Aktuality

Metodika pro všeobecnou charakterizaci genetické diversity odrůd konopí

17.01.2018

Ve VÚRV, v.v.i. byla vydána nová Metodika pro všeobecnou charakterizaci genetické diversity odrůd konopí pomocí mikrosatelitních markérů.

Předmětem metodiky je postup charakterizace odrůd konopí pro posouzení genetické diverzity a posouzení odrůdové deklarace na základě analýzy délkové variability mikrosatelitů (SSR - Single Sequence Repeats) laboratořemi v praxi. Tato metoda umožňuje jednoznačnou identifikaci a odlišení jednotlivých odrůd technického konopí (konopí setého, Cannabis sativa L.). Využívá sady vybraných primerů pro amplifikaci cílových SSR lokusů v genomu C. sativa L. pomocí Taq polymerázy. Metoda je použitelná pro vzorky DNA izolované z jakékoliv části rostliny i semen v čerstvém i suchém stavu. Popisuje postup a potřebné vybavení pro provedení analýzy. Doporučuje způsob hodnocení výsledků.

Autoři:
Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.
Ing. Ladislav Kučera, CSc.
Ing. Jozef Pavel
Ing. Marie Bjelková, Ph.D. (Agritec Plant Research, s.r.o. Šumperk)

Výzkumný tým:
Molekulární genetika


Nová metodika k ochraně proti chorobám pat stébel

16.01.2018

Ve VÚRV, v.v.i. byla vydána nová Metodika diagnostiky a postupů ochrany proti chorobám pat stébel pšenice.
Cílem metodiky je usnadnit uživatelům určování symptomů výskytu chorob pat stébel na pšenici a rozpoznávání původců jednotlivých chorob. Informace o průběhu rozvoje chorob pat stébel na pšenici jsou základním předpokladem pro volbu optimální strategie ochrany, tak aby byl plně využit potenciál všech dostupných metod (použití genotypů s geny odolnosti, ochranné technologie pěstování a fungicidní ochrana) k zajištění stabilní, zdravotně nezávadné, ekonomicky rentabilní produkce s co nejmenšími dopady na životní prostředí.

Autoři:
RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.
Mgr. Jana Palicová, Ph.D.
Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D.
Ing. Pavel Bartoš, DrSc.

Výzkumný tým:
Genetika a šlechtitelské metody


Metodiky před certifikací

16.01.2018

Metodiky před certifikací
V souladu s podmínkami Evropské komise je nutno zatím necertifikovanou metodiku před uzavřením smlouvy s uživatelem zveřejnit.
Upozorňujeme, že níže uvedené metodiky dosud neprošly oponentním řízením a certifikací a jejich text není definitivní. Poskytovatel metodik tedy nenese žádnou odpovědnost za jejich užití.


Nová metodika Mšice na obilninách: biologie, prognóza a regulace

15.01.2018

Ve VÚRV, v.v.i. byla vydána nová metodika "Mšice na obilninách: biologie, prognóza a regulace".

Cílem metodiky je poskytnout návod, jak rozeznat jednotlivé druhy mšic, zjistit jejich aktuální počty v porostech obilnin a v rámci možností současného poznání předpovědět další vývoj jejich abundance v daném porostu a odhadnout snížení výnosu.
Dalším cílem je rekapitulace možností ochrany s důrazem na využití přirozených nepřátel.
Třetí cíl je osvětový. Metodika umožňuje přístupným způsobem porozumět biologii a procesům populačního vývoje obilních mšic tak, aby čtenář nezůstal jen slepým uživatelem nezdůvodněných praktických návodů, ale sám se mohl kriticky rozhodovat podle okamžité situace..

Autoři:
doc. RNDr. Alois Honěk, CSc.
doc. Ing. Zdenka Martinková, CSc. 
Ing. Jan Lukáš, Ph.D.
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D. 
doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D. 
RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D. 

Výzkumný tým:
Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin
 


Nová metodika Zpracování biologicky rozložitelných odpadů...

14.01.2018

Ve VÚRV, v.v.i. byla vydána nová metodika "Zpracování biologicky rozložitelných odpadů obsahujících suroviny živočišného původu na hnojivé substráty".

Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, původcům a zpracovatelům bioodpadů, majitelům a provozovatelům bioplynových stanic a kompostáren, investorům a dalším zájemcům o dotčenou problematiku základní informace o možnostech hygienizační úpravy biologicky rozložitelných odpadů obsahujících suroviny živočišného původu na hnojivé substráty a způsobech jejich použití.
Patentovaný kombinovaný postup acidické a alkalické úpravy bioodpadů zajišťuje dostatečnou stabilizaci a účinnou hygienizaci výstupního produktu, umožňující jeho další využití buď pro kompostování nebo biozplynování nebo pro aplikaci na půdu jako hodnotného hnojivého substrátu. Součástí metodiky je hodnocení agrochemické efektivity použití výstupních hnojivých substrátů při pěstování vybraných zemědělských plodin.
Metodika je určena širokému okruhu uživatelů - může posloužit jako podklad pro úpravu technických zařízení, technologických postupů i jako materiál pro výuku na středních zemědělských školách, univerzitách se zemědělským zaměřením nebo zemědělským poradcům.

Autoři:
Ing. Sergej Usťak, CSc.
Ing. Jakub Muňoz, Ph.D.
Ing. Vojtěch Váňa

Výzkumný tým:
Technologie pro udržitelné zemědělství a obnovu krajiny


Volné místo - poradce

06.12.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro Poradenské centrum vhodného uchazeče na pozici
ZEMĚDĚLSKÝ PORADCE se specializací na pěstování zeleniny
(podrobnosti zde)

Přehled všech volných míst naleznete zde.


Prodej brambor

05.12.2017

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. nabízí k prodeji

konzumní brambory netříděné (minimální odběr 50 kg).

Cena je stanovena na 3,- Kč/kg, včetně DPH.
Brambory jsou prodávány v areálu VÚRV, v.v.i. (Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně), po domluvě na tel. 233 022 498 nebo mob. 601 322 307 (pan Ivičic).
Cena pytle, ve kterém jsou brambory vydávány, je 15,- Kč/1 pytel. Zájemci si mohou přivézt i vlastní pytle nebo jiné obaly.

Odrůda: PRINCESS
• raná, konzumní, varný typ AB, pro celoroční využití
• vhodné k přípravě salátů, vařené hlízy jsou pevné konzistence, dobrá skladovatelnost
• sytě žlutá dužnina, vynikající chuťové vlastnosti, bez barevných změn po uvaření i za syrova
• hlízy mají stálou kvalitu, nešednou
 


Volné místo - pedolog

24.11.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým „Zemědělská pedologie a pedobiologie“
vhodného kandidáta na pozici VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK - PEDOLOG
(podrobnosti zde)

Přehled všech volných míst naleznete zde.


Hodnocení odrůd pšenice ozimé z hlediska jejich odolnosti k zimním stresům

21.11.2017

Ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze - Ruzyni se každoročně hodnotí odrůdy pšenice ozimé z hlediska jejich odolnosti k zimním stresům vyskytujícím se na území ČR. Testy jsou prováděny podle schválené metodiky pro praxi, a to provokační nádobovou metodou. Výsledky víceletého hodnocení zimovzdornosti odrůd ozimé pšenice jsou uvedeny v přiložené tabulce.
Při pěstování pšenice doporučujeme výběr z několika odrůd, z nichž odrůdy s nižší zimovzdorností (stupeň 3 až 4) by měly být zasety nejvýše na 1/3 ploch ozimých pšenic.


Pamětní medaile Ctibora Blattného pro Václava Stejskala

19.11.2017

Česká společnost rostlinolékařská udělila Ing. Václavu Stejskalovi, Ph.D.,
 vedoucímu Odboru ochrany plodin a zdraví rostlin VÚRV, v.v.i.
 pamětní medaili Ctibora Blattného, za významný přínos k rozvoji rostlinolékařství. 

 


Seminář Živiny a rizikové prvky v půdě

03.11.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství,
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.,
Česká zemědělská univerzita v Praze

si Vás dovolují pozvat na dvoudenní odborný seminář s účastí zahraničních lektorů, na téma:

Živiny a rizikové prvky v půdě

Termín konání: 15.–16. listopadu 2017
Místo konání: aula VÚRV, v.v.i., Drnovská 507/73, Praha 6 - Ruzyně

Pozvánku, program a přihlášku naleznete zde. Akce je pořádána bez vložného.
Z organizačních důvodů je nutné se přihlásit: na 1. nebo na 2. den, příp. na celou akci.


Nové volné místo - samostatný laborant

02.11.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým “Biologicky aktivní látky v ochraně plodin
vhodného uchazeče na pozici SAMOSTATNÝ LABORANT
(podrobnosti zde)

Přehled všech volných míst najdete zde.

 


Excelentní výsledky VÚRV, v.v.i. vybrány do II. Pilíře hodnocení

01.11.2017

Excelentní výsledky VÚRV, v. v. i. vybrány do II. Pilíře hodnocení výsledků výzkumných organizací Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Tři excelentní výsledky VÚRV, v. v. i. z oblasti Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina (GJ), Šlechtění rostlin (GE) a Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin (GF) byly vybrány do Pilíře II ("peer review" hodnocení kvality vybraných výsledků) v rámci Hodnocení výsledků výzkumných organizací za období 2011 - 2016.
II. Pilíř je výsledkem činnosti expertních panelů Rady pro výzkum, vývoj a inovace v podobě publikovaného Seznamu vybraných výsledků třídy A.

Autorům výsledků k úspěchu srdečně gratulujeme!

Přehled vybraných excelentních výsledků VÚRV, v.v.i.:

Erban, T., Harant, K., Hubálek, M., Vítámvás, P., Kamler, M., Poltronieri, P., Tyl, J., Markovič, M., Titěra, D. (2015)
In-depth proteomic analysis of Varroa destructor: Detection of DWV-complex, ABPV, VdMLV and honeybee proteins in the mite. Scientific Reports, 5 : 16 pp.
Odůvodnění panelu:
Předložená studie je klíčová pro porozumění vztahů mezi parazitem Varroa, viry a hostující včelou. Proto výsledky výzkumu přispívají k pochopení ztrát včelstev. Velmi kvalitní práce, nejen z hlediska významu vlastní studie ale zejména s ohledem na metodický rozměr práce a jejího zacílení na nové možnosti detekce patogenů na úrovni detekce jejich proteinů a nástroj pro studium interakcí v systému hostitel - patogen.

Kosová, K., Vítámvás, P., Prášil, I., Renaut, J. (2011)
Plant proteome changes under abiotic stress - Contribution of proteomics studies to understanding plant stress response. Journal of Proteomics, 74 (8): 1301 – 1322
Odůvodnění panelu:
Souhrn nejvýznamnějších stresů, působících na rostliny v průběhu vegetace je základem pro výzkum jejich účinků z hlediska zdravotního stavu rostlin. Jedná se o článek typu review.

Falta, V., Bagar, M., Bagarová, K., Holý, K., Hortová, B., Chaloupka, R., Kloutvorová, J., Kocourek, F., Loskot, R., Michalko, R., Navrátil, M., Pekár, S., Psota, V., Suchá, J., Vávra, R. (2016)
Ochrana jádrovin v ekologické produkci. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 221 pp.
Odůvodnění panelu:
Metodická příručka ochrany rostlin pro ekologické pěstitele. Kvalitní odborná publikace, soustřeďující doposud roztříštěné informace, vhodná jak pro pěstitele, tak zahrádkáře a studenty ovocnictví/rostlinolékařství. O úrovni svědčí i ocenění ministra za vynikající výsledek.

 


Seminář Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů

01.11.2017

VĚDECKÝ VÝBOR FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ při VÚRV, v.v.i.
si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář

"Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: význam výzkumu a nezávislých studií v systému zajištění bezpečných potravin".

Seminář se koná 24. listopadu 2017 na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze - Dejvicích.

Pozvánka a program zde.


Nové technologické postupy pro stabilní výnosy pěstovaných plodin a ochranu půdy...

31.10.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i. v Praze - Ruzyni,
ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST při ČZU v Praze
a PS v Lukavci

Vás srdečně zvou na odborný seminář

"Nové technologické postupy pro stabilní výnosy pěstovaných plodin a ochranu půdy, vody a ovzduší"

pořádaný v úterý 28. listopadu 2017 v Lukavci u Pacova, ve sportovním areálu DD Lukavec

Odborný seminář je zaměřen na zhodnocení ročníku 2016-17 a jeho vlivu na účinnost jednotlivých agrotechnických opatření. Na semináři budou prezentovány nové postupy v pěstebních technologiích zlepšující kvalitu půdy, omezující erozi, znečišťování vod a stabilizující výnosy a kvalitu produkce. Součástí semináře bude i odborná diskuse k aktuálním problémům při pěstování polních plodin: používání insekticidů u řepky, špatná struktura některých porostů ozimů (osivo s nízkou HTS), optimální uložení hnojiv při aplikaci do půdy, přínosy a rizika technologie strip till a podrývání, půdoochranné postupy při pěstování brambor, využití půdy pro greening a biopásy.

Pozvánka zde.


Český česnek 2017

30.10.2017

VÚRV, v.v.i. s podporou České technologické platformy pro biotechnologie (MZe ČR)

si Vás dovolují pozvat na workshop

PERSPEKTIVY APLIKACE NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE ŠLECHTĚNÍ A PRODUKCI ZELENIN SE ZAMĚŘENÍM NA ROD ALLIUM
„Český česnek“,
který se bude konat v aule VÚRV, v.v.i., dne 28. 11. 2017

Přihláška s programem zde.

Za organizátory:

Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507
161 06 Praha 6 - Ruzyně
Tel. +420 233 022 424
Mobil +420 731 448 342
e-mail: ovesna@vurv.cz

 


Nové přístrojové vybavení výzkumného týmu Molekulární genetiky

18.10.2017

V roce 2017 se přístrojové vybavení výzkumného týmu Molekulární genetiky rozrostlo o digitální kapkovou PCR od firmy Bio-Rad. Nová metoda polymerázové řetězové reakce (PCR, z anglického Polymerase Chain Reaction) je dalším vývojovým stupněm v molekulárně-biologické oblasti, umožňující absolutní kvantifikaci nukleových kyselin s vysokou citlivostí a přesností. Přístroj bude využíván jak pro analýzy v rámci Národní referenční laboratoře pro GMO, tak i při výzkumných projektech týmu Molekulární genetiky i dalších týmů v rámci VÚRV, v.v.i.


Seminář Za tajemstvím genetických zdrojů

13.10.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. a Národním zemědělským muzeem s.p.o. si Vás dovoluje pozvat na seminář "Za tajemstvím genetických zdrojů", který se bude konat čtvrtek 19. října 2017 od 10:00 v Malém sále Národního zemědělského muzea (Kostelní 44, Praha 7).
Pozvánku naleznete zde.


Dýňový podzim 2017

12.10.2017

Expozice dýní v Botanické zahradě v Praze-Troji

Pracovníci výzkumného týmu Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. v Olomouci věnovali široký sortiment kultivarů dýní pro expozici v Pražské botanické zahradě "Dýňový podzim".
 


Pozvánka na výstavu Genetika v zemědělství

11.10.2017

Zveme Vás na výstavu "Genetika v zemědělství", od 21. května do 31. října 2017
 v Národním zemědělském muzeu na zámku Kačina.
Na přípravě výstavy se svými exponáty a fotografiemi podíleli i pracovníci VÚRV, v.v.i.
Podrobnější informace zde.


Seminář Praktické otázky sbírek kultur mikroorganizmů

10.10.2017

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu, ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. a Ministerstvem zemědělství ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář „Praktické otázky sbírek kultur mikroorganizmů“. Tento seminář se bude konat dne 29.11.2017 ve VÚRV, v.v.i. v Praze – Ruzyni.

Pozvánku, program a přihlášku naleznete zde.
 


Mezinárodní konference Aplikace radiometrických dat v rostlinné produkci

09.10.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci "Aplikace radiometrických dat v rostlinné produkci", která se bude konat v pátek 1. prosince 2017 v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Pozvánku a program naleznete zde.


Seminář Rezistence k chorobám pšenice 2017

08.10.2017

Česká technologická platforma pro biotechnologie
ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i.
si Vás dovoluje pozvat na seminář

Rezistence k chorobám pšenice

který se koná ve pondělí 4. 12. 2017 od 9:30
v aule VÚRV, v.v.i. v Praze – Ruzyni
(pozvánka a program zde)
 


Ochrana vod, hnojiva, POR, dotace

07.10.2017

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na diskuzní seminář
"Aktuální informace k ochraně vod z hlediska používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin a ke změnách podmínek pro dotace".
Seminář bude zaměřen na aktuální problematiku používání hnojiv (požadavky 4. akčního programu nitrátové směrnice na období 2016 - 2020) a přípravků na ochranu rostlin (ochranné vzdálenosti od útvarů povrchovým vod), na vyhodnocení praktických zkušeností s nitrátovou směrnicí v zemědělských podnicích v uplynulém období i na připravované změny požadavků pro dotace (kontrola podmíněnosti, přímé platby - „greening“).

Termíny a místa konání semináře:
29.11.2017 Kondrac (hostinec)
07.12.2017 Červený Újezd, u Miličína (hostinec)

Pozvánka zde.
Seminář je pořádán bez vložného, na akci je nutné se předem přihlásit (kontakty v pozvánce).


Uplatnění nových poznatků v pěstebních technologiích, 2017

07.10.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i. v Praze - Ruzyni
a
ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST při ČZU v Praze

Vás srdečně zvou na odborný seminář

"Uplatnění nových poznatků v pěstebních technologiích"

pořádaný ve čtvrtek 7. prosince 2017 v aule VÚRV, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně, Drnovská 507

Odborný seminář bude zaměřen na zhodnocení ročníku 2016-17 a jeho vlivu na účinnost jednotlivých agrotechnických opatření. Na semináři budou prezentovány nové perspektivní postupy v pěstebních technologiích zlepšující kvalitu půdy, hospodaření s vodou v půdě a stabilizující výnosy a kvalitu produkce pěstovaných polních plodin. Součástí semináře bude i odborná diskuse k aktuálním problémům při pěstování polních plodin: přínosy a rizika technologie strip till a podrývání, optimální uložení hnojiv při aplikaci do půdy, setí směsí druhů a odrůd plodin, půdoochranné technologie bez glyfosátů apod.

Pozvánka zde.


Nová volná místa (říjen 2017)

06.10.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá

pro výzkumný tým „Zemědělská pedologie a pedobiologie“ vhodného kandidáta na pozici
VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK - PEDOLOG
(podrobnosti zde)

pro výzkumný tým „Hospodaření se živinami v agrosystémech“ vhodného uchazeče na pozici
VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK
(podrobnosti zde)

pro výzkumný tým „Genetika a šlechtitelské metody“ vhodného kandidáta na pozici
ASISTENT VÝZKUMU
(podrobnosti zde)

Přehled všech volných míst najdete zde.

 


Noc vědců 2017

05.10.2017

Prožijte Noc vědců v Národním zemědělském muzeu na Letné!

A co vás v muzeu večer a v noci 6. října čeká?

 • výstava "Více než laboratoř"
 • reversed science café s renomovanými vědci
 • prezentace výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství (vč. expozice připravené pracovníky VÚRV, v.v.i.)
 • molekulární kuchyně v Gastrostudiu
 • další výstavy a expozice
 • přednášky


Dožínky ve VÚRV, v.v.i., 2017

24.09.2017

Ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Dr. Kumar společně s Dr. Čermákem, bývalým ředitelem ústavu poděkovali pracovníkům za dosavadní práci při příležitosti ústavní dožínkové slavnosti, která se konala ve středu 20. září 2017. Průběh letošních žní popsal a o dosažených výnosech plodin informoval vedoucí odboru pokusných stanic Ing. Merunka. 


Volná místa - hlavní účetní a technik BOZP, PO

14.09.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro ekonomický tým vhodného uchazeče na pozici
hlavní účetní
(podrobnosti zde)

hledá pro tým správy majetku vhodného kandidáta/kandidátku na pozici
technik BOZP a PO
(podrobnosti zde)

Přehled všech volných míst naleznete zde.


Nový ředitel VÚRV, v.v.i.

12.09.2017

Dovolujeme si Vám oznámit, že na základě výsledku výběrového řízení byl s platností od 12. září 2017 pověřen řízením Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Ing. Jiban Kumar, Ph.D., dosavadní náměstek ředitele pro hlavní činnost.

Děkujeme končícímu řediteli Dr. Ing. Pavlu Čermákovi za všechno, co udělal pro náš ústav a současně přejeme hodně štěstí nastupujícímu řediteli Ing. Jibanu Kumarovi, Ph.D. 
 


Chrám genetických zdrojů rostlin - reportáž z Genové banky VÚRV, v.v.i.

06.09.2017

Zajímavý článek redaktorky Barbory Venclové, který vyšel v časopise Úroda (9/2017), popisuje historii i přítomnost Genové banky VÚRV, v.v.i. 

Celý článek si můžete stáhnout zde.


Ocenění pracovníků VÚRV, v.v.i. v roce 2017

05.09.2017

Ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2017
Počátkem roku 2017 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd, ve snaze podpořit tvůrčí aktivity vědeckých pracovníků a vynikající výsledky výzkumu a experimentálního vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství, dvě veřejné soutěže - soutěž pro mladé vědecké pracovníky do 35 let a soutěž o nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje. Ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka spolu s předsedou Senátu Parlamentu ČR Milanem Štěchem a předsedou České akademie zemědělských věd RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D. udělená ocenění předali na 44. ročníku výstavy Země živitelka. Můžete si prohlédnout reportáž z předávání cen (TV Zemědělec) nebo přečíst článek (Úroda). 

III. cenu v soutěži pro mladé vědecké pracovníky obdržel Ing. Pavel Svoboda (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.), za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, jež se zabývá dopady sucha na zemědělskou produkci. Pokusy realizované s rostlinami ječmene vedly k nalezení genů zvyšujících odolnost rostlin k suchu.

