tato tabulka sloužila jako přechodná pro žadatele o dotace na ošetřování travních porostů podle NV č. 79/2007 Sb. Tím, že tyto původní závazky již byly ukončeny, pozbyla tabulka svůj význam a stejně tak i odstavec 5 v § 9, který byl také z vyhlášky vypuštěn. 
 

Všechny aktuality

Message
zavřít