Přednášky a metodiky ke stažení


26.04.2017

Prezentace ze seminářů pro praxi (únor-duben 2017)

Aktuální podmínky pro dotace, kontrola podmíněnosti v roce 2017
V přednášce jsou přehledně popsány hlavní podmínky pro dotace, se zdůrazněním změn od roku 2017, vyplývajících z novelizace předpisů k LPIS a přímým platbám i z nového nařízení vlády ke kontrole podmíněnosti č. 48/2017 Sb. (např. zpřísnění sankčního systému a změna DZES 4, která se týká všech DPB se standardní ornou půdou již nad 4°). Prezentace se rovněž věnuje aktuálním změnám v podmínkách pro dotace na AEKO i plánovaným úpravám v oblasti protierozních opatření (DZES 5) a LFA od roku 2018.   

Ochrana ovzduší, nakládání s odpady, používání technologických vod
Souhrn požadavků na ochranu ovzduší a nakládání s odpady v zemědělském podniku. Nová vyhláška k používání upravených kalů na zemědělské půdě. Pravidla a postupy pro využití samostatně skladovaných technologických vod (např. z dojíren) v režimu pomocných látek.

Nitrátová směrnice, bilance živin a organické hmoty
Přehled změn v nitrátové směrnici, platných od 1. srpna 2016 (úprava zranitelných oblastí, nový akční program). Principy stanovení dávek hnojiv, postupy pro výpočet jednoduché bilance živin a organické hmoty v podniku. Graf spotřeby hnojiv v ČR do roku 2016.

Dotazník k uplatnění nitrátové směrnice 2016/2017
Na seminářích k nitrátové směrnici byli účastníci požádáni o spolupráci při vyhodnocení nově nastavených pravidel 4. akčního programu. Dotazník je ke stažení ve verzi .doc a .pdf. Uvítáme zaslání vyplněných dotazníků, pomůžete tím nám i sobě... 


Certifikované metodiky pro praxi


Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech
Metodika vydaná koncem roku 2016 obsahuje nejen požadavky na hospodaření ve zranitelných oblastech, ale i obecně platná doporučení v oblasti výživy rostlin a hnojení, využitelná i mimo zranitelné oblasti.

Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě (2. vydání) 
Obecně platná metodika vydaná na začátku roku 2017 obsahuje základní pravidla pro ukládání hnoje na zemědělské půdě, včetně příkladů zpracování havarijního plánu s využitím údajů z LPIS, a dále pak legislativní požadavky platné po celém území i zvláštní požadavky pro zranitelné oblasti.

Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě
Obecně platná metodika, zpracovaná a vydaná na konci roku 2016. Publikace podává uceleným způsobem potřebné informace a praktická doporučení k této nové problematice, vzniklé v roce 2014 zařazením technologických vod ze zemědělského provozu mezi pomocné látky podle zákona o hnojivech.  

Všechny aktuality

Message
zavřít