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji obdržel Ing. Radek Aulický, Ph.D. (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.), za první českou ověřenou technologii umožňující vytvoření 99% ochranné atmosféry plynného dusíku ve velkokapacitních skladech luštěnin a cereálií. Technologie zabezpečuje ochranu skladovaných komodit před napadením hmyzími škůdci, aniž se použijí toxické pesticidy. Nová technologie je šetrná k životnímu prostředí a nenechává žádné zbytky (tzv. rezidua) pesticidů v ošetřených potravinách.


 


Expozice VÚRV, v.v.i. na výstavě Země živitelka, 2017

05.09.2017

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., spolu s ostatními výzkumnými ústavy rezortu Ministerstva zemědělství představil výsledky výzkumu ve společné expozici v pavilonu T1.
Prezentovány byly nejnovější poznatky výzkumu z genetiky a šlechtění, výživy rostlin, technologií pěstování plodin a ochrany rostlin. Pozornost byla věnována i skladištním škůdcům. Nejvýznamnější škůdci byli součástí expozice, kde si je mohli návštěvníci prohlédnout. Součástí expozice byly publikace vydané VÚRV, v.v.i., zejména metodické příručky určené pro zemědělce a knižní publikace. Promítaly se i naučné filmy a odborně zaměřené prezentace.
Po celou dobu expozice pracovníci zajištovali činnost poradenského centra, kde mohli zájemci s vědeckými pracovníky Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. konzultovat a diskutovat odbornou problematiku. Nejčastěji byla diskutována problematika technologie pěstování plodin, ochrany rostlin, systémů regulace plevelů, rezistence plevelů vůči herbicidům i problematika invazí teplomilných plevelných rostlin. Zemědělci a myslivci se zajímali o problematiku škod zvěří na polních plodinách a možnosti vyčíslení škod. Návštěvníci přinášeli mnoho vzorků plevelných rostlin a zajímali se o jejich určování. Velmi často nás navštěvovali i zahrádkáři s širokým spektrem dotazů. 


 


Nové volné místo - HLAVNÍ ÚČETNÍ

30.08.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně


hledá pro ekonomický tým vhodného uchazeče na pozici
HLAVNÍ ÚČETNÍ
(podrobnosti zde)

Přehled všech volných míst naleznete zde.
 


Změny zákona o hnojivech a jeho prováděcích vyhlášek

22.08.2017

Novela zákona o hnojivech

Dne 1. května 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), schválená v lednu 2017 a vydaná pod č. 61/2017 Sb. Novela upravuje některé požadavky na uvádění hnojiv do oběhu, ohlašování vzájemně uznaných hnojiv, vedení registru hnojiv, označování a balení hnojiv, skladování a aplikaci hnojiv i provádění agrochemického zkoušení zemědělských půd.

Vyčlenění přípravků na ochranu rostlin
Pro dosažení souladu s předpisy Evropské unie, konkrétně s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009, o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh byly v § 2 písm. i) a j) upraveny definice "pomocné půdní látky" a "pomocného rostlinného přípravku". A to tak, že již nezahrnují přípravky na ochranu rostlin. Obecně se dá říci, že látky, které odpovídají definici přípravků na ochranu rostlin (např. nitrofenoláty) již nemohou být registrovány podle zákona o hnojivech. V praxi to znamená, že podnikatelské subjekty, které mají (dle zákona o hnojivech) dosud platně registrovány pomocné látky spadající pod definici přípravků na ochranu rostlin, si je budou muset nechat povolit podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Novela upřesňuje, že do 3 měsíců ode dne nabytí její účinnosti (tedy do konce července 2017) ÚKZÚZ zruší rozhodnutí o registraci hnojiva nebo pomocné látky, pokud obsahují přípravek na ochranu rostlin. Tato hnojiva a pomocné látky však ještě mohou být uváděny do oběhu, avšak nejdéle po dobu 9 měsíců ode dne účinnosti novely, tedy do konce ledna 2018. 

Rozšíření parametrů organických hnojiv o mikrobiologické činitele
V § 3 byly sledované parametry hnojiv uváděných do oběhu rozšířeny o mikrobiologické činitele. Při aplikaci upravených kalů na zemědělské půdy se uplatňují limitní hodnoty vybraných mikrobiálních parametrů kalů. Při zpracování kalů do organických hnojiv a substrátů se dosud mikrobiální kontaminace při procesu registrace hnojiv nehodnotila, což se jevilo jako disproporce. Navíc, takto zpracované kaly nemají aplikační omezení, například pro použití do zeleniny, případně při hobby využití. Pro ochranu zdraví lidí je tedy žádoucí, aby výrobky z takto rizikového materiálu podléhaly odpovídající kontrole. Nově stanovené limity přípustného mikrobiálního znečištění organických hnojiv a substrátů, při jejichž výrobě byly použity odpady z čistíren odpadních vod uvádí novela vyhlášky č. 474/2000 Sb. (níže).

Nová povinnost vedení skladové evidence statkových hnojiv
Důležitou změnou pro zemědělce je nová povinnost vést skladovou evidenci i pro statková hnojiva (hnůj, kejda apod.), podle § 8, odst. 1, písm. d). Dosud se tato povinnost vedení dokladové evidence o příjmu, výdeji a skladovaném množství vztahovala jen na skladování minerálních hnojiv, organických hnojiv (digestát, kompost apod.), organominerálních hnojiv a pomocných látek. Celý odstavec 1 se totiž původně netýkal statkových hnojiv. Na statková hnojiva se ale i nadále nevztahují povinnosti odděleného skladování, označení skladovaných hnojiv nebo pomocných látek čitelným způsobem a zajištění, aby nedošlo k jejich smísení s jinými látkami, tedy povinnosti uvedené v odst. 1, písm. a) až c). Hlavním důvodem zavedení povinnosti skladové evidence je umožnění kontroly doby uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich aplikací. Každý zemědělský podnikatel skladující statková hnojiva by tedy nově měl mít:

 • přehled o produkci statkových hnojiv, např. měsíčně či čtvrtletně (lze dokladovat vlastní evidencí zjištěnou vážením nebo výpočtem podle normativů z vyhlášky č. 377/2013 Sb., což je součástí většiny komerčních evidenčních softwarů nebo aplikace EPH v Portálu farmáře)
 • doklady o eventuálním nákupu či prodeji statkových hnojiv, příp. steliva (sláma apod.) 
 • přehled o úpravě statkových hnojiv (separace kejdy) nebo o zpracování statkových hnojiv na organická hnojiva (digestát z BPS, kompost)
 • záznamy o termínech zakládky a rozvezení polních složišť, schválených v havarijním plánu, včetně množství takto uložených tuhých statkových hnojiv (tato povinnost dosud platila jen pro komposty, přičemž jiná organická hnojiva, např. digestát - separát  se na zemědělské půdě ukládat nesmějí)
 • dokladovou evidenci o aktuálním množství statkových hnojiv v jednotlivých skladech i na polních složištích, např. formou skladových karet (příjem, výdej, zůstatek) 
 • evidenci o aplikaci statkových hnojiv (tj. evidence hnojení)

Zvýšená ochrana vod
Do § 9, odst. 1 se vkládá věta "Hnojiva, pomocné látky a upravené kaly musí být používány tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vod". Jedná se sice o duplicitu s požadavky § 39 vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb.), ale je to doplněno pro umožnění kontroly této problematiky nejen ze strany ČIŽP, ale i ze strany ÚKZÚZ, který disponuje odborníky v oboru výživy rostlin a hnojení, kvalifikovanými posoudit případné chyby v hospodaření s hnojivy.

Ohlašování letecké aplikace hnojiv
Nově byla zavedena ohlašovací povinnost při letecké aplikaci kapalných hnojiv a pomocných látek (§ 9, nový odst. 4). Zemědělští podnikatelé, kteří letecky aplikují kapalná hnojiva nebo pomocné látky na zemědělskou půdu jsou povinni zaslat na ÚKZÚZ nejméně 14 dnů před aplikací hlášení, dle vzoru v příloze č. 4 k novelizované vyhlášce č. 377/2013 Sb.

Další úpravy zákona
Do § 10 bylo s ohledem na již probíhající aktivity ÚKZÚZ doplněno provádění monitoringu vstupů do zemědělských půd a dlouhodobých přesných polních pokusů, včetně lyzimetrických pozorování.
K další změně zákona o hnojivech došlo i v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Tyto změny zavádí novela zákona o hnojivech a řady dalších zákonů, vydaná pod č. 183/2017 Sb. Jedná se zejména o úpravu terminologie (např. pojem "sankce" je nahrazen pojmem "správní trest", pojem "správní delikt" pojmem "přestupek").


Novela vyhlášky o skladování a způsobu používání hnojiv

V červenci 2017 byla vydána novela vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, a to pod č. 229/2017 Sb., s účinností změn od 15. srpna 2017. Platné znění vyhlášky č. 377/2013 Sb., se zapracováním novelizačních úprav (bez vyznačení provedených změn) naleznete zde.

Z hlavních změn vybíráme již dříve avizované zvýšení maximálního obsahu sušiny u technologických vod z 1,0 % na 1,5 % (§ 7 odst. 2). K úpravě limitu došlo na základě vyhodnocení analýz technologických vod v zemědělských podnicích v letech 2013 - 2016. Původní limit 1,0 % sušiny vycházel z analýz před rokem 2013. Zvýšení hodnoty vychází i z obvyklého poměru sušiny a N v technologických vodách z dojíren. Technologické vody vznikají v zemědělské prvovýrobě nejen při chovu hospodářských zvířat, ale třeba i při jednoduchém zpracování rostlinných produktů a jsou využívány pro vlastní potřebu, jako pomocné půdní látky. Musejí být samostatně jímány a skladovány, sklady musí být označeny čitelným způsobem a rovněž musí být vedena skladová evidence (viz § 8, odst. 1 zákona o hnojivech). Technologické vody obsahují nejvýše 1,5 % sušiny a 0,1 % dusíku (1 kg N/t), což musí být kontrole dokladováno rozborem. Metodiku pro používání technologických vod na zemědělské půdě si můžete prohlédnout nebo stáhnout zde.

Na základě požadavku praxe a pro usnadnění evidence hnojení, především u malých zemědělských podniků, které nemají oddělené skladovací kapacity pro hnůj od jednotlivých kategorií skotu byl stanoven normativ obsahu živin pro směsný hnůj od více kategorií skotu (tabulka A v příloze č. 3, hodnota 6,7 kg N/t). V této tabulce byl současně stanoven i normativ obsahu živin pro tuhý digestát.  

Pro zemědělské podniky, které aplikují na zemědělskou půdu popel ze samostatného spalování biomasy došlo ke změně způsobu evidence aplikace. Nově musí být tato hnojivá látka evidována ve 100% sušině, s limitem aplikace maximálně 2 tuny sušiny/ha za 3 roky (§ 7 odst. 7). Úprava vychází z poznatků z praxe, kdy někteří producenti popelů ze spalování biomasy tento popel vlhčí nebo skrápějí pro snadnější aplikaci a omezení prašnosti.

Dále došlo k omezení používání volně ložených tuhých statkových a organických hnojiv (§ 7, nový odstavec 9), která nesmějí být používána na orné půdě při pěstování zeleniny od výsevu či výsadby do sklizně a v plodících ovocných výsadbách a vinicích jeden měsíc před zahájením sklizně. Důvodem toho omezení byla nutnost zavedení hygienických požadavků při pěstování ovoce a zeleniny a zabránění případné mikrobiální kontaminace.

V návaznosti na novou povinnost zavedenou v zákoně o hnojivech vyhláška zavádí vzor formuláře pro hlášení letecké aplikace kapalných hnojiv a pomocných látek. Nový formulář je uveden v příloze č. 4 (odkaz v novém § 9a), kde nahradil původní tabulku pro výpočet produkce výkalů, moči a účinného dusíku zvířaty. Tato tabulka sloužila jako přechodná pro žadatele o dotace na ošetřování travních porostů podle NV č. 79/2007 Sb. Tím, že tyto původní závazky již byly ukončeny, pozbyla tabulka svůj význam a stejně tak i odstavec 5 v § 9, který byl také z vyhlášky vypuštěn. 


Novela vyhlášky o stanovení požadavků na hnojiva

V červenci 2017 byla rovněž vydána novela vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, a to pod č. 237/2017 Sb., s účinností změn od 3. září 2017. 

V návaznosti na novelu zákona o hnojivech se ve vyhlášce (příloha č. 1, část 2) doplňují přípustná množství mikroorganizmů (Salmonella sp., Escherichia coli, enterokoky) v organických hnojivech a substrátech, při jejichž výrobě byly použity odpady z čistíren odpadních vod. 

Mezi "typová hnojiva" (příloha č. 3) se nově zařazují pevné nebo kapalné směsi hnojiv na bázi stopových živin (nové typy 9.1 a 9.2) a rovněž granulovaná vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva, pokud se granule po rozmíchání ve vodě rozpadnou na částice s velikostním rozdělením odpovídajícím příslušnému typu hnojiva (typy 17.1.1 až 17.2.2). Úpravy ulehčí podnikatelům uvádění těchto hnojiv na trh a zároveň se uvedenou změnou odstranila disproporce s nařízením (ES) č. 2003/2003, o hnojivech, kde jsou tyto výrobky za typová hnojiva již považovány.

Rovněž byla upřesněna terminologie organických hnojiv (příloha č. 3, část Druh hnojiva: 5. Organická a organominerální hnojiva). U hnojiv vzniklých anaerobní fermentací při výrobě bioplynu (výhradně z krmiv a statkových hnojiv) byl jako typové hnojivo doplněn "tuhý digestát", vznikající v bioplynových stanicích kontejnerového typu. Tuhému digestátu byly přiřazeny stejné charakteristiky jako tuhému podílu po separaci digestátu, jehož název byl upřesněn na "digestát - separát" (analogicky k pojmu "digestát - fugát", což je tekutý podíl po separaci digestátu).

Charakteristiky typových hnojiv vznikajících v zemědělských bioplynových stanicích  

Typ hnojivo obsah sušiny minimální obsah celkového dusíku
18.1. e) digestát 3 - 13 % 3,0 kg N/t hnojiva
18.1. f) digestát - fugát pod 3 % 1,0 kg N/t hnojiva
18.1. g) digestát - separát; tuhý digestát nad 13 % 5,0 kg N/t hnojiva

 


GRIN-Global Workshop 2017

11.08.2017

GRIN-Global Workshop 2017 pro evropské genové banky se bude konat ve VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni, ve dnech 29.-31. srpna 2017. Tento workshop je pořádán jako Aktivita ECPGR (Evropský program pro genetické zdroje rostlin) ve spolupráci s organizací Crop Trust a VÚRV, v.v.i. (organizátor). Cílem workshopu je představit a seznámit genové banky rostlin s dokumentačním systémem GRIN-Global.
 


Demonstrační farma Družstvo Vysočina, Janovice

01.08.2017

Zveme všechny zájemce na akce pořádané na demonstrační farmě Družstvo Vysočina, na téma:
"Hospodaření s organickou hmotou v zemědělském podniku s cílem zvyšování úrodnosti půdy, zadržování vody v krajině a snižování eroze" v rámci projektu MZe na podporu činností demonstračních farem.
Semináře a polní instruktáže pořádá Družstvo Vysočina, Janovice 66, 588 13 Polná,
ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. 

Začátek skupinových demonstračních akcí je vždy v 9.00 hod., v sále Kulturního domu v Janovicích (vedle obchodu, GPS: N 49.47995°, E 15.78334°). Bližší informace na tel. 602 757 720. 
Následují praktické ukázky agrotechnických postupů na demonstračních plochách o rozloze 3 ha (GPS: N 49.47079°, E 15.77442°): 
• obilniny - setí do mělké podmítky, kterou byl zapraven hnůj
• kukuřice - setí do podmítky, kterou byl na jaře zapraven hnůj
• kukuřice - setí do podmítky na půdě, kde byl v předchozím roce hloubkovým kypřičem zapraven hnůj a vyseta meziplodina, ponechaná do jara
• brambory - sázení do odkameněné půdy, na které byl v předchozím roce hloubkovým kypřičem zapraven hnůj v dávce 35 tun/ha a vyseta meziplodina hořčice bílá, ponechaná do jara
• dále bude prezentováno setí kukuřice po pásovém zpracování půdy (strip till) a různé protierozní úpravy tvaru hrůbků při sázení brambor.

Termíny akcí:

1) "Den otevřených dveří" 06.06.2017

2) "Skupinové demonstrační akce" 14.06., 21.06., 28.06., 20.07., 03.08.2017
Na začátku každé skupinové demonstrační akce je možnost diskutovat se zástupci VÚRV, v.v.i. na téma podmínek pro dotace (DZES 4, 5, 6), péče o organickou hmotu v půdě, bilancí živin a organické hmoty v podniku, nakládání se statkovými i organickými hnojivy (digestát), protierozních opatření, přípravy nové legislativy (protierozní vyhláška), nitrátové směrnice apod.

3) "Individuální prohlídky porostů" (po dohodě, na tel. 602 757 720)

Pozvánku na akce naleznete zde.


Nová volná místa v Praze

28.07.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá vhodného kandidáta na administrativní pracovní pozici
SAMOSTATNÝ ODBORNÝ PRACOVNÍK (podrobnosti zde)

hledá pro výzkumný tým „Hospodaření se živinami v agrosystémech“
vhodného uchazeče na pozici VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK
(podrobnosti zde)

Přehled všech volných míst na našich pracovištích v Praze, Olomouci a Čáslavi naleznete zde


Úspěšný Včelí den v Olomouci

27.07.2017

"Včelí den" na pracovišti Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. v Olomouci

Dne 19. července 2017 se na pracovišti Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin konala tradiční akce, nazývaná "Včelí den". V úvodu vedoucí pracoviště doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D. stručně shrnul aktivity pracoviště a nabídl spolupráci v rámci projektů a smluvního výzkumu. Další program byl už výhradně věnován včelařské problematice a opylovacímu servisu, který zajišťuje Ing. Karel Dušek, CSc. Letos byly představeny novinky v léčbě chorob, které přenáší roztoč kleštík včelí (Varroa destructor) a chov včelstev v otevřených úlech.
Návštěvníci si mohli prohlédnout také experimentální porosty léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, u kterých je v rámci projektu Podpora čmeláků v krajině již druhým rokem hodnocena jejich atraktivita pro čmeláky jako zdroje potravy. V doprovodném programu se účastníci seznámili s různými druhy včelích produktů (medy, propolis, mateří kašička, aj.). Jako bonus byl pro návštěvníky připraven domácí turecký med včetně receptu na jeho přípravu. Letošní velmi hojný počet účastníků z řad odborné i laické veřejnosti ukázal, že "Včelí den" patří k oblíbeným akcím pořádaným na našem pracovišti.

Ivana Doležalová, Kateřina Smékalová, Irena Petrželová

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Šlechtitelů 29
783 71 Olomouc


Další volná místa

26.07.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým „Biologie stresu a biotechnologie ve šlechtění“
vhodného uchazeče na pozici SAMOSTATNÝ LABORANT
(podrobnosti zde)

hledá pro výzkumný tým „Fytochemie“ na pracovišti v Olomouci
vhodného uchazeče na pozici VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK 
(podrobnosti zde)
 


 


Volné místo - energetik-elektrikář

25.07.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro tým správy majetku vhodného kandidáta/kandidátku na pozici
ENERGETIK - ELEKTRIKÁŘ

(podrobnosti zde


Projekty ZEMĚ

24.07.2017

Ve VÚRV, v.v.i. je od roku 2017 řešeno 6 výzkumných projektů v rámci Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ: 

QK1710200
Ekologizace systémů ochrany ovoce proti škodlivým organismům se zvláštním zřetelem na invazní druhy
Hlavní příjemce: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Řešitel: Ing. Jana Kloutvorová; řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Vladan Falta, Ph.D.
Období řešení projektu: 2017 - 2021

QK1710228
Nové spolehlivé metody pro rutinní rozlišení kmenů a predikci rizik vzniku a šíření nákazy původce moru včelího plodu (Paenibacillus larvae)
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel: RNDr. Tomáš Erban, Ph.D.
Období řešení projektu: 2017 - 2021

QK1710302
Zvýšení odolnosti pšenic vůči suchu, mrazu, padlí a fuzariózám klasu pomocí metod genomiky a proteomiky 
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel: Mgr. Pavel Vítámvás, Ph.D.
Období řešení projektu: 2017 - 2021

QK1710377
Ochrana jahodníku před rostlinnými patogeny rodu Phytophthora 
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel: Ing. Matěj Pánek, Ph.D.
Období řešení projektu: 2017 - 2021

QK1720263
Diagnostické metody pro laboratorní kontrolu pravosti máku setého
Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Řešitel: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.; řešitel za VÚRV, v.v.i.: doc. RNDr. Jarmila Ovesná, CSc.
Období řešení projektu: 2017 - 2019

QK1720285
Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Řešitel: Ing. Petr Fučík, Ph.D.; řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Jan Haberle, CSc.
Období řešení projektu: 2017 - 2019

V současné době jsou k jednotlivým projektům připravovány samostatné webové stránky.
O řešení projektů i dosažených výsledcích budete průběžně informováni.


Další volné místo - samostatný laborant

21.07.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně
hledá:

hledá pro výzkumný tým „Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech“
vhodného uchazeče na pozici SAMOSTATNÝ LABORANT (podrobnosti zde


Volné místo - laborant

18.07.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým „Fyziologie a kryobiologie rostlin“
vhodného kandidáta/kandidátku na pozici:

LABORANT/KA
(podrobnosti zde)

Přehled všech volných míst naleznete zde.


Vydáno ve VÚRV, v.v.i.

14.07.2017

Přehled výsledků vydavatelské činnosti ústavu naleznete zde.
Jako aktuální ukázku uvádíme knihu: 

„Přehled a popis odrůd zemědělských plodin od počátku československého a českého šlechtění do roku 2000: I. Polní a zahradní plodiny", editor Vojtěch Holubec, vydal Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2017, 498 stran, ISBN 978-80-7427-208-0


Včelí den 2017, Olomouc

13.07.2017

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na „Včelí den“ v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin, který se bude konat ve středu 19. července 2017 na pracovišti VÚRV, v.v.i., Šlechtitelů 29/892, Olomouc.
Pozvánka zde.

 


 


Nová technologie sázení brambor pro omezení eroze

11.07.2017

Ze zprávy Českého rozhlasu, stanice Vysočina, vysílané dne 13.05.2017
(redaktorka Veronika Papoušková):

Na testovacím poli demonstrační farmy VESA v České Bělé zájemcům z jiných farem předvádějí, že k omezení eroze půdy stačí drobná úprava mechanizace pro sázení brambor.
„Děláme hrůbky, které jsou větší a zároveň mají povrchovou úpravu, takže mohou lépe zadržet vodu. Voda by měla hlavně stékat do té prostřední, nekolejové brázdy, kde je důlkování. Tam by se měla zadržet a zabránit povrchovému odtoku,“ ukazuje Pavel Růžek z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.
Nový způsob má podle něj výhodu také v tom, že udrží vodu na poli i v době, kdy jsou běžné bramborové řádky zcela proschlé. „V dobách sucha, jako byl třeba rok 2015, zde byly dosahovány i vyšší výnosy. Vzhledem k vyšší vlhkosti půdy je lepší využití živin z aplikovaných hnojiv,“ dodává. Novou technologii má Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. ověřenou už čtyři roky.
Celý článek naleznete zde


Foto: Veronika Papoušková


Magický den sv. Jana v Janských Lázních

10.07.2017

V sobotu 24. června 2017 se v Janských Lázních konala akce s názvem "Magický den sv. Jana". Svoje floristické umění zde předvedla Ing. Klára Franc Vavříková, místopředsedkyně Svazu květinářů a floristů ČR. Její vystoupení mělo podtitul "Bylinky a koření v kyticích a dalších floristických aranžmá". Kytice byly tvořeny převážně z bylinek, které dodalo naše olomoucké pracoviště VÚRV, v.v.i. 
Byly použity druhy jako třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), proskurník lékařský (Althaea officinalis), šalvěj hajní (Salvia nemorosa), hořec žlutý (Gentiana lutea), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), dobromysl obecná (Oreganum vulgare), grindelie rozkladitá (Grindelia squarrosa), levandule lékařská (Lavandula angustifolia), libeček lékařský (Levisticum officinale), boryt barvířský (Isatis tinctoria), mydlice lékařská (Saponaria officinalis), bukvice lékařská (Stachys officinalis), třapatka nachová (Echinacea purpurea) a další. 
Naše řezané bylinky z VÚRV, v.v.i. byly nejen krásné, ale i příjemně voněly.

Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D.
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Šlechtitelů 29, Olomouc


Zdroj (informace, foto): APIC AK ČR, Svaz květinářů a floristů ČR


Mobilní aplikace České mokřady mezinárodního významu

30.06.2017

Dovoluji si Vás upozornit, že ke stažení je mobilní aplikace České mokřady mezinárodního významu, která byla vytvořena v rámci projektu "Ochrana a udržitelné využívání mokřadů České republiky", financovaného z fondů EHP (2009-2014).
Z mobilní aplikace se dozvíte spoustu informací o všech našich čtrnácti mezinárodně významných mokřadech, dostanete tipy na výlety, můžete se zaposlouchat do hlasů ptáků, kteří se v jednotlivých lokalitách vyskytují a závěrem si ověřit své znalosti v krátkých kvízech. 

Za spoluřešitele VÚRV, v.v.i.
Ing. Mgr. Martina Eiseltová

 


Nová volná místa - vědecko-výzkumný pracovník, vědecko-technický pracovník, vědecký asistent, samostatný laborant

28.06.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá:

pro výzkumný tým „Sekundární metabolity rostlin v ochraně plodin
vhodného uchazeče na pozici
SAMOSTATNÝ VĚDECKO-TECHNICKÝ PRACOVNÍK (podrobnosti zde

pro výzkumný tým „Kvalita rostlinných produktů“ vhodné uchazeče na pozice
VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK (podrobnosti zde
VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK (podrobnosti zde


 Přehled všech volných míst naleznete zde.


Úspěšná expozice VÚRV, v.v.i. v Nabočanech

26.06.2017

V letošním roce se pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. již po šesté zúčastnili se svou expozicí celostátní výstavy „Naše pole", která se konala 13. – 14. června 2017 v Nabočanech u Chrudimi. Tato akce má již dlouholetou tradici a díky spolupráci s vydavatelstvím ProfiPress jsme opět mohli prezentovat nejnovější výsledky našeho výzkumu, aplikovatelné v zemědělství. Po celou dobu výstavy poskytovali pracovníci ústavu informace v poradenském centru. Současně probíhaly separátní diskuse o problematice zemědělství s agronomy, pracovníky zemědělských služeb i s dalšími zájemci o zemědělství a životní prostředí. Naší expozici navštívili i studenti středních a vysokých škol. Velký zájem o nejnovější poznatky byl i ze strany středoškolských pedagogů. Příjemně nás překvapil velký zájem především zemědělců. Nejčastěji diskutovaná byla problematika nových odrůd, minoritních plodin, regulace plevelů a dalších škodlivých organizmů, agrotechniky a výživy rostlin i ochrany životního prostředí. Součástí naší expozice byla prezentace nejnovějších metodik, knih, technologických listů a dalších informačních materiálů. Vystavovali jsme i sbírku běžných i potenciálních expandujících i rezistentních plevelů.


Seminář Aktuální informace o změnách v druhových a rasových spektrech patogenů

19.06.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na seminář "Aktuální informace o změnách v druhových a rasových spektrech patogenů", který se bude konat 21.06.2017 v aule VÚRV, v.v.i. v Praze – Ruzyni. Pozvánka zde.
 
 


Polní dny ze vzduchu

18.06.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství, ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na workshop "Polní dny ze vzduchu", který se koná v pondělí 26. června 2017 od 09:30 v aule VÚRV, v.v.i. v Praze – Ruzyni.

Pozvánku a program naleznete zde.


Polní den v Humpolci, 2017

17.06.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s VÚRV, v.v.i. Praha – Ruzyně, Pokusnou stanicí v Humpolci si Vás dovoluje pozvat na "Polní den", který se koná ve středu 28. června 2017 od 9. hod. v zasedací síni České zemědělské akademie v Humpolci.

Pozvánku a program naleznete zde.


Polní kázání na pracovišti VÚRV, v.v.i. v Olomouci

15.06.2017

Dne 14. 6. 2017 uspořádali pracovníci VÚRV, v.v.i., Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin na svém pracovišti v Olomouci již tradiční „Polní kázání“, kterého se zúčastnilo přes sedmdesát návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti. Vedoucí výzkumného týmu Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin Ing. Miroslav Hýbl, Ph.D. v úvodu účastníky krátce seznámil s problematikou práce s kolekcemi genetických zdrojů zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR), která je řešena v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiverzity. Potom dostali slovo jednotliví kurátoři, kteří podrobně pohovořili o kolekcích brukvovitých, tykvovitých, kořenových, cibulových a salátových zelenin, zahradních luskovin a LAKR. Návštěvníci si prohlédli regeneraci genetických zdrojů zelenin a LAKR v technických izolátorech a v polních kolekcích a seznámili se s polními experimenty probíhajícími v rámci Institucionálního záměru a projektů NAZV a TAČR. Součástí „Polního kázání“ bylo i poradenství, kdy byly přímo na místě zodpovězeny dotazy návštěvníků a tradiční ochutnávka bylinkových sirupů. „Polní kázání“ patří k oblíbeným akcím pořádaným na našem pracovišti, což ukázal i letošní velmi hojný počet účastníků, zástupců jak odborné, tak i laické veřejnosti.

Miroslav Hýbl, Ivana Doležalová, Pavel Kopecký

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Šlechtitelů 29, 783 71 Olomouc 


Odrůdy z VÚRV, v.v.i. v katalozích osivářských firem

14.06.2017

V současné době vyšly katalogy osivářských firem, prodávajících odrůdy vytvořené ve VÚRV, v.v.i.:

Obě odrůdy jsou aplikované výsledky výzkumného týmu „Genové banky“.
 


Odrůdové pěstební technologie u ozimé pšenice 2017

13.06.2017

Přijďte si prohlédnout odrůdové pokusy v Chrášťanech u Rakovníka!
Více informací se můžete dozvědět na Polním dni Lupofytu Chrášťany, ČZU Praha a VÚRV, v.v.i. dne 16. června 2017 v Lišanech u Rakovníka, který bude zaměřen na odrůdy a agrotechniku ozimé řepky i ozimé pšenice. V rámci polního dne si můžete prohlédnout i polní pokus s odrůdovými pěstebními technologiemi u ozimé pšenice. Pokus můžete navštívit i v jiné dny, individuální prohlídky jsou možné.

Popis cesty a podrobné informace k pokusu naleznete zde.
 


Nabočany 2017

09.06.2017

Zveme Vás na celostátní přehlídku polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavu zemědělské techniky, které se pracovníci VÚRV, v.v.i. podobně jako vloni zúčastní se svou expozicí, zaměřenou na praktické poradenství, prezentaci nově se vyskytujících plevelů na pokusných políčkách a expozici plevelů v pokusných nádobách. 


Polní kázání 2017, Olomouc

08.06.2017

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na „Polní kázání“ v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin, které se bude konat ve středu 14. června na pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Šlechtitelů 29/892, Olomouc.
Pozvánka zde.


Polní den - řepka ozimá 2017

07.06.2017

Zveme Vás na polní den v Lišanech u Rakovníka, spolupořádaný pracovníky VÚRV, v.v.i.

Pozvánku naleznete zde, informace o polních pokusech připravených i pro individuální prohlídky zde.


Jak docílit rekordního výnosu pšenice

06.06.2017

Odpověď naleznete v televizní diskuzi na TV Zemědělec, které se zúčastnil i Ing. Pavel Růžek, CSc., vedoucí výzkumného týmu VÚRV, v.v.i. Integrovaná výživa rostlin.


Využívání genetických zdrojů rostlin v praxi jako zdrojů rezistence k abiotickým a biotickým stresům

05.06.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na seminář "Využívání genetických zdrojů rostlin v praxi jako zdrojů rezistence k abiotickým a biotickým stresům" který se koná v úterý 20. června 2017 od 10. hod. v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.

Pozvánku a program naleznete zde.


Úprava webové stránky

04.06.2017

Připravujeme pro Vás nový formát naší webové stránky, pro lepší přehlednost a snazší přístup k informacím. Uvítáme návrhy na vylepšení.


Volné místo - JUNIOR RESEARCHER - MIKROBIOLOG

01.06.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým „Epidemiologie a ekologie mikroorganizmů" 
vhodného uchazeče na pozici JUNIOR RESEARCHER - MIKROBIOLOG
(podrobnosti zde)

Informace o všech aktuálně volných místech naleznete zde.
 


Ocenění za spolupráci mezi firmami a výzkumnou sférou

31.05.2017

Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a Americká obchodní komora v ČR (AmCham), ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR (TAČR) udělují diplom za 3. místo v soutěži o nejlepší spolupráci roku 2017 mezi firmami a výzkumnou sférou Výzkumnému ústavu rostlinné výroby, v.v.i., za projekt "Vývoj nových, environmentálně bezpečných přípravků na ochranu rostlin". Spoluřešitelem projektu je AGRO CS a.s. Tiskovou zprávu o vyhlášení vítězných projektů naleznete zde.
Nejvýznamnějším výsledkem projektu, jehož koordinátorem byl Ing. Roman Pavela, Ph.D. (na fotografii druhý zprava) je nahrazení některých přípravků na ochranu rostlin, které mají prokazatelně negativní vliv na životní prostředí a zdraví člověka. Využití biologicky aktivních látek obranného mechanizmu rostlin je v současnosti považováno za jednu z možných alternativ řešení problému – vývoj tzv. botanických pesticidů. Tyto výrobky částečně nahrazují nebezpečné aplikace prostředků na ochranu rostlin do půdy proti škodlivým činitelům.
Na základě užitného vzoru a následně uděleného patentu č. 305896 byly na přírodní bázi vytvořeny dva výrobky: hnojivé tyčinky pro zvýšení násady květů, které zvyšují počet květů a plodů až o 20 % a hnojivé tyčinky proti škůdcům, obsahující látky se silnými insekticidními účinky, ale zcela neškodné pro člověka.
Třetím významným výsledkem projektu je kapalný prostředek potlačující výskyt larev smutnic, který dodává do půdy živiny a navíc obsahuje esenciální olej, který likviduje původce chorob a škůdce.
Díky úspěšnému uplatnění výsledků výzkumu na trhu došlo ke snížení užívání dosavadních prostředků pro ochranu rostlin u nejrizikovější cílové skupiny – drobných spotřebitelů a zahrádkářů.

Řešitelům projektu blahopřejeme!
 
Přehled hlavních úspěchů dosažených pracovníky VÚRV, v.v.i. naleznete zde.


Polní den, Praha - Ruzyně, 2017

31.05.2017

Zveme Vás na "Polní den", který se bude konat ve středu 7. června v Praze - Ruzyni, za spolupráce České technologické platformy pro zemědělství a VÚRV, v.v.i.
Polní den bude zaměřen na inovativní postupy při pěstování polních plodin a porovnání různých agrotechnických opatření prováděných během letošního jara a jejich vlivu na strukturu porostu, výživný a zdravotní stav rostlin. Účastníci semináře budou v názorných polních pokusech seznámeni s reakcí ozimé řepky napadené virózami na různé agrotechnické vstupy, s reakcí různých odrůd ozimé pšenice na intenzitu zpracování půdy, hnojení dusíkem, ošetření porostu morforegulátory růstu a fungicidy. Zajímavá bude prohlídka odrůd ozimé pšenice při setí na 12,5 cm a 25 cm, originálních porostů směsí různých odrůd ozimé pšenice a porostů s přesným paralelním setím u různých výsevků. Vzhledem ke každoročnímu zájmu odborné veřejnosti bude opět zařazena prohlídka pokusů zaměřených na odolnost (toleranci) odrůd obilnin k virózám, fuzariózám a rzi plevové. Pro zájemce bude připravena i prohlídka pokusů v ekologickém systému hospodaření.
Pozvánku naleznete zde


Volné místo - pracovník pro veřejné zakázky

30.05.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá do Týmu správy majetku vhodného kandidáta na pracovní pozici
ODBORNÝ PRACOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
(podrobnosti zde)
 


Volné místo - samostatný odborný pracovník (výzkumný tým 05)

28.05.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým „Produkční fyziologie a výživa rostlin"
vhodného uchazeče na pozici
SAMOSTATNÝ ODBORNÝ PRACOVNÍK
(podrobnosti zde)

Informace o všech aktuálně volných místech naleznete zde.


Nové volné místo - knihovník

21.05.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá do knihovny VÚRV, v.v.i. vhodného kandidáta na pracovní pozici
KNIHOVNÍK/KNIHOVNICE
(podrobnosti zde)

Informace o všech aktuálně volných místech naleznete zde.

 


Volné místo - knihovník

19.05.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá do knihovny VÚRV, v.v.i. vhodného kandidáta na pracovní pozici
KNIHOVNÍK/KNIHOVNICE
(podrobnosti zde)

Informace o všech aktuálně volných místech naleznete zde.

 


Volná místa (květen 2017)

19.05.2017

Přehled aktuálně volných míst ve VÚRV, v.v.i. a podrobné informace naleznete zde.


Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele VÚRV, v.v.i.

12.05.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce
ŘEDITELE / ŘEDITELKY
Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.
naleznete zde.


Den fascinace rostlinami se vydařil

11.05.2017

Dne 11. května 2017 byl ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze - Ruzyni ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i. pořádán „Den fascinace rostlinami“. Celkem nás navštívilo 211 účastníků - dětí a učitelů z mateřských a základních škol i studentů středních a vysokých škol. Akce se zúčastnily i rodiny s dětmi. Přišli také zahrádkáři a další zájemci o rostliny a jejich využívání. Účastníci měli možnost prohlédnout si jednotlivé expozice:

 • ukázka zemědělských strojů
 • tkáňové kultury - kryobanka
 • genová banka - genetické zdroje
 • prohlídka parku - rostliny a živočichové
 • včely a jejich význam
 • skladištní škůdci - chovy hmyzu
 • plevelné rostliny
 • význam hmyzu v zemědělství - poznávání rostlin
 • využití biomasy - výroba pelet atd.
 • využívání kompostů - zásady kompostování
 • využití dronů v zemědělství
 • choroby rostlin 

Odkaz na reportáž v Úrodě naleznete zde.

 


Volné místo - asistent výzkumu VT16

04.05.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým „Sekundární metabolity rostlin v ochraně plodin“, pracoviště VSV Karlštejn 
vhodného uchazeče na pozici
ASISTENT VÝZKUMU
(podrobnosti zde)
 


Volné místo - samostatný laborant VT17

04.05.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým „Biologicky aktivní látky v ochraně plodin“
vhodného uchazeče na pozici
SAMOSTATNÝ LABORANT
(podrobnosti zde)


Volné místo - vědecký asistent VT17

04.05.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým „Biologicky aktivní látky v ochraně plodin“
vhodného uchazeče na pozici
VĚDECKÝ ASISTENT
(podrobnosti zde)


Den fascinace rostlinami 2017

03.05.2017

Zveme všechny zájemce na „Den fascinace rostlinami“, který se bude konat ve čtvrtek 11. května ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze 6 – Ruzyni, Drnovská 507

Posláním mezinárodní akce "Den fascinace rostlinami" je přiblížit lidem zajímavý svět rostlin a práci vědců, kteří jej zkoumají. Akce ve VÚRV, v. v. i. bude zaměřena na šlechtění rostlin, jejich ochranu před škodlivými organizmy i na různé způsoby pěstování plodin, včetně jejich využití pro energetické účely. Budou připraveny i ukázky zemědělské techniky a technologií pro využití organických zbytků při kompostování.

 

Pro účastníky je připraven bohatý program (9:00 – 13:00):

 • prohlídka laboratoří, skleníků, polí a techniky
 • prohlídka genové banky
 • prohlídka experimentálních laboratoří a polních pokusů
 • demonstrace plodin, pokusů, škodlivých organizmů, plevelných rostlin a skladištních škůdců
 • ukázka alternativních a energetických rostlin
 • ukázka a předvedení zemědělské techniky, kompostování, výroby pelet
 • diskuse s vědeckými pracovníky

Za organizátory z VÚRV, v. v. i. a VÚZT, v. v. i. Vás zve garant akce:
doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
vedoucí výzkumného týmu „Plevelné rostliny a vegetace agroekosystémů“
PR – propagace – tiskový mluvčí VÚRV, v. v. i.


 

 


Problematika škod zvěří na polních plodinách, Havlíčkův Brod 15.05.2017

02.05.2017

Zveme Vás na přednášku doc. Ing. Jana Mikulky, CSc., která se bude konat v rámci Chovatelské přehlídky trofejí.


Volné místo - samostatný vědecko-technický pracovník VT16

01.05.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým „Sekundární metabolity rostlin v ochraně plodin“
vhodného uchazeče na pozici
SAMOSTATNÝ VĚDECKO-TECHNICKÝ PRACOVNÍK
(podrobnosti zde)


Nová odrůda béru italského RUCEREUS

01.05.2017

Dovolujeme si Vás informovat o udělení ochranných práv k nové odrůdě béru italského. Odrůda nese jméno Rucereus a je aplikovaným výsledkem Genové banky VÚRV, v. v. i.
Multifunkční odrůdu lze využít pro pícní účely, ale také pro potravinářské využití - výrobu tzv. bezlepkové mouky. Tato odrůda je charakteristická raností (jak pícní, tak i zrnovou zralostí) a vysokým výnosem zrna.
Odrůda byla testována po dva roky v Maďarsku, na zkušební stanici Tordas, Szarvas.
Držitelem ochranných práv k této odrůdě je ze 100 % VÚRV, v. v. i., Praha - Ruzyně.


Přednášky a metodiky ke stažení

26.04.2017

Prezentace ze seminářů pro praxi (únor-duben 2017)

Aktuální podmínky pro dotace, kontrola podmíněnosti v roce 2017
V přednášce jsou přehledně popsány hlavní podmínky pro dotace, se zdůrazněním změn od roku 2017, vyplývajících z novelizace předpisů k LPIS a přímým platbám i z nového nařízení vlády ke kontrole podmíněnosti č. 48/2017 Sb. (např. zpřísnění sankčního systému a změna DZES 4, která se týká všech DPB se standardní ornou půdou již nad 4°). Prezentace se rovněž věnuje aktuálním změnám v podmínkách pro dotace na AEKO i plánovaným úpravám v oblasti protierozních opatření (DZES 5) a LFA od roku 2018.   

Ochrana ovzduší, nakládání s odpady, používání technologických vod
Souhrn požadavků na ochranu ovzduší a nakládání s odpady v zemědělském podniku. Nová vyhláška k používání upravených kalů na zemědělské půdě. Pravidla a postupy pro využití samostatně skladovaných technologických vod (např. z dojíren) v režimu pomocných látek.

Nitrátová směrnice, bilance živin a organické hmoty
Přehled změn v nitrátové směrnici, platných od 1. srpna 2016 (úprava zranitelných oblastí, nový akční program). Principy stanovení dávek hnojiv, postupy pro výpočet jednoduché bilance živin a organické hmoty v podniku. Graf spotřeby hnojiv v ČR do roku 2016.

Dotazník k uplatnění nitrátové směrnice 2016/2017
Na seminářích k nitrátové směrnici byli účastníci požádáni o spolupráci při vyhodnocení nově nastavených pravidel 4. akčního programu. Dotazník je ke stažení ve verzi .doc a .pdf. Uvítáme zaslání vyplněných dotazníků, pomůžete tím nám i sobě... 


Certifikované metodiky pro praxi


Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech
Metodika vydaná koncem roku 2016 obsahuje nejen požadavky na hospodaření ve zranitelných oblastech, ale i obecně platná doporučení v oblasti výživy rostlin a hnojení, využitelná i mimo zranitelné oblasti.

Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě (2. vydání) 
Obecně platná metodika vydaná na začátku roku 2017 obsahuje základní pravidla pro ukládání hnoje na zemědělské půdě, včetně příkladů zpracování havarijního plánu s využitím údajů z LPIS, a dále pak legislativní požadavky platné po celém území i zvláštní požadavky pro zranitelné oblasti.

Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě
Obecně platná metodika, zpracovaná a vydaná na konci roku 2016. Publikace podává uceleným způsobem potřebné informace a praktická doporučení k této nové problematice, vzniklé v roce 2014 zařazením technologických vod ze zemědělského provozu mezi pomocné látky podle zákona o hnojivech.  


Poradenství a odborné konzultace pro praxi v roce 2017

25.04.2017

VÚRV, v.v.i. i v roce 2017 nabízí poradenské služby formou bezplatných konzultací, v rámci dotačního titulu Ministerstva zemědělství „Podpora poradenství v zemědělství“. Můžete se tedy obracet na pracovníky poradenského centra, kteří poradí či předají Váš dotaz. Nebo můžete oslovit přímo odborníky z jednotlivých odborů, týmů a stanic, podle jejich zaměření a nabídky poradenských služeb.

Rychlý odkaz na poradenství pro zemědělskou praxi a pro veřejnost
Tel.: 233 022 300 
E-mail: poradenstvi@vurv.cz  

 

počítadlo.abz.cz


Karlštejn 2017

24.04.2017
Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně nabízí pronájem společenských prostor i exkurze vinic, technologických prostor a vinného sklepa s odborným výkladem, včetně následné degustace karlštejnských vín. Nabízíme pronájem prostor nejen ve společenské místnosti s kapacitou 25 osob, ale i na vinicích - pro pořádání svatebního obřadu, společenská posezení, pracovní jednání apod.

Na stanici si lze zakoupit nebo objednat originální karlštejnská vína. Vedle výzkumné činnosti v oboru vinařství má totiž stanice i dlouholetou tradici v produkci kvalitních vín, která získávají ocenění ve vinařských soutěžích.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte, prosím, vedoucího stanice Mgr. Zdeňka Beneše

 


Bilance živin a organické hmoty v podniku

23.04.2017

Nabízíme k vyzkoušení pracovní verzi jednoduchého programu pro výpočet orientační bilance živin a organické hmoty v půdě, na úrovni podniku. Vkládají se pouze data o sklizni plodin a celkové spotřebě hnojiv v podniku.  Verze 3 (doplněno o souhrnné vyhodnocení bilance fosforu a draslíku) je ke stažení zde, aktualizované informace a návod zde.

Uvítáme vaši spolupráci při ověřování v praxi. Prosím Vás tedy o zaslání vyplněného excelu „Bilance…“ s údaji za podnik.

Pro další jednání, přípravu a ověřování vhodného modelu totiž potřebujeme reálná data z podniků, která samozřejmě budeme vyhodnocovat a prezentovat anonymně, bez uvedení názvu podniku.

Děkuji,
Jan Klír
VÚRV, v.v.i.

počítadlo.abz.cz


Volné místo - účetní

19.04.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro Ekonomický tým vhodného uchazeče na pozici
ÚČETNÍ
(podrobnosti zde)
 


Konference Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky, 2017

09.04.2017

Zveme Vás na závěrečnou konferenci projektu, která se bude konat v Lichtenštejnském paláci, dne 26. dubna 2017. Bližší informace naleznete na webové stránce projektu, pozvánku zde.


Volné místo - pracovník pro veřejné zakázky

04.04.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá do Týmu správy majetku vhodného kandidáta na pracovní pozici

ODBORNÝ PRACOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

(podrobnosti zde)


Volné místo - vědecko-výzkumný pracovník - Olomouc

04.04.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro Sekci aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin v Olomouci
vhodného uchazeče na pozici

VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK
se specializací na pěstování zeleniny a poradenství

(podrobnosti zde)
 


Semináře k houbovým chorobám obilnin

03.04.2017

Zveme Vás na již poslední jarní seminář "Výskyt houbových chorob obilnin, odrůdová odolnost a ochrana porostů":

05.04.2017 Litoměřice (POZOR ZMĚNA - původně byl plánován Žatec)

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.
Z organizačních důvodů je nutné se na akci předem přihlásit, a to přímo u pořadatelů, na adrese uvedené v pozvánce (ke stažení u termínu akce).

Program semináře:

 1. Výskyt klasových fuzarióz u pšenice na území ČR a možnosti ochrany
  Přednáška přináší nejnovější poznatky o výskytu klasových fuzarióz na území ČR a o rizikových faktorech pro výskyt této choroby. V současné době bylo zjištěno, že dochází ke změnám v druhovém spektru původců klasových fuzarióz. Podle nejnovějších poznatků dochází k většímu výskytu F. poae u pšenice především v suchých ročnících, které jsou nepříznivé pro výskyt F. graminearum. U klasových fuzarióz představuje cílená fungicidní ochrana spolu s pěstováním odrůd s vyšším stupněm rezistence nejúčinnější ochranné opatření. V přednášce budou uvedeny aktuální informace o úrovni rezistence odrůd pšenice pěstovaných na území ČR.
 2. Epidemie rzí na pšenici
  Přednáška zahrnuje nové poznatky o šíření rzi plevové, rzi travní a rzi pšeničné na pšenici, dále sleduje mechanismy šíření a infekce rzemi v ČR a v evropském měřítku. Zabývá se i odrůdovou odolností a způsoby ochrany pšenice proti rzem.
 3. Nejvýznamnější původci listových skvrnitostí pšenice
  Charakterizace nejvýznamnějších houbových původců listových skvrnitostí pšenice, způsoby jejich rozlišení v polních podmínkách, změny v jejich rozšíření v posledních letech v ČR, ochrana proti nim.
 4. Možnosti ochrany drobnozrnných obilnin proti snětím
  Sněti mohou být příčinou závažných ztrát na výnosu a kvalitě obilnin, především v ekologickém zemědělství, kde fungicidní ošetření osiva není možné. Přednáška přináší přehled informací o snětích prašných a snětích mazlavých vyskytujících se na pšenici, ječmeni, žitě a ovsu. Pozornost je věnována hostitelským okruhům, škodlivosti a možnostem ochrany. K metodám ochrany pšenice proti mazlavým snětím patří aplikace fungicidů, odolných odrůd a agrotechnických opatření.
 5. Původci chorob pat stébel obilnin
  Choroby pat stébel, a to především pravý stéblolam, nabývají v posledních letech v ČR na významu. Přednáška bude zaměřena na včasnou diagnostiku jednotlivých patogenů, možnosti ochrany a odolnost odrůd ke stéblolamu. Pozornost bude věnována též rezistenci k fungicidům v širším evropském kontextu.

Lektoři (VÚRV, v.v.i.):
Ing. Jana Chrpová, CSc., Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D.,
Mgr. Jana Palicová, Ph.D., RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.,
Mgr. Taťána Sumíková, Ph.D.

Účastníci obdrží sborník.

počítadlo.abz.cz


Seminář ke škodám způsobeným zvěří

30.03.2017

Zveme Vás na seminář "Eliminace vlivu zemědělské činnosti na zvěř a ekosystémy a hodnocení škod zvěří na plodinách", který se bude konat 4. dubna 2017 v Brně. Na akci je třeba se předem přihlásit u pořadatelů (kontakty v pozvánce).
Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Přednášejí přední odborníci v této oblasti:
doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. (VÚRV, v.v.i.)
Ing. Jan Štrobach, Ph.D. (VÚRV, v.v.i.)
Ing. Antonín Machálek, CSc. (VÚZT, v.v.i.)
 

 


Semináře k dotacím, ochraně vod, nitrátové směrnici atd., 2017

29.03.2017
null

Volné místo - technický pracovník VT15, 2017

27.03.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým „Molekulární genetika“ do Národní referenční laboratoře pro identifikaci GMO vhodného uchazeče na pozici TECHNICKÝ PRACOVNÍK
(podrobnosti zde)
 


Volné místo - samostatný laborant VT17, 2017

27.03.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým „Biologicky aktivní látky v ochraně plodin“
vhodného uchazeče na pozici SAMOSTATNÝ LABORANT
(podrobnosti zde)
 


Volné místo - vědecko-technický pracovník (Čáslav 2017)

26.03.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro pracoviště Pokusná stanice Čáslav vhodného kandidáta na pracovní pozici
VĚDECKOTECHNICKÝ PRACOVNÍK
(podrobnosti zde)
 


Volné místo - vědeckotechnický pracovník VT19

20.03.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým „Interakce rostlinných virů s hostiteli a vektory“
vhodného uchazeče na pozici VĚDECKOTECHNICKÝ PRACOVNÍK

Podrobnosti zde.


Volné místo - asistent výzkumu VT05

20.03.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým „Produkční fyziologie a výživa rostlin“
vhodného uchazeče na pozici ASISTENT VÝZKUMU

Podrobnosti zde.


Výběrové řízení - vedoucí sekce (Olomouc)

15.03.2017

Ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice:

VEDOUCÍ SEKCE APLIKOVANÉHO VÝZKUMU ZELENIN A SPECIÁLNÍCH PLODIN OLOMOUC, CRH

Podrobnosti zde.


Diskuze o invazních plevelech v TV Zemědělec

14.03.2017

Odbornou diskuzi na téma "Nové druhy invazních plevelů" s doc. Ing. Janem Mikulkou, CSc. (VÚRV, v.v.i.) můžete shlédnout na odkazu zde.


Pověření ke konání základních kurzů pro nakládání s POR

07.03.2017

Dovolujeme si Vám oznámit, že Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. je pověřen ke konání základních kurzů podle § 86a zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.

Pověření ke konání základních kurzů pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin je ke stažení zde.

počítadlo.abz.cz


Hnojení ozimé řepky podle stavu porostu a půdy

27.02.2017

Teplé a větrné počasí v posledním týdnu urychlilo tání sněhu a prohřívání půdy. I předpověď na příští dny vytváří podmínky pro jarní regeneraci řepky. Ve srovnání s minulými teplými zimami bude i přes současné oteplení nástup jarní vegetace většiny porostů řepky pozvolnější. Při regeneračním hnojení dusíkem, které již bylo zahájeno, je nutné v letošním roce více pozornosti věnovat skutečnému stavu porostu a půdy na daném stanovišti.
Kromě silných zdravých porostů je řada porostů napadených virózami (zejména TuYV), poškozených mrazem nebo se slabými rostlinami s málo vyvinutým kořenovým systémem. Po zimě má většina napadených i zdravých rostlin menší počet zelených listů a nižší zásobu dusíku a dalších živin v nadzemní hmotě a kořenech. Dá se předpokládat pozvolnější působení dusíku z aplikovaných hnojiv i z půdy, a proto je třeba volit taková hnojiva, po jejichž aplikaci se dusík dostane včas ke kořenům rostlin.

Celý článek autorů Růžek, Kusá a Vavera naleznete zde.

počítadlo.abz.cz


K virózám na řepkách

23.02.2017

POZOR - všech 14 vzorků ozimé řepky s podezřením na výskyt viróz, které přivezli účastníci na Ruzyňský den 16.02.2017 bylo testováno imunologickou metodou ELISA (Ing. Červená) a všechny byly pozitivní na virus žloutenky vodnice (Turnip yellows virus, TuYV). Tento virus byl dříve považován za stejný virus jako je virus západní žloutenky řepy (Beet western yellows virus, BWYV). Nové studie ukazují, že se jedná o dva sice příbuzné viry, ale od sebe zcela oddělené.
Základní informace o výskytu škůdců a chorob řepky naleznete v aktuální prezentaci prof. Kocourka - ke stažení zde.
Agrotechnická opatření vhodná pro napadené porosty je možné konzultovat s pracovníky:
prof. Kocourek, Ing. Kumar a Ing. Růžek.

Strategie ochrany proti mšici broskvoňové na řepce (prof. Kocourek)
Některé rostliny řepky poškozené sáním mšice broskvoňové na podzim 2016 odumřely již před nástupem zimy. Další silně poškozené rostliny odumřely přes zimu. Na rostlinách, které poškození mšicemi přežily, často odumřely 2 až 4 nejvíce napadené listy. Rostliny jsou tedy oslabené a opožděné v růstu. Takové porosty vyžadují brzké, ale ne vysoké přihnojení dusíkem. Také pro snížení ztrát na řepce při silném napadení porostů TuYV je nezbytné podpořit růst rostlin na jaře cílenou dusíkatou výživou. Některé porosty řepky nebo jejich části (většinou na souvratích) po silném napadení mšicemi nezbyde než zaorat. Jednou z náhradních variant, kromě dosetí okrajů polí nebo jejich částí je výsev jarní řepky. Riziko přenosu TuYV z napadených porostů ozimé řepky na porosty jarní řepky je nízké. Nejvýznamnější přenašeč viru, mšice broskvoňová v porostech řepky průměrně chladnou zimu nepřežila. Nálet mšice broskvoňové z primárních hostitelských rostlin lze očekávat nejdříve na konci května až v polovině června. K infekci virem na jarní řepce by v té době už nemělo dojít. Nebo pokud by došlo, pak by neměla způsobit redukci výnosu. Teoreticky by mohlo k přenosu TuYV z ozimé řepky na jarní dojít přenosem mšicí zelnou, která přezimuje v řepce vajíčky. Také tato mšice přeletuje na další rostliny řepky později, obvykle od počátku květu ozimé řepky. Vzhledem k chování této mšice a jejímu nízkému výskytu, obvykle do 10 % rostlin, by ztráty na výnosech jarní řepky v důsledku přenosu TuYV neměly být závažné. Ochrana proti přenašečům TuYV je v jarním období vzhledem k téměř 100 % napadení rostlin bezpředmětná. Příznaky napadení TuYV se na rostlinách začnou projevovat v období butonizace.   
 

počítadlo.abz.cz


Ruzyňský den 16.02.2017 - prezentace

16.02.2017

Prezentaci prof. Kocourka "Problémy v ochraně proti škůdcům řepky na podzim 2016 se zvláštním zřetelem ke kalamitnímu výskytu viru žloutenky vodnice a očekávaná ochrana na jaře 2017 s ohledem na výskyt rezistence škůdců k pesticidům", přednesenou na Ruzyňském dni výživy rostlin a agrotechniky si můžete stáhnout zde

počítadlo.abz.cz


Zima 2016/2017 a ohrožení rostlin mrazem

11.02.2017

Z níže uvedených informací vychází i článek v týdeníku Zemědělec 7/2017 (ke stažení zde).

Po třech předchozích mírných zimách, kdy přezimování ozimů proběhlo bez významného poškození, přišla opět mrazivá zima (stav v lednu 2017). Mrazivé zimy nejsou na našem území neobvyklé, jen se snadno na ně zapomíná. Nedávno to byla zima 2011/2012, při které došlo k poškození ozimů v důsledku nízkých teplot na přelomu ledna a února. Zima 2005/2006 se pak vyznačovala dlouhotrvající a vysokou sněhovou pokrývkou i v nižších polohách. Nejkritičtější z hlediska přezimování ozimů v tomto století byla zima 2002/2003, kdy došlo k vymrznutí a zaorání přes 20 % ploch osetých ozimů v ČR a na Moravě místy i kolem 80 %. Předcházelo tomu teplé a vlhké období na podzim spojené se slabým otužením porostů.

Mrazuvzdornost ozimů
Podzim 2016 byl z hlediska otužování porostů velmi příznivý. Ozimé obilniny poměrně dobře vzešly i při pozdnějším setí. Díky postupnému snižování teplot vzduchu na podzim, krátkodobě i pod bod mrazu, došlo u rostlin k vysoké indukci mrazuvzdornosti. Na našem pracovišti, ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v.v.i. v Praze-Ruzyni, jsme v polovině prosince naměřili kritické (letální) teploty (LT50) u nejodolnějších odrůd pšenice kolem -19 °C, u středně odolných pšenic a ozimých ječmenů kolem -16 °C, u nízko odolných odrůd kolem -13 °C. LT50 označuje teplotu mrazu, při které dochází k vymrznutí 50 % rostlin dané odrůdy. Jedná se o teplotu ve vrchní vrstvě ornice (kolem 2 až 3 cm), přičemž k prvnímu poškození rostlin může dojít již při teplotě v porovnání s letální teplotou o 3 až 4 °C vyšší (tzv. LT10).

Mrazivé periody
Ozimé plodiny vstupovaly do zimy s dobrou mrazuvzdorností. U řepek se to týkalo těch porostů, které dobře vzešly a vyrostly na podzim; v některých oblastech byly porosty řepek slabší nebo řídké v důsledku sucha během vzcházení. První mrazivá vlna 5. až 11. ledna 2017 s přízemními teplotami vzduchu pod -20 °C byla v Čechách doprovázena většinou dostatečnou sněhovou pokrývkou. Na Moravě, v oblastech od Ostravy až k Brnu nebyla sněhová pokrývka vždy dostatečná (někde jen kolem 1 cm) a teplota půdy v hloubce 5 cm klesala i pod -5 °C. Teplota na úrovni odnožovacích uzlů se tedy mohla u slabě odolných odrůd přiblížit k LT10. Pravděpodobně nedošlo k plošnému vymrzání rostlin, ale každopádně se snížila jejich odolnost. Druhá mrazivá vlna od 16. ledna byla v některých oblastech Čech a Moravy opět doprovázena jen malou sněhovou pokrývkou. Někde došlo k promrznutí půdy pod 20 cm. K tomu sice nedochází na našem území každoročně, není to ale zas tak neobvyklý jev v zimě. V tomto století se vyskytovalo hlubší promrznutí půd zejména v zimách 2002, 2003, 2006, 2011 a 2012. Podle informací z ČHMÚ však na jižní Moravě a v některých oblastech střední a severní Moravy došlo k promrznutí půdy i pod 50 cm. To již může signalizovat riziko poškození některých porostů ozimých plodin. Je třeba k tomu dodat, že vzhledem k předchozím teplým zimám se na našem území rozšířilo pěstování středně až slabě odolných odrůd ozimů.

Rizika poškození
Vývoj stavu porostů zemědělských plodin v únoru a březnu bude záviset na dalším průběhu počasí. I když se očekává oteplení, zima ještě neskončila. Pokud by došlo ve vrchní vrstvě ornice k výraznějšímu poklesu teplot a přišly by ještě další mrazivé epizody, lze očekávat silnější poškození rostlin. Při dlouhodobém mrazivém období rostliny postupně ztrácejí odolnost. Jiné nepříznivé faktory lze očekávat v souvislosti s hlubokým promrznutím půdy. Při pozvolném tání dochází k rozmrzání půdy zároveň od povrchu a odspodu a pro vodu nepropustná zůstává střední zmrzlá část. Na rovném pozemku se může vytvořit dočasné zaplavení rostlin. Na svažitém pozemku s málo zapojeným porostem obvykle dochází k odplavení části vrchní ornice. Po opětovném poklesu teplot může roztátá voda na povrchu vytvořit ledovou vrstvu a uzavřít rostliny v ledu. V situaci, kdy je v noci mráz a přes den teplota vystoupí nad 0 °C dochází k vertikálním pohybům půdy a může dojít k přetržení některých kořenů a vyzdvihnutí rostlin na povrch. Rostliny jsou pak vystaveny přízemním mrazům nebo usychají. Konečně při rychlém oteplení nebo opakovaném zvyšování teplot několik stupňů nad 0 °C při slunečných dnech, nadzemní části rostlin pomalu ztrácejí vodu a v důsledku zamrznutých kořenů nemohou tyto ztráty vody doplnit (tzv. zimní sucho). Dochází k usychání nadzemních částí nebo celých rostlin. Tento typ poškození může ohrozit nejen ozimé plodiny, ale je nebezpečný i pro keře a některé stromy (zejména se zimním olistěním). Takové stromy bez problému přežijí nízké teploty a k poškození dochází v důsledku jejich dehydratace. Je třeba přitom zdůraznit, že tam, kde se vyskytuje souvislá sněhová pokrývka minimálně již od 3 až 5 cm výše je ochrana před účinky mrazu dostatečná. Ke konci ledna se to týká většiny vyšších a středních poloh ČR. Na druhé straně v některých oblastech, např. Českomoravské vrchoviny se někde vyskytují teploty půdy kolem 0 °C, takže pokud bude sníh ležet delší dobu, mohou tam nastat dobré podmínky pro rozvoj tzv. plísně sněžné. Na takové poškození jsou citlivé jak některé odrůdy obilnin, tak i trvalé travní porosty.

31.01.2017
Ilja Tom Prášil, Jana Musilová, Pavla Prášilová
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně
Kontakt: prasil(a)vurv.cz

Fotografie


Foto 1. Vymrzlý porost pšenice (jaro 2003)


Foto 2. Mrazem poškozený porost řepky (jaro 2006)


Foto 3. Mrazem poškozený odrůdový pokus pšenice (jaro 2012)


Foto 4. Porost pšenice uzavřený v ledu


Foto 5. Regenerace rostlin po mrazovém testu ve VÚRV, v.v.i., Praha - Ruzyně (odrůdový pokus) 

počítadlo.abz.cz


RUZROK - bioosivo 2017

08.02.2017

V novém katalogu bioosiv firmy PRO-BIO, obchodní spol. s r.o. je v nabídce pro jaro 2017 jako novinka uvedena odrůda čiroku „RUZROK“. Tato odrůda je registrována a právně chráněna pro ČR. Majitelem odrůdy je ze 100 % VÚRV, v.v.i., Praha - Ruzyně, firma PRO-BIO tuto odrůdu licenčně využívá.


počítadlo.abz.cz


Volné místo - odborný asistent výzkumu (VT18)

07.02.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým „Ochrana zásob před skladištními škůdci“
vhodného uchazeče na pozici
ODBORNÝ ASISTENT VÝZKUMU
(podrobnosti zde)
 


Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky 2017

02.02.2017

Ve čtvrtek 16. února 2017 se bude konat v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze - Ruzyni tradiční odborný seminář k jarní agrotechnice, který by měl aktuálními poznatky a doporučeními navazovat na průběh letošní zimy a některé problémy (např. virózy u řepek) známé již z podzimu. Na semináři budou prezentovány aktuální informace o stavu porostů i návrhy vhodných agrotechnických opatření v předjarním a jarním období.

Pozvánku naleznete zde.

Upozorňujeme všechny zájemce, že vzhledem k předpokládanému velkému zájmu o tuto akci a omezeným kapacitám auly je nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 13.02.2017.


Volné místo - samostatný vědeckotechnický pracovník 2017

30.01.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým „Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech“
vhodného uchazeče na pozici SAMOSTATNÝ VĚDECKOTECHNICKÝ PRACOVNÍK 

(podrobnosti zde)


Volné místo - vědecko-výzkumný pracovník 2017

26.01.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým „Ekologie a diagnostika houbových patogenů“
vhodného uchazeče na pozici VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK
(podrobnosti zde)
 


Volné místo - asistent výzkumu 2017

16.01.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým „Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech“ vhodného uchazeče na pozici

ASISTENT VÝZKUMU
 

(podrobnosti zde)


Volné místo - finanční manažer projektu

13.01.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá vhodného kandidáta na pracovní pozici:

FINANČNÍ MANAŽER (pro výzkumný projekt)

(podrobnosti zde)


Volné místo - technik (Humpolec)

06.01.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro pracoviště Pokusná stanice Humpolec vhodného uchazeče na pozici
TECHNIK

Podrobnosti zde.


Volné místo - prodavač(ka) vína (Karlštejn)

06.01.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro pracoviště Výzkumná stanice vinařská Karlštejn vhodného uchazeče na pozici

PRODAVAČ, PRODAVAČKA VÍNA (do prodejny) 

Podrobnosti zde.


Objev nové tropické rostliny

03.01.2017

Rozhovor s Michalem Sochorem o objevu nového druhu hvězdnatky na Borneu

V pořadu „Host Radiožurnálu“ byl 27.12.2016 od 10:05 vysílán rozhovor s Mgr. Michalem Sochorem (výzkumný tým Fytochemie) na téma objevu nového druhu hvězdnatky na Borneu, v rámci celosvětového výzkumu biodiverzity. Podrobnější informace o tomto objevu a záznam celého rozhovoru najdete v archivu Českého rozhlasu Radiožurnál, na odkazu zde.


Volné místo - chemik (Olomouc)

03.01.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro pracoviště Olomouc do výzkumného týmu „Fytochemie
vhodného uchazeče na pozici VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK
(Junior researcher, analytická chemie)

Podrobnosti zde.


Volné místo - kurátor kolekce LAKR (Olomouc)

03.01.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro pracoviště Olomouc
do výzkumného týmu „Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin
vhodného uchazeče na pozici
KURÁTOR KOLEKCE LÉČIVÝCH, AROMATICKÝCH A KOŘENINOVÝCH ROSTLIN

Podrobnosti zde.


Skladištní škůdci v centru zájmu

03.01.2017

V týdeníku Zemědělec vyšel koncem roku 2016 celostránkový článek "Skladištní škůdci v centru zájmu", věnovaný semináři "Účinná kontrola skladištních škůdců", který se konal 13. října 2016 v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.


10 let hnojiva UREAstabil

24.12.2016

V letošním roce uplynulo již 10 let od doby, kdy bylo dusíkaté hnojivo UREAstabil uvedeno na český trh. Toto hnojivo bylo vyvinuto ve spolupráci VÚRV, v.v.i. (výzkumný tým "Integrovaná výživa rostlin") s firmou AGRA GROUP, a.s. a patří mezi nejúspěšnější produkty spolupráce našeho výzkumného ústavu s průmyslovými podniky.
Hnojivo UREAstabil a nové technologické postupy ve hnojení rostlin, spojené s jeho užíváním jsou názornou ukázkou transferu poznatků výzkumu do aplikační sféry, o kterém se teď stále více hovoří. AGRA GROUP, a.s. je v současné době největším výrobcem hnojiv s inhibitorem ureázy v Evropě. Teprve až v letošním roce se na evropském trhu objevila konkurenceschopná nabídka obdobných hnojiv od velkých světových chemických firem. Již při vývoji hnojiva a jeho uvedení na trh v roce 2006 jsme předpokládali, že toto hnojivo najde širší uplatnění až v budoucích letech.
Inhibitor ureázy NBPT obsažený ve hnojivu UREAstabil významně snižuje, ve srovnání s klasickou močovinou ztráty dusíku únikem amoniaku a prodlužuje dobu, kdy může být nepřeměněná močovina po srážkách transportována ke kořenům rostlin. Právě tento přínos inhibitoru ureázy bude nabývat v příštích letech na významu, vzhledem k očekávaným častějším přísuškům spojeným s postupným oteplováním, kdy bude nutné dusík z minerálních hnojiv aplikovaných na povrch půdy dostat včas do prokořeněného půdního profilu. V současné době ověřujeme i další nové postupy pro hnojení rostlin dusíkem, které budou na tyto nové podmínky reagovat.

Pavel Růžek


Nová kniha

19.12.2016

V předvánočním čase přichází na pulty knihkupectví kniha "Semena a plody vybraných druhů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin", na které se podíleli autoři M. Hýbl, P. Kopecký, I. Doležalová, I. Petrželová, K. Smékalová, E. Dušková, H. Stavělíková a K. Dušek z Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin v Olomouci.
V publikaci jsou představena semena a jednosemenné plody vybraných druhů zelenin a speciálních plodin, které jsou ve většině případů udržovány jako genetické zdroje rostlin významných pro výživu a zemědělství na pracovišti Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin, VÚRV, v.v.i. v Olomouci. Publikace přináší česko-anglické popisy a vyobrazení semen (resp. plodů) 86 druhů zelenin a jejich planých příbuzných druhů. Jednotlivé druhy jsou řazeny dle čeledí, čeledi jsou řazeny abecedně podle českého názvu.
V Úvodu jsou shrnuty základní informace týkající se využití, pěstování a konzervace generativně množených druhů zelenin a informace týkající se morfologie semen a plodů. Každému druhu je věnována jedna tabule s textovou a obrazovou částí.
V textové části jsou uvedeny základní popisné charakteristiky týkající se morfologie semen resp. plodů, tj. barva, tvar, velikost, povrchová struktura.
Obrazovou část tvoří fotografie skupiny semen resp. plodů s měřítkem, zobrazující jejich variabilitu a detailní fotografie semene resp. plodu.
Lze předpokládat, že publikace najde uplatnění u široké odborné i laické veřejnosti zahrnující vědecko-výzkumné pracovníky a studenty přírodovědného zaměření, šlechtitele, semenáře, pěstitele a zahrádkáře, ale i všechny milovníky přírody, kterým poslouží jako vodítko pro identifikaci semenných vzorků. Anglická verze textu umožňuje využití této knihy i zahraničními zájemci o tuto tematiku.
 


Tajemství českého česneku

16.12.2016

Dne 29.11.2016 se ve VÚRV, v.v.i. konal odborný seminář "Problematika českého česneku: praxe a výzkum" (odborný garant doc. Ovesná). Seminář navštívil i redaktor časopisu Týden pan Lukáš Seidl. Dne 08.12.2016 byl v tomto časopise otištěn článek "Tajemství českého česneku".
 


Výskyt škůdců řepky v podzimním období

01.12.2016

Pro velký zájem zveřejňujeme prezentaci prof. Kocourka, přednesenou na semináři "Uplatnění nových poznatků v pěstebních technologiích" (30.11.2016, VÚRV, v.v.i., Praha - Ruzyně). Prof. Kocourek upozorňuje na mimořádně silný výskyt škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro, rozebírá příčiny a navrhuje vhodná opatření.

Přednáška ke stažení zde.


Digestát 2016

30.11.2016

Zveme Vás na odborný seminář, který bude zaměřen na problematiku hnojení digestáty z bioplynových stanic (BPS), případně produkty jejich separace (fugát, separát) v zemědělské praxi. Bude probírána a diskutována hnojivá účinnost digestátu i rizika jeho použití, zejména z hlediska ohrožení kvality půdy a možného vyplavení dusičnanů do podzemních vod. Účastníci budou seznámeni i s platnými legislativními požadavky na skladování a používání tohoto organického hnojiva.
Seminář se bude konat v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze - Ruzyni, v úterý 6. prosince 2016.
Pozvánku naleznete zde.


Seminář k nitrátové směrnici, bilancím a dotacím 2016

29.11.2016

Zveme Vás na diskuzní seminář "Aktuální informace k nitrátové směrnici a připravovaným změnám podmínek pro dotace", který se bude konat na dvou místech:
Kondrac (u Vlašimi) 06.12.2016
Žabovřesky (u Benešova) 07.12.2016

Pozvánku naleznete zde, na akci je nutné se předem přihlásit.

V rámci semináře bude diskutováno a hodnoceno plnění nového akčního programu nitrátové směrnice, účinného od roku 2016. Prosíme tedy účastníky o zaslání vyplněného dotazníku nebo jeho odevzdání na semináři.

Účastníci budou rovněž seznámeni s pracovní verzí jednoduchého programu pro výpočet bilancí živin a organické hmoty v půdě a vyzváni ke spolupráci při jeho ověřování v praxi.
Verze 3 (doplněno o souhrnné vyhodnocení bilance fosforu a draslíku) je ke stažení zde, aktualizované informace a návod zde
 
Prosím Vás tedy o zaslání vyplněného excelu „Bilance…“ s údaji za podnik nebo různé osevní postupy. Pro další jednání, přípravu a ověřování vhodného modelu totiž potřebujeme reálná data z podniků, která samozřejmě budeme vyhodnocovat a prezentovat anonymně, bez uvedení názvu podniku.
Děkuji, Jan Klír (VÚRV, v.v.i.)
 


Nové technologické postupy - Lukavec 2016

28.11.2016

Zveme Vás na odborný seminář "Nové technologické postupy pro stabilní výnosy pěstovaných plodin a ochranu půdy, vody a ovzduší", který se bude konat ve čtvrtek 8. prosince 2016 v Lukavci u Pacova.
Seminář bude zaměřen na zhodnocení ročníku 2015/2016 a jeho vlivu na účinnost jednotlivých agrotechnických opatření. Součástí semináře bude identifikace hlavních problémů u založených porostů ozimů (choroby a škůdci u řepky, kořenový systém řepky, pozdě seté porosty ozimé pšenice a další) a doporučení pro jejich eliminaci v jarním období. Na semináři budou prezentovány nové perspektivní technologické postupy při zakládání porostů a hnojení zemědělských plodin, které stabilizují výnosy a kvalitu produkce a jsou zaměřeny i na ochranu půdy, vody a ovzduší.
Pozvánku naleznete zde.


Volné místo - pracovník IT

24.11.2016

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá vhodného kandidáta na pracovní pozici
ODBORNÝ PRACOVNÍK PRO OBLAST IT

Podrobnosti zde.


Český česnek 2016

23.11.2016

Zveme Vás na odborný seminář "Problematika českého česneku: praxe a výzkum", který se bude konat v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze - Ruzyni v úterý 29. listopadu 2016.
Pozvánku naleznete zde
 


O česneku naTV Nova

23.11.2016

Pořad TV Nova "Víkend" (15.11.2016) uvedl reportáž o českém česneku, natáčenou i ve VÚRV, v.v.i., v laboratoři Molekulární genetiky. Pořad můžete shlédnout zde. O česneku je první reportáž, hned po reklamě.
Na uvedeném webu NOVA Plus si můžete zdarma přehrát jen nejnovější díly, odvysílané za posledních 14 dní. Celý archiv všech dílů pořadu, v HD kvalitě a bez reklam naleznete na placeném serveru VOYO.   
 


Uplatnění nových poznatků v pěstebních technologiích, 2016

22.11.2016

Zveme Vás na odborný seminář, který se bude konat 30. listopadu 2016 v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Akce bude zaměřena na zhodnocení ročníku 2015-16 a jeho vlivu na účinnost jednotlivých agrotechnických opatření. Na semináři budou prezentovány nové perspektivní postupy v pěstebních technologiích zlepšující kvalitu půdy, hospodaření s vodou v půdě a stabilizují výnosy a kvalitu produkce pěstovaných polních plodin. Součástí semináře bude identifikace hlavních problémů u založených porostů ozimů (škůdci na řepce, kořenový systém řepky, pozdě seté porosty ozimé pšenice a další) a doporučení pro jejich eliminaci v jarním období.
Pozvánka zde.


Pšenice 2016

22.11.2016

Jménem všech pořadatelů (VÚRV, v.v.i., ČMŠSA, ČAZV, SELTON) si Vás dovolujeme pozvat na konferenci "PŠENICE 2016", která se bude konat ve dnech 1. a 2. prosince 2016 v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze 6 - Ruzyni.
Upravenou pozvánku (aktualizace 16.11.2016) naleznete zde.
Přihlášku k vyplnění si můžete stáhnout zde.


Rozhovor o expedici Brambora

14.11.2016

V pořadu Planetárium (Český rozhlas Sever a Český rozhlas Liberec) byl v sobotu 12.11.2016 od 18:05 vysílán rozhovor s dr. Marečkovou na téma expedice "Brambora". Odkaz na záznam v archivu naleznete zde.


Excelentní výsledky VÚRV vybrány do Pilíře II

11.11.2016

Dva excelentní výsledky VÚRV, v.v.i. z oblasti „Šlechtění rostlin“ (GE) a „Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin“ (GF) byly vybrány do Pilíře II v rámci "Hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok 2015". Pilíř je výsledkem činnosti expertních panelů v podobě seznamu vybraných výsledků třídy A. V rámci výše uvedených oblastí se jedná o jediné publikační výstupy, které byly do Pilíře II zahrnuty.

Kosová, K., Vítámvás, P., Planchon, S., Renaut, J., Vaňková, R. & Prášil, I. (2013)
Proteome Analysis of Cold Response in Spring and Winter Wheat (Triticum aestivum) Crowns Reveals Similarities in Stress Adaptation and Differences in Regulatory Processes between the Growth Habits.
Journal of Proteome Research, 12 (11): 4830-4848.
Odůvodnění panelu: Jedná se o vědeckou práci zaměřenou na dynamiku fytohormonů vybraných kultivarů pšenice s cílem zvýšení jejich odolnosti vůči chladu. Práce publikovaná v kvalitním vědeckém časopise s dobrou citovaností, oceněná cenou v soutěži „For Women in Science“.

Žabka, M. & Pavela, R. (2013)
Antifungal efficacy of some natural phenolic compounds against significant pathogenic and toxinogenic fungi.
Chemosphere, 93 (6): 1051-1056.
Odůvodnění panelu: Práce hodnocena jako kvalitní publikace ve velmi dobrém časopise s vysokou citovaností. Zabývá se perspektivním oborem vlivu fenolických látek na vybrané houbové patogeny.

Podrobnosti ke všem excelentním výsledkům jsou k dispozici v seznamu "2015_PilirII_A", zveřejněném na webové stránce Sekce pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády České republiky.

Autorům výsledků blahopřejeme!
 


Workshop Precizní zemědělství

09.11.2016

Zveme Vás na workshop "Precizní zemědělství", který se bude konat v pondělí 14. listopadu 2016 v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Workshop, pořádaný pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky bude zaměřen na využití nových technologií a postupů v precizním zemědělství. Diskutovány budou možnosti využití bezpilotních prostředků, postupy pro sběr, zpracování a interpretaci dat ze senzorů i formy možné podpory MZe při zavádění těchto technologií v praxi.
Pozvánku najdete zde, program workshopu zde.


Flora Olomouc 2016

02.11.2016

Expozice VÚRV na výstavě Flora Olomouc 2016
Ve dnech 20. až 23. října 2016 se pracovníci Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. v Olomouci zúčastnili podzimní etapy mezinárodní zahradnické výstavy FLORA Olomouc. Kromě již tradiční ukázky dýní v rámci společné expozice Českého zahrádkářského svazu byli pracovníci tentokrát požádáni o spolupráci na realizaci doprovodného programu expozice hub a mykologické poradny. Dílčí expozice olomouckého pracoviště VÚRV byla nazvána Léčivé houby – jejich pěstování a využití. Návštěvníci se mohli dovědět, jak si vytvořit kulturu a sadbu přímo z plodnic nasbíraných v přírodě a vypěstovat si vlastní úrodu, kde lze vybrané druhy léčivých hub v přírodě najít a na čem je pěstovat. Nechyběla také informace o jedlosti a především o jejich léčivých účincích. Součástí expozice byly in vitro kultury hub na agarových médiích v Petriho miskách a na obilném nebo pilinovém substrátu v zavařovacích sklenicích. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout jinak neviditelný svět hub, v přírodě skrytý pod povrchem půdy nebo v útrobách stromů. K vidění byly nejen různé typy podhoubí, ale u některých druhů i počínající tvorba plodnic. Součástí expozice bylo i poradenství, kdy byly přímo na místě zodpovězeny dotazy návštěvníků ohledně využití a pěstování jednotlivých druhů hub.

Irena Petrželová, Ivana Doležalová
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Šlechtitelů 29
783 71 Olomouc


Ukrojte si u nás

23.10.2016

Muzeum Podhradí Buchlovice Vás co nejsrdečněji zve na výstavu "Ukrojte si u nás!".
Uvidíte exponáty z výstavy „Příběh chleba“ Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, od firmy Agrotest fyto, s.r.o. v Kroměříži, Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni, Ústavu experimentální botaniky a od dalších příznivců.

Vernisáž je 4. listopadu 2016 v 17.00 hodin, výstava potrvá do 15. března 2017.
Pozvánku naleznete zde.


O mokřadech v ČRo

16.10.2016

V sobotním Planetáriu (15.10.2016 od 18:10, 30. až 40. minuta záznamu) odvysílal Český rozhlas rozhovor s RNDr. Milanem Řezáčem, Ph.D. (VÚRV, v.v.i., výzkumný tým Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech) o současném stavu mokřadních biotopů v České republice. Odkaz na rozhovor je zde.


Možnost přivýdělku

07.10.2016

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

nabízí možnost přivýdělku (brigády) formou DPP.
 

Nabízíme brigádu ve VÚRV Praha-Ruzyně formou dohody o provedení práce (max. 300 hod. do konce roku).

Jde o práci s rostlinným materiálem a půdními vzorky, mletí a navažování vzorků apod., včetně práce ve skleníku a na poli. 
Odměna podle platných tarifů, vzdělání a praxe, 75-105 Kč/hod.


Kontakt: haberle@vurv.cz

 


47. seminář OGŠR

06.10.2016

Odbor genetiky a šlechtění rostlin VÚRV, v.v.i. vás zve na 47. odborný seminář OGŠR, který se bude konat ve čtvrtek 13. října 2016, od 14. hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. s tématem
"Od molekul po dálkový průzkum vegetace".
Přednáší: RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. (Katedra experimentální biologie rostlin, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy).
Tento akademický seminář přinese základní informace o výzkumu a výuce na Katedře experimentální biologie rostlin PřF UK a zevrubně představí jednotlivé týmy katedry, jejichž výzkum je zaměřen především na buněčnou biologii a biotechnologii rostlin, buněčnou morfogenezi, fyziologickou anatomii, vývojovou biologii a ekofyziologii rostlin.
Pozvánka zde.


 


46. seminář OGŠR

03.10.2016

Odbor genetiky a šlechtění rostlin VÚRV, v.v.i. Vás zve na 46. odborný seminář, který se bude konat ve středu 5. října 2016 od 14. hod. v klubovně Genové banky, s tématem "Programovatelné nukleázy pro přímou editaci genomu".
Přednáší Ing. Tereza Sovová, Ph.D. (VÚRV, v.v.i., výzkumný tým "Molekulární genetika").

Programovatelné (též místně specifické) nukleázy jsou nové progresivní techniky genového inženýrství umožňující přímou editaci genomu, kdy mohou být provedeny velmi cílené a teoreticky libovolné změny v sekvenci DNA. V současné době rozlišujeme čtyři různé skupiny programovatelných nukleáz: meganukleázy, zinc-finger nukleázy, transcription activator-like effector (TALE) nukleázy a CRISPR/Cas systém. Techniky mohou být uplatněny v genové terapii (léčba AIDS, rakoviny, metabolických poruch), ale i v biotechnologiích a šlechtitelství. Přednáška představí jednotlivé techniky, jejich princip a uplatnění v oblasti modifikace zemědělsky významných rostlin.

Pozvánku naleznete zde.


Volné místo - bioinformatik

20.09.2016

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá do výzkumného týmu „Interakce rostlinných virů s hostiteli a vektory

VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA - BIOINFORMATIKA
 

Podrobnosti zde.


Povídání o pavoucích

16.09.2016

Rozhovor TN Nova (15.09.2016) s RNDr. Milanem Řezáčem, Ph.D. (VÚRV, v.v.i., výzkumný tým Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech) o pavoucích, např. i  na téma rozšíření zápřednice jedovaté na území Česka, naleznete zde.

V sobotním Planetáriu (24.09.2016 od 18:10, 4. až 16. minuta záznamu) odvysílal Český rozhlas rozhovor s dr. Řezáčem o snovačce moravské a okolnostech jejího objevu. Odkaz na rozhovor je zde.


Komplexní projekt zaměřený na zvěř

14.09.2016

V rámci agrosalonu "Země živitelka" informoval doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně, o projektu s názvem "Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření, pomocí legislativních opatření a nových technických řešení" financovaném Národní agenturou pro zemědělský výzkum.
Text celého článku, který přinesl časopis Úroda, najdete zde.


45. seminář OGŠR

14.09.2016

Odbor genetiky a šlechtění rostlin VÚRV, v.v.i. Vás zve na 45. odborný seminář, který se bude konat v pátek 23. září 2016 od 09:30 hod. v klubovně Genové banky, s tématem "Jak kontrolovaně kultivovat rostliny a chovat hmyz".
Přednášející:
Dr. Carsten Richter, National Sales Manager, Conviron Germany GmbH, Friedrich-Olbricht-Damm 62, 13627 Berlin
RNDr. Zuzana Benedikty, Ph.D., Chief Scientist for Technical Support, PSI, Drásov

Pokud Vás zajímají informace, jako např.: typ osvětlení, rychlost proudění vzduchu, rosný bod, logování výsledků, kontrola CO2, O2 apod., nebo pouze chcete vědět, co a jak lze při kultivaci a chovu kontrolovat, čeho se vyvarovat, potom je tento seminář pro Vás ideální.

Pozvánku naleznete zde
 


Národní program genetických zdrojů rostlin

09.09.2016

Zlatý klas 2016 - reportáž

06.09.2016

TV Zemědělec přinesla televizní reportáž z vyhlášení výsledků soutěže o "Zlatý klas" a rozhovor s Ing. Růžkem u oceněného exponátu "Půdoochranné pakety k sazečům brambor s protierozní úpravou hrůbků a brázd", který na mezinárodní zemědělské výstavě "Země živitelka" v Českých Budějovicích obdržel "Zlatý klas s kytičkou".


Polní den - ENERGETICKÁ KUKUŘICE KWS 2016

04.09.2016

Polní den KWS (spolupořádá VÚRV, v.v.i.) se bude konat v Jevíčku a v Lípě.
Pozvánku naleznete zde.  


VÚRV, v.v.i. na výstavě Země živitelka 2016

01.09.2016

Na mezinárodní zemědělské výstavě "Země živitelka" v Českých Budějovicích představil Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., spolu s ostatními výzkumnými ústavy rezortu MZe, výsledky své výzkumné činnosti ve společné expozici v pavilonu T1.
Letos byla expozice zaměřena hlavně na možnosti využívání dronů v zemědělství, např. ke zjišťování stavu výživy rostlin, vodního stresu, napadení chorobami, zaplevelenosti i k monitoringu výskytu zvěře na polích. Dále byly prezentovány nejnovější poznatky výzkumu z genetiky a šlechtění, výživy rostlin, technologií pěstování plodin a ochrany rostlin. Součástí expozice byly publikace vydané VÚRV, v.v.i., zejména metodické příručky určené pro zemědělce a knižní publikace. Promítaly se i naučné filmy a odborně zaměřené prezentace. K dispozici byla i aktuální informace ke změnám v uplatnění nitrátové směrnice v ČR.
Po celou dobu expozice pracovníci ústavu zajištovali činnost poradenského centra, kde mohli zájemci s vědeckými pracovníky VÚRV, v.v.i. konzultovat a diskutovat odbornou problematiku. Nejčastěji byly probírány technologie pěstování plodin, problematika ochrany rostlin, systémy regulace plevelů, rezistence plevelů vůči herbicidům a nebezpečí invaze teplomilných plevelných rostlin. Zemědělci a myslivci se zajímali o možnosti vyčíslení škod zvěří na polních plodinách. Návštěvníci přinášeli k určování i mnoho vzorků plevelných rostlin. Také nás často navštěvovali zahrádkáři, se širokým spektrem dotazů.

V rámci výstavy získal výzkumný tým Ing. Růžka prestižní ocenění "Zlatý klas s kytičkou" za exponát "Půdoochranné pakety k sazečům brambor s protierozní úpravou hrůbků a brázd". Podrobné informace k tomuto prestižnímu ocenění naleznete zde.


Volné místo - technik do vinohradu (Karlštejn)

31.08.2016

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro pracoviště Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně vhodného kandidáta na pracovní místo:

TECHNIK DO VINOHRADU

(podrobnosti zde)


Zlatý klas 2016

29.08.2016

 

Prestižní ocenění "Zlatý klas s kytičkou" (cena pro exponát splňující i náročná ekologická kritéria) obdržel
na 43. ročníku mezinárodní výstavy "Země živitelka"
v Českých Budějovicích v roce 2016 exponát

"Půdoochranné pakety k sazečům brambor
s protierozní úpravou hrůbků a brázd"

Vystavovatel:
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha
Součinnost:
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha
Výrobce:
P&L, spol. s r.o.

Půdoochranné pakety aktuálně řeší technologii pro půdoochranné pěstování brambor s odkameněním
na mírně svažitých pozemcích, v souladu se závaznými standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES 5).
Pakety vytváří nový tvar a velikost hrůbku, který
v kombinaci s vymělčením a zúžením nekolejové brázdy, důlkováním a hrázkováním významně zlepšuje zadržení srážkových vod, zpomaluje povrchový odtok a omezuje riziko vodní eroze. To vše přispívá ke stabilizaci vláhových podmínek, k vyššímu využití živin a stabilizaci výnosů hlíz, zejména v sušších letech.

Chráněno 9 průmyslovými a jedním užitným vzorem.

Půdoochranné pakety byly vyvinuty a ověřeny v rámci řešení projektů TAČR a MZe ČR ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. (autoři Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, Ph.D., výzkumný tým Integrovaná výživa rostlin), ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod, s.r.o. (Ing. Pavel Kasal, Ph.D.), Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (Ing. Dominika Kobzová) a s firmou P&L, spol. s r.o. (Ing. Antonín Šedek, Tomáš Horký), která je zároveň výrobcem paketů. V roce 2016 byly vyrobeny a v provozních podmínkách zemědělských podniků ověřeny čtyři půdoochranné pakety, v kombinaci s různými sazeči, při sázení brambor na více než 400 hektarech.

 

 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí konkrétních přínosů exponátu
Inovační pakety k sazečům brambor mají následující konkrétní přínosy pro pěstitele brambor, ochranu vod a trvale udržitelné hospodaření na půdě:

 • zlepšují zadržení vody ze srážek v upravených hrůbcích a vytváří podmínky pro její efektivní využití rostlinami
 • zpomalují soustředěný povrchový odtok, omezují ztrátu půdy vodní erozí, čímž přispívají ke zvýšení půdoochranného účinku při pěstování brambor
 • zvyšují využití živin z aplikovaných minerálních hnojiv a omezují riziko znečištění povrchových a podzemních vod
 • stabilizují výnosy hlíz, a to i v letech méně příznivých pro pěstování brambor (např. rok 2015)
 • investiční prostředky vynaložené do inovace sazeče mají rychlou ekonomickou návratnost
 • nová originální půdoochranná technologie při pěstování brambor a její uplatnění u českých i zahraničních pěstitelů vytváří příležitosti pro české výrobce zemědělské techniky

 

 

 

 

 

 

Přehled do soutěže přihlášených a oceněných exponátů naleznete zde, televizní reportáže zde.


Ocenění za certifikovanou metodiku pro praxi

28.08.2016


Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV
za kvalitní dosažený realizovaný výsledek
ve výzkumu a experimentálním vývoji obdržel

Ing. Vladan Falta, Ph.D.
VÚRV, v.v.i. 
Integrovaná ochrana zemědělských plodin
proti škůdcům
 

za certifikovanou metodiku pro praxi

Ochrana jádrovin v ekologické produkci


Metodika je obsáhlým a zároveň srozumitelným návodem k ochraně jádrovin v ekologickém režimu pěstování. V současné době je i nejpodrobnějším materiálem, jenž je v České republice k danému tématu k dispozici.

Výsledky veřejných soutěží o cenu ministra zemědělství byly vyhlášeny dne 25. srpna 2016,
v rámci slavnostního zahájení 43. ročníku mezinárodní výstavy "Země živitelka"
v Českých Budějovicích. 


44. seminář OGŠR

27.08.2016

Odbor genetiky a šlechtění rostlin VÚRV, v.v.i. Vás zve na 44. odborný seminář, který se bude konat ve středu 7. září 2016 od 14. hod. v klubovně Genové banky, s názvem:
"Čím jsou mykoviry zajímavé?"
aneb současný pohled na výskyt, ekologii, vlastnosti a potenciál mykovirů pro ochranu rostlin.

Přednášející:
prof. RNDr. Karel Petrzik, CSc.
Ústav molekulární biologie rostlin
Biologické centrum AV ČR
České Budějovice

Prof. Petrzik vystudoval obor Molekulární biologie a genetika na Masarykově univerzitě v Brně. Vědeckou výchovu absolvoval na virologickém oddělení Ústavu experimentální botaniky, pod vedením Dr. Zdenko Poláka. Po obhájení nastoupil na pracoviště v Českých Budějovicích, které se v roce 1990 konstituovalo jako nový Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR (od roku 2006 součást Biologického centra, v.v.i.). Pracuje v oblasti molekulární detekce a determinace rostlinných virů, od roku 2012 se orientuje na mykoviry a přednáší problematiku rostlinných virů na Jihočeské univerzitě. 

Pozvánka zde.


Změny v uplatnění nitrátové směrnice v ČR v roce 2016

27.08.2016

Dne 11. července 2016 schválila vláda ČR novelu nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Novela byla pod č. 235/2016 Sb. vydána ve Sbírce zákonů (částka 92, rozesláno 27.07.2016).  

Účinnost změn je od 1. srpna 2016.
Všechny potřebné informace, včetně přehledu hlavních změn a názorné prezentace naleznete na oficiální webové stránce nitrátové směrnice: www.nitrat.cz

Přehled 35 seminářů k nitrátové směrnici (IX. - X. 2016) naleznete zde.

V souvislosti s touto novelou (ale i z důvodů jiných změn) se návazným nařízením vlády č. 236/2016 Sb. upravují i nařízení vlády č. 79/2007 Sb. (AEO), č. 75/2015 Sb. (AEKO), č. 309/2014 Sb. (kontrola podmíněnosti), č. 50/2015 Sb. (přímé platby) a č. 76/2015 Sb. (ekologické zemědělství).

Zranitelné oblasti
Při pravidelné revizi vymezení zranitelných oblastí (ve čtyřletých intervalech) bylo ze zranitelných oblastí vyřazeno 18 katastrálních územích a naopak 59 nových jich bylo přidáno, a to na základě hodnocení vývoje kvality povrchových a podzemních vod.  

Akční program
Současně byl vyhlášen 4. akční program, na období 2016 - 2020. Změny v opatřeních akčního programu vycházely z monitoringu vod a akčního programu, výsledků výzkumu, vývoje nových technologií a v neposlední řadě ze závěrů jednání se zástupci Evropské komise. Opatření akčního programu se vztahují pouze k zemědělským pozemkům nacházejícím se ve zranitelných oblastech. Výjimkou je limit použití 170 kg organického dusíku v průměru na 1 ha, který se i u zemědělského podnikatele hospodařícího jen částečně ve zranitelné oblasti hodnotí celkově, tedy při započtení zemědělských pozemků mimo zranitelné oblasti. Stejně tak se na celý obchodní závod vztahuje i požadavek na potřebné skladovací kapacity podle nitrátové směrnice. 

Minimální požadavky pro použití hnojiv (AEKO, EZ)
Je však třeba připomenout, že vybrané požadavky z nitrátové směrnice jsou i součástí podmínek pro dotace na provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření (nařízení vlády č. 75/2015 Sb.) a na ekologické zemědělství (nařízení vlády č. 76/2015 Sb.). V celém obchodním závodě žadatele o dotace na AEKO nebo EZ je tedy nutné dodržet tyto požadavky převzaté z nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o  stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, v platném znění:

 • zákaz hnojení přes zimu - změna od 01.08.2016 (§ 6, tabulka č. 1 v příloze č. 2)
 • zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin na svazích nad 7° u vody (§ 11, odstavec 1)
 • zákaz hnojení za nevhodných půdních podmínek - na půdě zaplavené, přesycené vodou, promrzlé nebo pokryté sněhem (§ 7, odstavec 12) 
 • požadavek na rovnoměrné hnojení na pozemku (§ 7, odstavec 14)
 • omezení hnojení na svazích - změna od 01.08.2016 (§ 11, odstavec 2)

Některé aktuální změny v nitrátové směrnici se tedy přímo týkají i zemědělců hospodařících mimo zranitelné oblasti... 

Podrobné informace o nitrátové směrnici a přehled změn v roce 2016 naleznete na oficiálním webu nitrátové směrnice. Tam si také můžete stáhnout nejen novelu, ale hlavně to nejdůležitější z praktického hlediska - platné znění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., po zapracování změn s účinností od 1. srpna 2016. K prohlédnutí a ke stažení je i přehledná aktuální prezentace, komentující jednotlivá opatření akčního programu, se zdůrazněním letošních změn. 
 


Volné místo - laborant

22.08.2016

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.

hledá pro výzkumný tým „Fyziologie a kryobiologie rostlin

LABORANTA

(podrobnosti zde)


Expedice Brambora

17.08.2016

Zajímavé informace o vědecké expedici do Jižní Ameriky, zaměřené na hledání a průzkum původních odrůd brambor, uvedla na webu Aktuálně.cz vedoucí expedice dr. Markéta Marečková z VÚRV v.v.i., výzkumného týmu Epidemiologie a ekologie mikroorganizmů
 


Nový trávovitý plevel - mrvka myší ocásek

10.08.2016

Zajímavé informace o nových plevelných druzích, které na výstavě "Naše pole" v Nabočanech v rámci expozice VÚRV, v.v.i. prezentoval doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., naleznete zde, v odkazu na článek a video zveřejněné na webové stránce časopisu Úroda. 


Volné místo - technický pracovník

02.08.2016

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým „Integrovaná výživa rostlin

TECHNICKÉHO PRACOVNÍKA

(podrobnosti zde)


Objev nového druhu pavouka

21.07.2016

RNDr. Milanu Řezáčovi, Ph.D. z týmu Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech (Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin VÚRV, v.v.i.) se podařilo objevit a popsat další nový druh pavouka - snovačku moravskou (Enoplognatha bryjai). Celou zprávu, kterou dne 21. července 2016 přinesl web Novinky.cz, si můžete přečíst zde.

Zprávu o předchozích objevech Milana Řezáče najdete zde.


Volné místo - PS Čáslav

15.07.2016

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro pracoviště Pokusná stanice Čáslav vhodného kandidáta na pracovní pozici

SAMOSTATNÝ VĚDECKOTECHNICKÝ PRACOVNÍK 

(podrobnosti zde)


Volné místo v Chomutově: laborant-analytik

15.07.2016

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro pracoviště Chomutov do výzkumného týmu
„Technologie pro udržitelné zemědělství a obnovu krajiny“

LABORANTA - ANALYTIKA 

(podrobnosti zde)


Včelí den v Olomouci 13.07.2016

14.07.2016

Včelí den, tradičně pořádaný vždy druhou středu v měsíci červenci na pracovišti Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. v Olomouci, zahájil Ing. Karel Dušek, CSc., vedoucí výzkumného týmu Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin (tj. léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, tzv. LAKR). V úvodu stručně shrnul aktivity pracoviště spojené s regenerací a konzervací genofondů zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin.
Další program byl už výhradně věnován včelařské problematice a opylovacímu servisu. Kromě již tradiční ukázky použití varroa lampy určené k aplikaci léčiva proti kleštíku včelímu, byla letos představena další novinka – zařízení ke zvedání nástavků, které včelařům ulehčí práci ve včelnici. Návštěvníci si mohli prohlédnout i porosty genetických zdrojů zelenin a LAKR, a dozvěděli se, jakým způsobem probíhá jejich regenerace s využitím opylovatelů – včel a čmeláků.
V doprovodném programu se účastníci seznámili s druhy opylovatelů (včely, čmeláci, pačmeláci, motýli), kteří se u nás vyskytují. Jako bonus byly pro návštěvníky připraveny medové perníčky, včetně receptu na jejich přípravu. I přesto, že hrozilo, že bude každou chvíli pršet, letošní velmi hojný počet účastníků z řad odborné i laické veřejnosti ukázal, že Včelí den patří k oblíbeným akcím pořádaným na našem pracovišti.

Ivana Doležalová, Irena Petrželová, Pavel Kopecký

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Šlechtitelů 29
783 71 Olomouc


Volby do rady instituce v roce 2016

13.07.2016

V souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích a interním volebním řádem vyhlásil dne 13.07.2016 ředitel VÚRV, v.v.i. dr. Ing. Pavel Čermák termín voleb do rady VÚRV, v.v.i., a to na 13. září 2016.

Členové rady jsou navrhováni a voleni všemi pracovníky VÚRV, v.v.i. K podávání návrhů na externí členy rady vyzval ředitel i představitele jiných právnických osob nebo organizačních složek státu, zabývajících se výzkumem a vývojem, jakož i další představitele odborné veřejnosti, zejména z řad uživatelů výsledků výzkumu.

Návrhy na členy rady, s jejich písemným souhlasem, stručným životopisem a návrhem koncepce rozvoje ústavu, je nutno podat nejpozději do 3. srpna 2016 do sekretariátu ředitele ústavu, a to v zalepené obálce s označením "Volby do rady instituce". Podrobné informace, kvalifikační požadavky na členy rady a příslušné formuláře jsou k dispozici v sekretariátu ředitele ústavu.


RUMONA, TAPIRUZ - nové odrůdy pšenice z Ruzyně

12.07.2016

Ozimá jednozrnka RUMONA a jarní dvouzrnka TAPIRUZ
Obě nové odrůdy pšenice - RUMONA (obr. 1) i TAPIRUZ (obr. 2), vhodné především do podmínek ekologického hospodaření, byly vyšlechtěny na pracovišti Genové banky ve VÚRV, v.v.i.
V rámci licenčního řízení byla mezi výzkumným ústavem a firmou PRO-BIO ve Starém Městě podepsána licenční smlouva k distribuci a prodeji těchto nových odrůd.


Dozvuky semináře „Minoritní obilniny“

07.07.2016

Dne 22. června 2016 se ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze - Ruzyni konal seminář na téma minoritní obilniny. Za spolupráci s přípravou semináře bychom rádi poděkovali firmě PRO-BIO, s. r. o. a šlechtitelské stanici Krukanice firmy Selgen. Vedle VÚRV, v.v.i. se tyto dvě české organizace podílejí na řešení mezinárodního projektu HealthyMinorCereals (v překladu Zdravé minoritní obilniny) spolufinancovaného Evropskou unií v rámci 7. rámcového programu.
Přestože je projekt teprve v polovině řešení, účastníci semináře ocenili zajímavé informace, které získali jak v přednáškovém sále, tak i na poli při přehlídce polních pokusů. Pro mnohé účastníky byla zajímavá unikátní sbírka planých příbuzných minoritních obilnin (viz obrázek), které jsou nyní ve VÚRV předmětem intenzivního pětiletého výzkumu – jedná se o pluchaté pšenice – špaldu, jednozrnku, dvouzrnku – a pak také o žito a oves. Je smutnou skutečností, že při šlechtění orientovaném především na výnos, dochází ke ztrátě či potlačení exprese jiných zajímavých genů, a tak mnohé moderní odrůdy jsou sice vysoce výnosné, ale mají nižší nutriční hodnotu. Zjednodušeně řečeno zákazník si kupuje objem, ale s nižší výživovou hodnotou.A právě zájem a poptávka spotřebitelů po zdravých a nutričně bohatých potravinách vede producenty ke zvýšenému zájmu o pěstování a zpracování v dnešní době málo pěstovaných plodin. Tím jsou kladeny i nové požadavky na výzkum a výzkumným institucím se otevírají nová témata, na která získají i finanční podporu.
Dalo by se říci, že účastníci semináře projevili zejména hluboký zájem o novinky z oblasti nutriční kvality minoritních obilnin. Bohatá byla například diskuse na téma „bezlepkového“ ovsa. Vyvrcholením semináře pak byla ochutnávka pokrmů připravených z minoritních obilnin: chutné letní saláty z jednozrnky a dvouzrnky, výborná pomazánka z ovsa, vegetariánské karbanátky se 100% žitným chlebem, či lahodné máslové sušenky z celozrnné špaldové mouky a k nim podávaná špaldová káva.


Na závěr bychom chtěli poděkovat zejména účastníkům semináře za jejich zájem o téma minoritních obilnin i zvídavé a podnětné dotazy. Díky kladnému ohlasu, plánujeme uspořádat seminář na téma minoritních obilnin i v roce 2017. Předběžný zájem o účast na semináři v roce 2017, případně i přání, jaká témata byste uvítali, můžete zaslat na adresu: eiseltova@vurv.cz
 


Volné místo - výzkumný pracovník 2016 (VT 25)

01.07.2016

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá do výzkumného týmu „Ekologie a diagnostika houbových patogenů“

VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA
 

Podrobnosti zde.


Společně pro pohraničí

29.06.2016

V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko (2014–2020) bylo schváleno dalších 18 česko-saských projektů.

Monitorovací výbor programu schválil na svém zasedání na saském Cínovci (Zinnwald) společné česko-saské projekty, které budou Evropskou unií podpořeny celkovou částkou ve výši 25 milionů eur.

Na řešení problematiky zachování druhové rozmanitosti v pohraničí se budou podílet pracovníci VÚRV, v.v.i. z výzkumného týmu Plevelné rostliny a vegetace agroekosystémů, konkrétně z Výzkumné stanice v Liberci. Na projektu s názvem "Trvale udržitelný management travních porostů pro podporu biodiverzity" budou vzájemně spolupracovat Mezinárodní vysokoškolský institut v Žitavě při Technické univerzitě v Drážďanech, Výzkumný ústav rostlinné výroby v. v. i. z Prahy - Ruzyně a Česká zemědělská univerzita v Praze. Evropská unie na projekt poskytne částku okolo 600 000 eur.

Celou tiskovou zprávu saského ministerstva životního prostředí a zemědělství najdete zde.


Polní den Humpolec 2016

28.06.2016

Zveme Vás na polní den spolupořádaný VÚRV, v.v.i., který se bude konat ve středu 29. června 2016 v Humpolci.

Pozvánka zde.


Polní den v Pernolci

27.06.2016

Zveme Vás na polní den, který se bude konat v pátek 1. července 2016 na Pokusné stanici VÚRV, v.v.i. v Pernolci u Tachova.

Pozvánka zde.


Včelí den 2016, Olomouc

26.06.2016

Zveme Vás na "Včelí den" v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin, který se bude konat ve středu 13. července 2016 na pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Olomouci.
Pozvánka zde.


Výběrové řízení - vedoucí Odboru genetiky a šlechtění rostlin

24.06.2016

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně


vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice:

VEDOUCÍ ODBORU GENETIKY A ŠLECHTĚNÍ ROSTLIN

Podrobnosti zde.


Volné místo - Junior Researcher (fytochemik - mykolog), Olomouc

23.06.2016

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro pracoviště v Olomouci
do výzkumného týmu Fytochemie
VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA
(Junior Researcher, fytochemik - mykolog)

Podrobnosti zde.


Výroční zpráva za rok 2015

22.06.2016

Na webovou stránku VÚRV, v.v.i. byla umístěna schválená výroční zpráva ústavu za rok 2015.


Úspěšný den otevřených dveří 2016

22.06.2016

Dne 22. června 2016 jsme ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze - Ruzyni uspořádali „Den otevřených dveří“. Navštívilo nás přes 300 dětí a učitelů ze základních a mateřských škol. Potěšil nás i zájem rodin s dětmi, aktivních seniorů a dalších návštěvníků. Účastníci si měli možnost prohlédnout laboratoře, skleníky, genovou banku, škodlivé organizmy a plevelné rostliny. Také byla připravena expozice zemědělské techniky a ukázka využití dronů v zemědělství.


Odrůdové pěstební technologie u ozimé pšenice 2016

21.06.2016

Prohlídka polních pokusů v Chrášťanech u Rakovníka a v Praze - Ruzyni

V odrůdových pokusech založených na stanovišti v Chráštanech u Rakovníka ve spolupráci se zemědělským podnikem LUPOFYT Chrášťany a OAK Rakovník sledujeme od roku 2006 vliv různého zpracování půdy (orba do 20 cm, minimalizace do 10 cm) a různé intenzity výživy a ochrany rostlin na výnos zrna odrůd ozimé pšenice, s různou odolností ke stresům.
Velmi kladně je každým rokem agronomy i zástupci osivářských firem hodnocena možnost individuálních prohlídek odrůdových pokusů v Chrášťanech (organizováno ve spolupráci s OAK Rakovník). Vzhledem k příznivé reakci agronomů jsme také v letošním roce zpřístupnili odrůdový pokus pro zemědělskou odbornou veřejnost a jednotlivé parcelky jsme označili cedulkou s názvem odrůdy (vstup do pokusu pěšinkou od fotbalového hřiště podle máku).

Podobné pokusy máme i v Praze - Ruzyni. Jedná se o pokusy s odrůdami ozimé pšenice při různých technologiích zpracování půdy a při různé intenzitě výživy a ochrany rostlin. Zde sice s individuálními prohlídkami nepočítáme, ale zájemci o prohlídky pokusů v Ruzyni jsou samozřejmě vítáni a mohou se hlásit u ing. Vavery (tel. 702 087 677).

Podrobné informace k pokusům, včetně vyhodnocení výsledků z roku 2015 najdete zde.


Polní kázání v Olomouci 2016

21.06.2016

Polní kázání na pracovišti VÚRV, v.v.i. v Olomouci
Dne 15. června 2016 pracovníci VÚRV, v.v.i., Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin uspořádali na svém pracovišti v Olomouci již tradiční Polní kázání, kterého se zúčastnilo přes šedesát návštěvníků odborné i laické veřejnosti, včetně zahraničních hostů. Vedoucí výzkumného týmu Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin Ing. Karel Dušek, CSc. účastníky seznámil s problematikou práce s kolekcemi genetických zdrojů zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, která je řešena v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiverzity.
V současné době je ve standardních kolekcích zařazeno přes devět tisíc položek zelenin a téměř tisíc položek léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR). Protože většina druhů zelenin a LAKR zařazených do kolekcí je cizosprašná a opylovaná hmyzem, je k získání kvalitního osiva s vysokou klíčivostí a HTS, nezbytné množení v izolaci za použití řízeného opylování. K dispozici je 144 stabilních technických izolátorů a podle aktuální potřeby navíc i mobilní izolační klece, ve kterých jsou pracovníci schopni přemnožit až 200 položek genetických zdrojů ročně. Jako opylovatelé se tradičně používají dva druhy, včela medonosná (Apis mellifera L.) a čmelák zemní (Bombus terrestris L.).
Návštěvníci si mohli prohlédnout, jak probíhá regenerace genetických zdrojů zelenin a LAKR v technických izolátorech a v polních kolekcích. Protože se pracovníci olomouckého pracoviště VÚRV, v.v.i. podílejí na řešení Institucionálního záměru a několika vědeckých projektů NAZV a TAČR, návštěvníci se rovněž mohli seznámit s polními experimenty probíhajícími v rámci těchto projektů.
V doprovodném programu mohli návštěvníci vidět a poznávat naše nejběžnější zahradní a polní plevele. Velmi zajímavá byla výstavka různých druhů šalvěje.
Součástí Polního kázání bylo i poradenství, kdy byly přímo na místě zodpovězeny dotazy návštěvníků. Letošní velmi hojný počet účastníků z řad odborné i laické veřejnosti ukázal, že Polní kázání patří k oblíbeným akcím pořádaným na našem pracovišti.Ivana Doležalová, Irena Petrželová, Pavel Kopecký

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Šlechtitelů 29
783 71 Olomouc


43. seminář OGŠR

19.06.2016

Odbor genetiky a šlechtění rostlin VÚRV, v.v.i. Vás zve na 43. odborný seminář,
v úterý 21. června 2016 od 14. hod. v klubovně Genové banky.

Přednášející:
doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
vedoucí oddělení ochrany podzemních vod
VÚV TGM, v.v.i.

Netradiční „mýty bořící“, ale zcela jistě velmi zajímavá a inspirující přednáška, která – podobně jako kniha – shrne zkušenosti z expertních cest o využívání vodních zdrojů v rozvojových zemích, představí jejich geo-politickou situaci a snad nabídne řešení...
 

Pozvánka zde.


Den otevřených dveří 2016

18.06.2016

Zveme Vás na „Den otevřených dveří Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.“, na téma:

Jak se pěstují zemědělské plodiny

Datum a čas konání: 22. června 2016, 9:00–13:00 hod.

Pozvánku najdete zde.


Seminář Minoritní obilniny

17.06.2016
Srdečně Vás zveme na první odborný seminář s názvem "Minoritní obilniny", který pořádáme v rámci řešení mezinárodního projektu HealthyMinorCereals (Zdravé minoritní obilniny).

Seminář se bude konat dne 22. června 2016 v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praze - Ruzyni.

V případě Vašeho zájmu o účast na semináři vyplňte, prosím, přiloženou přihlášku a zašlete na e-mailovou adresu eiseltova@vurv.cz. Účast na semináři je zdarma po zaslání vyplněné přihlášky.

Pozvánku a program semináře naleznete v příloze.

Seminář je zaměřen na představení genetických zdrojů minoritních obilnin - žita, ovsa, pšenice špaldy, jednozrnky a dvouzrnky - a jejich planých příbuzných, výskyt chorob u minoritních obilnin a na závěr získáte informace o nutriční hodnotě jednotlivých minoritních obilovin. To vše bude doplněno ochutnávkou a krátkou přehlídkou našich polních pokusů.


Nabočany 2016

13.06.2016

V letošním roce se Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. již popáté zúčastnil celostátní výstavy „Naše pole“, 9. – 10. června 2016 v Nabočanech u Chrudimi. Tato akce má již dlouholetou tradici, díky spolupráci s vydavatelstvím ProfiPress, které nám umožnilo prezentovat nejnovější výsledky výzkumu aplikovatelné v zemědělství. Po celou dobu výstavy poskytovali pracovníci ústavu informace v poradenském centru. Rovněž probíhaly diskuse s agronomy, pracovníky zemědělských služeb i s dalšími zájemci o zemědělství a životní prostředí. Naší expozici navštívili i studenti středních i vysokých odborných škol. Velký zájem o nejnovější poznatky byl ze strany středoškolských pedagogů. Příjemně nás překvapil velký zájem především zemědělců. Nejčastěji byla diskutovaná problematika nových odrůd, minoritních plodin, regulace plevelů a dalších škodlivých organizmů, agrotechniky a výživy rostlin i ochrany životního prostředí. Součástí naší expozice byla i prezentace nejnovějších metodik, knih, technologických listů a dalších informačních materiálů. Vystavovali jsme i sbírku běžných i potenciálních expandujících i rezistentních plevelů.


Nová odrůda čiroku RUZROK

12.06.2016

Nová odrůda zrnového čiroku RUZROK, vyšlechtěná ve VÚRV, v.v.i. již figuruje v aktuálním katalogu osiv firmy SEED SERVICE s.r.o., se kterou má ústav licenční smlouvu na distribuci a prodej této odrůdy.


Článek v Current Issues in Molecular Biology

08.06.2016

V prestižním časopise "Current Issues in Molecular Biology" (impakt faktor 6,00 v roce 2014 a 5,75 v roce 2015, pořadí významnosti časopisů: 7. ze 79) vyšel vědecký článek "Genome Editing with Engineered Nucleases in Economically Important Animals and Plants: State of the Art in the Research Pipeline" autorů Tereza Sovová, Gerard Kerins, Kateřina Demnerová a Jaroslava Ovesná.

Jedná se o review zabývající se novými progresivními technikami pro přímou editaci genomu s využitím tzv. programovatelných místně specifických nukleáz. Článek se zaměřuje na shrnutí dosud publikovaných poznatků o využití daných metod u hospodářsky významných rostlin a zvířat. Dále komentuje kontroverzní legislativní status těchto metod z hlediska zařazení takto upravených rostlin nebo zvířat mezi geneticky modifikované organizmy a jejich případného využití v praxi.

Článek vznikl se spolupráci VÚRV, v.v.i. a VŠCHT s britskou vládní agenturou pro ochranu zdraví zvířat a rostlin Animal and Plant Health Agency.


Vědci z VÚRV, v.v.i. píší nejlepší články v oboru

05.06.2016

Článek "Kde vědci v ČR píší nejlepší články" (LN – Česká pozice - 28.05.2016) hodnotí na základě výsledků studie CERGE-EI kvalitu vědy a publikací napříč všemi vědními obory v ČR.
V tomto článku je Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. zmíněn jako jediný rezortní ústav, mimo sféru Akademie věd a univerzit. Redaktor dokonce napsal, že VÚRV v jednom ze svých oborů (ochrana rostlin) v České republice svými publikacemi kraluje a své výzkumy dobře uplatňuje. To lze pokládat za velký úspěch, bereme-li v úvahu možnosti a podmínky Akademie a vysokých škol...


Polní den Lišany 2016

04.06.2016

Zveme Vás na polní den spolupořádaný VÚRV, v.v.i., zaměřený na pěstování řepky a pšenice, který se bude konat v úterý 7. června 2016 v Lišanech u Rakovníka.

Pozvánka zde.


Nabočany 2016

04.06.2016

Pracovníci VÚRV, v.v.i. se stejně jako vloni výstavy zúčastní se svou expozicí, zaměřenou na praktické poradenství, přehlídku minoritních obilnin a ukázku rezistentních plevelů. Novinkou budou políčka s historickými odrůdami obilnin z genové banky. Informace o výstavě naleznete zde.


42. seminář OGŠR

30.05.2016

Odbor genetiky a šlechtění rostlin VÚRV, v.v.i. vás zve na

42. odborný seminář, ve středu 1. června 2016 od 13:30 v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i.

s tématem

Conservation of plant genetic resources in Finland
 

Přednáší: Saija Rantala (Natural Resources Institute Finland, Luke)
 

Pozvánka zde.


Polní den 2016, Praha - Ruzyně

29.05.2016

Zveme Vás na tradiční polní den, který se bude konat ve čtvrtek 2. června 2016 ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Polní den bude zaměřen na aktuální situaci při pěstování zemědělských plodin v průběhu letošního jara (vyhodnocení vlivu sucha, včetně tolerance odrůd; virózy a další choroby rostlin; výživný stav rostlin apod.).
Pozvánku naleznete zde.


Polní kázání 2016, Olomouc

29.05.2016

Zveme Vás na "Polní kázání" v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin, které se bude konat ve středu 15. června 2016 na pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Olomouci.
Pozvánka zde.


VSV Karlštejn v ČT 24

17.05.2016

V sobotu 14.05.2016 byla v pořadu Studio 6 víkend na ČT 24 vysílána reportáž z Výzkumné stanice vinařské v Karlštejně, hlavně k historii pěstování vína v českých zemích. Reportáž pod názvem "Vinice Karla IV." můžete najít podle obsahu dílu a shlédnout zde.


Volné místo - pracovník IT

10.05.2016

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá vhodného kandidáta na pracovní pozici:

ODBORNÝ PRACOVNÍK PRO OBLAST IT

Podrobnosti zde.


Konference DDD 2016

03.05.2016

Zveme Vás na vědeckou a odbornou konferenci s mezinárodní účastí, na téma dezinfekce, dezinsekce a deratizace, která se bude konat ve dnech 9. až 11. května 2016 v Poděbradech.
Za spolupořadatele VÚRV, v.v.i. je v přípravném výboru Ing. Václav Stejskal, Ph.D., odborný garant sekce DDD v oblasti škůdců ve skladech a v potravinách.
Pozvánku naleznete zde, další informace a on-line přihlášku zde


Seminář - termokamery

02.05.2016

Zveme Vás na seminář „Termokamery a jejich využití v zemědělství“, který se bude konat v úterý 3. května 2016 od 14. hod. v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Prezentace bude zaměřena na principy a limity této technologie, praktické ukázky, sběr, zpracování a interpretaci radiometrických dat.
Pozvánka zde.


Vedoucí OSHP

25.04.2016

Podrobnosti k výběrovému řízení naleznete zde.


Účast VÚRV na Dni Země

24.04.2016

Pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. se jako každý rok zúčastnili „Dne Země“ se svojí expozicí v základní škole Jana Wericha v Praze - Řepích. V letošním roce bylo tematické zaměření na význam luštěnin. Naše expozice byla proto zaměřena na pěstování luštěnin a jejich význam pro zdravou výživu. Pro děti jsme připravili několik poznávacích testů rostlin, semen, klíčících rostlin a škůdců.


Den Země 2016

24.04.2016

Městská část Praha 17 a školy této městské části pořádají ve středu 27. dubna 2016 "Den Země"
v areálu ZŠ Jana Wericha v Praze-Řepích. Pracovníci VÚRV, v.v.i. se do této akce zapojí prezentací o významu luštěnin pro zdravou výživu, v rámci "Mezinárodního roku luštěnin".


Dotace 2016

23.04.2016

V roce 2016 došlo k některým změnám v podmínkách pro dotace. Změny jsou uvedeny v nařízení vlády č. 61/2016 Sb. a popsány v naší prezentaci. Např. jako plochu využívanou v ekologickém zájmu (EFA) již nelze v roce 2016 využít "černý úhor". Tato plocha se tedy musí osít, letos ještě jakoukoliv plodinou, která nebude sklízena ani pasena. Ale v roce 2017 již jen plodinou ze seznamu. Podobně je tomu u souvratí. Pro umožnění širšího výběru meziplodin byl rozšířen jejich seznam o některé nové druhy. Rovněž byl rozšířen seznam plodin poutajících dusík.


Volné místo - veřejné zakázky

18.04.2016

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá do Týmu správy majetku vhodného kandidáta na pracovní pozici

ODBORNÝ PRACOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
 

 

Podrobnosti zde.


1. národní seminář 2016

18.04.2016

Odbor genetiky a šlechtění rostlin Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Vás zve na 1. národní odborný seminář, který se bude konat v úterý 26. dubna 2016 (09:30-13:00) v aule VÚRV, v.v.i.

s tématem

"Vztah plodin a patogenů z pohledu základního i aplikovaného výzkumu".
 

Pozvánku naleznete zde.


TECHAGRO 2016

12.04.2016

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. se představil na mezinárodním veletrhu zemědělské techniky "TECHAGRO 2016" ve společné expozicí výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství s prezentací výsledků výzkumu a jejich aplikací pro zemědělce. Prezentovány byly především výsledky výzkumu využitelné přímo při pěstovaní plodin. Největší pozornost byla věnována inovační půdoochranné protierozní technologii při pěstování brambor s variabilní aplikací hnojiv, novým technologiím k cukrovce, kukuřici a směsnému setí, biologicky aktivním látkám používaným při biologické ochraně rostlin, integrované regulaci plevelů včetně antirezistentní strategie i problematice invazních plevelných rostlin. Prezentovány byly i nové odrůdy minoritních plodin (čirok obecný, bér vlašský, pšenice špalda aj.). Odbornou veřejností bylo využíváno poradenské centrum, které bylo součástí expozice. Promítány byly i názorné prezentace jednotlivých výzkumných týmů.


Diskuze k rezistenci plevelů a invazím

08.04.2016

Odkaz na televizní diskuzi v TV Zemědělec k rezistenci plevelů a invazím, které se zúčastnil i odborník z VÚRV, v.v.i. doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. naleznete zde.


Nejen chlebem živ je člověk

08.04.2016

Zveme Vás na výstavu pro všechny smysly "Nejen chlebem živ je člověk aneb z obilného pole na náš stůl", na jejímž pořádání v Botanické zahradě hlavního města Prahy (Trojská 800/196, Praha 7 – Troja) se podílejí i pracovníci Genové banky VÚRV, v.v.i.


Nitrátová směrnice ve veřejném připomínkovém řízení

05.04.2016

Novela nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu je nyní ve druhé fázi připomínkování - ve veřejném připomínkovém řízení. Lhůta je do 25. dubna 2016. Připomínky lze uplatnit přes nevládní organizace (Agrární komora, Asociace soukromého zemědělství, Zemědělský svaz apod.). Podklady a další informace naleznete na webu nitrátové směrnice.


Výzkumný pracovník - rostlinné viry

31.03.2016

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
hledá do výzkumného týmu „Interakce rostlinných virů s hostiteli a vektory“

VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA

Podrobnosti zde.


41. seminář OGŠR

01.03.2016

Odbor genetiky a šlechtění rostlin VÚRV, v.v.i. Vás zve na 41. odborný seminář OGŠR, který se bude konat v pondělí 7. března 2016 od 13. hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. (Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně).

Na téma "Obnova ekosystémů na orné půdě" bude přednášet prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice a Botanický ústav AV ČR, Třeboň).

Pozvánku najdete zde.

 


Návrh změn v podmínkách nitrátové směrnice

19.02.2016

V současné době se připravuje novela nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Novela bude obsahovat změnu ve vymezení zranitelných oblastí a nová opatření 4. akčního programu na období 2016-2020. Pracovní návrh je projednáván se zemědělci, na seminářích i pracovních jednáních. 
Podklady naleznete na webu www.nitrat.cz. Uvítáme Vaše připomínky a náměty!


RD VRA 2016

17.02.2016

Zveme Vás na tradiční Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky, který se bude konat ve čtvrtek 25. února, v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.

Na semináři budou diskutovány aktuální problémy praxe při pěstování zemědělských plodin. Odborný program bude vycházet ze zaslaných dotazů a bude mimo jiné zaměřen na zhodnocení loňského sucha. Bude hodnocen vývoj zásoby vody v půdě v podzimním a zimním období s předpovědí pro jaro a s doporučením vhodných agrotechnických opatření.
Samostatná část semináře bude věnována odborné diskusi k podporám farmářů v roce 2016, včetně investic do inovačních technologií a k očekávaným změnám v legislativě: zákon o rostlinolékařské péči, novela nitrátové směrnice (podrobnosti k revizi zranitelných oblastí a přípravě opatření 4. akčního programu od roku 2016 naleznete na webu www.nitrat.cz).

Pozvánku naleznete zde.


Přednáška - prof. Robert Bradley

16.02.2016

Srdečně Vás zveme na odborný seminář, pořádaný dne 1. března 2016 ve VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Hlavním přednášejícím bude prof. Robert Bradley (Universita Sherbrooke, Kanada).
Pozvánka zde.

 

 

 


GRIN Global workshop v Praze

13.02.2016

Ve dnech 8.-12.02.2016 se konal v genové bance VÚRV, v.v.i. mezinárodní workshop "GRIN Global 2016", pod záštitou Global Crop Diversity Trust. Workshopu se zúčastnilo 25 specialistů z genových bank celého světa. Zaměřením workshopu byla práce na mezinárodním dokumentačním systému pro genetické zdroje rostlin GRIN Global. Tento systém pod názvem GRIN Czech již od června 2015 používá i genová banka VÚRV, v.v.i.
 


40. seminář OGŠR

10.02.2016

Zveme Vás na 40. odborný seminář Odboru genetiky a šlechtění rostlin VÚRV, v.v.i., tentokrát o minulosti, současnosti a budoucnosti šlechtění zelenin. Hovořit bude Ing. Jan Prášil, ředitel firmy SEMO, a. s.

Pozvánku najdete zde.


Metodika polních složišť hnoje

01.02.2016

Certifikovaná metodika pro praxi poskytuje ucelený návod, jak správně ukládat hnůj na zemědělské půdě před jeho použitím. Cílem je zachovat kvalitu hnoje i omezit rizika znečištění okolního prostředí, zejména povrchových a podzemních vod. Metodika vychází z aktuálních výsledků výzkumu, který se u nás dosud v takové míře neprováděl. Dlouhodobě byly odebírány a analyzovány vzorky půd z různých vrstev půdního profilu, dále vzorky hnojůvky a rostlin z okolí velkého množství složišť hnoje. 

Metodiku si můžete stáhnout zde.


Volné místo 2016 - chemik

26.01.2016

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro pracoviště v Olomouci
do výzkumného týmu Fytochemie
VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA
(Junior Researcher, analytická chemie)

Podrobnosti zde.


GRIN Global 2016 workshop

14.01.2016

Ve dnech 8.-12.2.2016 se bude konat v genové bance VÚRV, v.v.i. mezinárodní workshop GRIN Global 2016, pod záštitou Global Crop Diversity Trust. Workshopu se zúčastní 25 specialistů na dokumentační systém rostlin z genových bank celého světa a bude jim představena práce se systémem GRIN Global. Tento systém pod názvem GRIN Czech již od června 2015 používá i genová banka VÚRV, v.v.i.


Aktualizace EWDB

14.01.2016

Byla aktualizovaná evropská databáze pšenice EWDB, kterou provozuje genová banka VÚRV, v.v.i. Databáze byla v rámci projektu ECPGR (European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources) doplněna o nová data ze Švýcarska, Francie, Estonska, Rumunska, Polska a Litvy.


Volné místo - výzkumný pracovník 2016

13.01.2016

VÚRV, v.v.i. vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice "výzkumný pracovník".
Podrobnosti naleznete zde.


Seminář Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin

08.12.2015

Zveme Vás na seminář „Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: aspekty výroby, skladování a falšování při prodeji“, který se bude konat tento pátek 11. 12. 2015 v areálu VŠCHT v Praze 6. Seminář pořádá Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí, který funguje při VÚRV, v.v.i. 
Pozvánku naleznete zde.


Problematika českého česneku: praxe a výzkum

07.12.2015

VÚRV, v.v.i. a FOMEX Team spol. s r.o. si Vás dovolují dne 8. prosince 2015 pozvat na odborný seminář ,,Problematika českého česneku: praxe a výzkum“.
Místo konání: aula VÚRV, v.v.i., Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

Program semináře naleznete zde.


39. seminář OGŠR

01.12.2015

Zveme Vás na 39. odborný seminář Odboru genetiky a šlechtění rostlin VÚRV, v.v.i., tentokrát s hostem mezinárodního renomé, Ing. Janem Valkounem, CSc.
Přednáška bude mít téma:
Zdroje „Zelené revoluce“ a mezinárodní zemědělský výzkum
aneb: o zkušenostech českého vědce s výzkumnou činnosti v mezinárodním centru ICARDA v Sýrii. Bude zmíněna i širší problematika zemědělského výzkumu pro rozvojové země, v kontextu globálních změn (demografie, klimatické změny, ztráta biodiversity, desertifikace, vodní zdroje apod.).
Seminář se bude konat v úterý 8. prosince 2015, od 14. hod. v Genové bance ve VÚRV, v.v.i. v Praze 6 - Ruzyni. Pozvánku naleznete zde.

 


Seminář k rostlinolékařské problematice a greeningu

27.11.2015

Seminář, který se bude konat 9. prosince 2015 v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni, pořádá Česká společnost rostlinolékařská. Upravenou pozvánku a přihlášku naleznete zde.  


Semináře k dotacím, technologiím a nitrátové směrnici 2015

26.11.2015

Zveme Vás na diskuzní seminář k připravovaným změnám v pravidlech pro dotace a v nitrátové směrnici.
Pozvánku naleznete zde, na akci je nutné se předem přihlásit.


Závěry a sborník z konference Mokřady v zemědělské krajině

25.11.2015

Mezinárodní konference "Mokřady v zemědělské krajině" se konala ve dnech 11. až 16.10.2015 v Českých Budějovicích. Konferenci  spolu s partnerskými organizacemi - Ministerstvem životního prostředí a Jihočeskou univerzitou  pořádal VÚRV, v.v.i. (garantem byla Ing. Mgr. Martina Eiseltová), v rámci projektu MŽP "Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky". Detailní informace a prezentace ke stažení najdete na webu konference.

Zde si můžete stáhnout:
- závěry z konference (česká verze a anglická verze)
- sborník (pouze v angličtině).


Seminář 02.12.2015 Lukavec

22.11.2015

Srdečně Vás zveme na odborný seminář, pořádaný ve středu 2. prosince v Lukavci u Pacova. 

Seminář bude zaměřen na zhodnocení ročníku 2014/2015 a jeho vlivu na účinnost jednotlivých agrotechnických opatření. Na semináři budou prezentovány nové perspektivní technologické postupy při zakládání porostů a hnojení zemědělských plodin, které stabilizují výnosy a kvalitu produkce a jsou šetrné k půdě, vodě a ovzduší.

Pozvánku naleznete zde
Seminář je zaregistrován v seznamu bodovaných akcí pro poradce (20 bodů).


Vědecký pracovník - houbové patogeny

20.11.2015

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá do laboratoře výzkumného týmu Ekologie a diagnostika houbových patogenů vhodného uchazeče na pracovní pozici:

VĚDECKÝ PRACOVNÍK 

Podrobnosti zde.


Seminář 19.11.2015 Praha

09.11.2015

Srdečně Vás zveme na odborný seminář, pořádaný ve čtvrtek 19. listopadu v aule VÚRV, v.v.i. v Praze 6 - Ruzyni. 

Seminář bude zaměřen na zhodnocení ročníku 2014/2015 a jeho vlivu na účinnost jednotlivých agrotechnických opatření. Budou prezentovány i nové perspektivní postupy v pěstebních technologiích, zlepšující hospodaření s vodou v půdě a stabilizující výnosy a kvalitu produkce pěstovaných polních plodin.

Pozvánku naleznete zde.
Seminář je zaregistrován v seznamu bodovaných akcí pro poradce (20 bodů).


Volné místo - OPS

27.10.2015

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro Odbor pokusných stanic pracovníka na pozici:

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ PRACOVNÍK
 

Podrobnosti zde.


38. seminář OGŠR

27.10.2015

38. odborný seminář Odboru genetiky a šlechtění rostlin se koná dne 11. listopadu 2015 od 14:00 v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Přednáší Prof. Yao Jinbao z Wheat Breeding Research Group, Institute of Biotechnology, Jiangsu Academy of Agricultural Sciences (JAAS). Pozvánka zde.


Seminář 27.10.2015

26.10.2015

Odbor systémů hospodaření na půdě VÚRV, v.v.i. a řešitelé projektu MŠMT ČR LH13276 (program KONTAKT II, CZ-RU spolupráce) Vás zvou na seminář s názvem „Biogenní emise skleníkových plynů a procesy transformace uhlíku a dusíku v půdách v návaznosti na globální klimatické změny: regulační mechanismy, vliv různých způsobů obhospodařování půd a extrémních výkyvů počasí“.

Seminář se bude konat v úterý 27. října 2015, od 10:00 do 14:30 hod. v zasedací místnosti č. 303 (3. patro hlavní budovy VÚRV, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně). Seminář je organizován u příležitosti pracovní návštěvy ruských kolegů a je určen nejen pro výzkumné pracovníky řešitelských týmů projektu, ale rovněž pro všechny ostatní zájemce. Účast na semináři je zdarma.

Program naleznete zde.


37. seminář OGŠR

16.10.2015

Odbor genetiky a šlechtění rostlin VÚRV, v.v.i. Vás zve na 37. odborný seminář, který se bude konat dne 22.10.2015 od 14. hod. v klubovně Genové banky ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni, na téma:
"Možnosti uplatnění poznatků populační biologie a modulární stavby rostlin v diagnostice stavu porostů obilnin".
Přednáší Prof. Ing. Jan Křen, CSc. (Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Agronomická fakulta MU).
Pozvánka zde.
 


Volné místo - vědeckotechnický pracovník

13.10.2015

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně


hledá do výzkumného týmu "Biologie stresu a biotechnologie ve šlechtění" vhodného kandidáta na pozici VĚDECKOTECHNICKÝ PRACOVNÍK.
 

Podrobnosti zde.


Konference Wetlands in Agricultural Landscapes

08.10.2015

Ve dnech 11. až 16. října t.r. se v Českých Budějovicích uskuteční mezinárodní konference s názvem “Wetlands in Agricultural Landscapes: Present State and Perspectives in Europe – Mokřady v zemědělské krajině: současný stav a jejich evropské perspektivy“, kterou pořádá Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) spolu s partnerskými organizacemi - Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. v Praze 6 – Ruzyni. Cílem konference je výměna vědeckých a odborných poznatků i praktických zkušeností o úloze mokřadů v převážně zemědělsky využívaných územích, zejména evropských, a shromáždění námětů k začlenění mokřadů do krajiny jako ekosystémů, omezujících nepříznivé důsledky klimatických změn, především častějšího výskytu období sucha, na evropské zemědělství a dlouhodobé zásobování vodou.

Místem konání konference je hotel Clarion v Českých Budějovicích. Konference je částí předem definovaného projektu MŽP „Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky, financovaného z norských fondů v programovém období 2009-2014. Konferenčním jazykem bude angličtina, v pondělí 12. října a v pátek 16. října bude zajištěn překlad do češtiny. Celý program s časovým rozvrhem konference je umístěn na internetové adrese konference. Tamtéž budou umístěny abstrakty všech konferenčních příspěvků (přednášek a plakátových sdělení – posterů).

Jednání konference bude po úvodním zasedání rozčleněno do 7 sekcí na tato témata:
(a) Voda a klima
(b) Zemědělské znečištění mokřadů a jeho odstraňování
(c) Biologická rozmanitost mokřadů v zemědělské krajině¨
(d) Paludikultura, tj. pěstování plodin v mokřadních podmínkách
(e) Ochrana, obnova a tvorba mokřadů v zemědělské krajině
(f) Legislativa a zemědělská politika ve vztahu k mokřadům
(g) Pohled zemědělců a dalších uživatelů zemědělské půdy na mokřady

Každé téma má 2 gestory, jednoho zahraničního a jednoho z České republiky. Ti zpravidla pronesou úvodní přednášky ke každé sekci, jejíž jednání pak budou řídit. Následovat budou další přednášky. V programu je též vyhrazen čas na prezentaci plakátových sdělení, tzv. posterů.
Ve středu 14. října se budou konat 4 celodenní exkurze: tři z nich do chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Třeboňsko s jejími rybníky a rašeliništi, a jedna k obnovenému úseku toku a nivy řeky Stropnice a poté do expozice živých vodních a mokřadních organismů a přírodního parku „Schremské rašeliniště“ v Dolním Rakousku.

K účasti na konferenci se přihlásilo 150 účastníků/účastnic z 18 evropských a 6 mimoevropských zemí s celkem 48 přednáškami a 25 plakátovými sděleními – postery. Účast na konferenci je zdarma.

Rádi na konferenci uvítáme novináře a publicisty české i zahraniční. Rovněž uvítáme šíření informaci o konferenci kolegům/kolegyním a institucím, které mají blízko k mokřadům a k zemědělství.

Krátká tisková konference s organizačním výborem a vedoucími sekcí se uskuteční v zahajovací den konference v pondělí dne 12.10. ve 12:45 v malém jednacím sále hotelu Clarion.

Za organizační výbor konference:
Mgr. Libuše Vlasáková
koordinátorka projektu
Ministerstvo životního prostředí

Za vědecký výbor konference:
Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.
Zemědělská fakulta
Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích
 


Volné místo - Jevíčko

06.10.2015

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.

hledá VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA
do výzkumného týmu “Obhospodařování a využívání trvalých travních porostů“.
Podrobnosti zde.


České vzorky na Špicberkách

30.09.2015

V září 2015 byly v globální genové bance na Špicberkách, za účasti norské ministryně zemědělství, norského ministra zdravotnictví a evropského komisaře pro zdraví a bezpečnost potravin uskladněny tři boxy se vzorky osiv pocházejících z genové banky VÚRV, v.v.i. 
Podrobné informace naleznete v tiskových zprávách MZe ČR a norského ministerstva zemědělství.
 
Na obrázku zleva: vedoucí genové banky Åsmund Asdal, evropský komisař Vytenis Andriukaitis, ministr zdravotnictví a sociální péče Bent Høie, ministryně zemědělství a výživy Sylvi Listhaug

     


Ocenění na mezinárodním semináři na Slovensku

22.09.2015

Ve dnech 16. až 18. září 2015 se v Kežmarských Žlabech (Slovenská republika) konal 20. odborný seminář s mezinárodní účastí: „Aktuální aspekty pěstování, zpracování a využití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin“. Na konferenci byla přednesena plenární přednáška autorů Dušek K., Dušková E., Smékalová K.: „Dye yielding medicinal plants in the Czech collection of genetic resources“.
Diplom za 1. místo v soutěži o nejlepší poster konference získal poster autorů Dušek K., Dušková E., Indrák P., Smékalová K.: „Postharvest looses of essential oil of lavender flowers“ ze Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin, VÚRV, v.v.i. v Olomouci.


Volné místo - proteomika

15.09.2015

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně
hledá vhodného kandidáta na pracovní pozici vědeckotechnického pracovníka v proteomické laboratoři. Podrobnosti zde


Významný výsledek - září 2015

11.09.2015

Dne 11.09.2015 vyšel v prestižním multidisciplinárním časopise Scientific Reports (vydává Nature Publishing Group, IF: 5.58) vědecký článek:

Erban, T., Harant, K., Hubalek, M., Vitamvas, P., Kamler, M., Poltronieri, P., Tyl, J., Markovic, M., Titera, D. 2015. In-depth proteomic analysis of Varroa destructor: Detection of DWV-complex, ABPV, VdMLV and honeybee proteins in the mite. Scientific Reports 5, 13907; doi: 10.1038/srep13907

Autoři za VÚRV, v.v.i.: Tomáš Erban, Martin Markovič (oba z týmu Biologicky aktivní látky v ochraně plodin) a Pavel Vítámvás (Biologie stresu a biotechnologie ve šlechtění).

Výstup vznikl při řešení projektů MZE QI111A119, QJ1310085 a RO0415. Vztahuje se i k mezinárodnímu projektu SUPER-B.

Článek je volně přístupný na webu:
text článku  
- přílohy ke článku (328 stran)

Ve studii byla v kombinaci s afinitní chromatografií provedena detailní proteomická (LC-MS/MS a 2D-E-MS/MS) analýza roztoče Varroa destructor, který je nejvýznamnějším škůdcem včely medonosné. Výskyt roztoče ve včelstvu je spojován s rozvojem chorob, zejména virových. Proto byla v naší studii hlavním zájmem detekce patogenů, která měla napovědět více o tom, zda roztoč funguje pouze jako přenašeč (vektor) těchto patogenů nebo zda se v roztoči patogeny též množí (replikují). Analýzou byly ve V. destructor vůbec poprvé na proteinové úrovni identifikovány viry Varroa destructor Macula-like virus (VdMLV), deformed wing virus (DWV)-komplex a acute bee paralysis virus (ABPV). Varroa destructor Macula-like virus je dosud necharakterizovaný virus, a proto je tato studie průkopnická v poznání tohoto viru.
Analýzou jsme dokázali rozdělit detekované virové proteiny na strukturní a nestrukturní části. Z DWV byl detekován kompletní strukturní blok VP2-VP1-VP3, 1 peptid z VDV-1 helikázy a aminokyselinová substituce A/K/Q ve strukturním VP1, z ABPV byl detekován kompletní strukturní blok VP1-VP4-VP2-VP3 společně s virovými proteázami ještě nerozštěpeným VP4/VP2, a z VdMLV byl detekován coat protein. Fakt, že strukturní proteiny virů byly detekovány ve velkém množství, zatímco nestrukturní proteiny detekovány nebyly (až na jeden peptid z DWV-VDV-1) prokazuje, že se viry v roztoči nemnoží. V. destructor tudíž slouží pouze jako vektor pro tyto nebezpečné viry, což vyvrací domněnky některých autorů, že by se viry DWV a ABPV aktivně množily v roztoči.
VP1 strukturní protein DWV je u skupiny picorna virů neobvykle veliký. Aminokyselinová substituce A/K/Q (v pozici 292 na VP1) může znamenat a) maskování před imunitním systémem včel nebo b) změnu v agresivitě viru. Strukturní analýza aminokyselinové substituce A/K/Q na VP1 odhalila, že se tato substituce vyskytuje mezi dvěma seriny a právě na jednom ze sousedících serinů (S-291) jsme zjistili nejvyšší pravděpodobnost fosforylace kinázami na VP1. Fosforylace funguje jako „spouštěč“ replikace virů. Výpočet pravděpodobnosti fosforylace různými kinázami ukázal, že Q substituce zvyšuje oproti A a K substitucím replikační pravděpodobnost pro jednu z typů kináz. Výsledky tedy naznačují, že DWV s Q substitucí je agresivnější formou viru.
Dále jsme v roztoči vůbec poprvé detekovali proteiny ze včel. Podrobná analýza ukázala, že proteiny pocházely z různých vývojových stádií včel, zejména hemolymfy larvy a kukly. Minoritní zastoupení měly také proteiny z hemolymfy dospělých včel či proteiny ze včelího jedu. Výsledky tohoto typu jsou významné pro pochopení potravní biologie V. destructor a v budoucnu je lze využít pro analýzu trávení proteinů v roztoči.
Přínos výstupu je také v metodice vyhodnocení proteomických dat. 
 


Reportáž z genobanky 10.09.2015

11.09.2015

Ranní reportáž o genobance VÚRV, v.v.i. ve Studiu 6 (ČT24, 10.09.2015) naleznete zde.


Expozice na výstavě Země živitelka 2015

09.09.2015

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., spolu s ostatními výzkumnými ústavy rezortu Ministerstva zemědělství představil výsledky výzkumu ve společné expozici v pavilonu T1.
Prezentovány byly nejnovější poznatky výzkumu z genetiky a šlechtění, výživy rostlin, technologií pěstování plodin a ochrany rostlin. Představeny byly nové odrůdy čiroku a béru, které budou mít využití pro výrobu kvalitních potravin a uplatní se především v suchých oblastech, kde mohou nahradit jiné plodiny. Představeny byly i výrobky na biologickém základu i pro malopěstitele využitelné ve výživě a ochraně rostlin. Pozornost byla věnována i komplexní ochraně proti skladištním škůdcům. Nejvýznamnější škůdci byli součástí expozice, kde si je mohli návštěvníci prohlédnout. Představeny byly i publikace vydané VÚRV, v.v.i., zejména metodické příručky určené pro zemědělce a knižní publikace, promítaly se naučné filmy a odborně zaměřené prezentace.
Po celou dobu expozice pracovníci VÚRV, v.v.i. zajištovali činnost poradenského centra, kde mohli zájemci s vědeckými pracovníky našeho ústavu konzultovat a diskutovat odbornou problematiku. Nejčastěji byla diskutována problematika technologie pěstování plodin, ochrany rostlin, systémů regulace plevelů, rezistence plevelů vůči herbicidům i problematika invazí teplomilných plevelných rostlin. Zemědělci a myslivci se zajímali o problematiku škod zvěří na polních plodinách a možnosti vyčíslení škod. Návštěvníci přinášeli mnoho vzorků poškozených rostlin, škůdců i plevelných rostlin a zajímalo je jejich určení. Velmi často nás navštěvovali i zahrádkáři s širokým spektrem dotazů.


Výstavka nových produktů VÚRV, v.v.i.


V expozici byly promítány i naučné filmy


Poradenská činnost na výstavišti


Společná expozice výzkumných ústavů rezortu MZe


Doporučení k ochraně řepky proti dřepčíku olejkovému

26.08.2015

Pro velký zájem pěstitelů zveřejňujeme aktuální doporučení k ochraně řepky vůči dřepčíku olejkovému na podzim 2015. Jedná se o originální výsledky výzkumu týmu prof. Kocourka z letošního roku (vědecká práce dosud nepublikovaná). Text v příloze je téměř shodný s textem (nadpis je jiný), který vyšel v Zemědělci (na našem webu tento text zveřejňujeme se souhlasem redakce). Současně se v textu anoncuje podrobné doporučení, které bude zveřejněno v Úrodě č. 9 (září 2015).

 


VÚRV na výstavě Flora Olomouc 2015

25.08.2015

Ve dnech 20. až 23. srpna 2015 připravili pracovníci Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. v Olomouci expozici pro zahradnickou akci s nejdelší tradicí v ČR - letní etapu mezinárodní zahradnické výstavy a veletrh FLORA OLOMOUC. Hlavním motto výstavy bylo „Zahrada poznání – poznání zahrady“. Součástí expozice Sdružení pěstitelů a zpracovatelů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin PELERO CZ na téma "Rostliny a zdraví" byla i výstava genetických zdrojů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin uchovávaných na pracovišti Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. v Olomouci. Známé i méně známé druhy léčivých, aromatických a kořeninových rostlin byly prezentovány především v sušeném stavu a celá expozice byla doplněna velmi pěknými kresbami některých z nich. Velmi zajímavá byla výstava různých druhů máty včetně informací o biologii, obsahových látkách a využití máty v lidové medicíně. Návštěvníci si mohli prohlédnout a přivonět např. k mátě s čokoládovou a ananasovou vůní nebo k mátě s vůní lesních jahod. Součástí expozice bylo i poradenství, kde byly přímo na místě zodpovězeny dotazy návštěvníků. V rámci hlavního programu výstavy Ing. Karel Dušek, CSc. a Ing. Elena Dušková přednesli přenášku na téma „Léčivé rostliny a včely“ a nechyběla ani ochutnávka jednodruhových medů z léčivých rostlin.
Listové zeleniny byly zastoupeny dvěma druhy roketou a rukolou, které lze pěstovat celoročně v truhlících, s výjimkou letních měsíců, kdy vybíhají do květu. Expozice byla doplněna informacemi o jejich využití v kuchyni i jako léčivých rostlin.
Expozice genetických zdrojů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin byla oceněna diplomem za 3. místo v soutěži "O nejlépe řešenou expozici".

Ivana Doležalová

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Šlechtitelů 29
783 71 Olomouc
 


Pedologické dny 2015

21.08.2015

VÚRV, v.v.i. je spolupořadatelem 17. ročníku pedologických dnů, s tématem Česká a slovenská pedologie v Mezinárodním roce půdy, které se uskuteční ve dnech 9. až 11. září 2015 v Alfa Resortu, Deštné v Orlických horách. Zemědělskou část exkurze 17. pedologických dnů zabezpečují pracovníci VÚRV, v.v.i.

 


Mokřady 2015

20.08.2015

Dovoluji si Vás pozvat na mezinárodní konferenci "Wetlands in Agricultural Landscapes: Present State and Perspectives in Europe", kterou s partnerskými organizacemi pořádá VÚRV, v.v.i. v hotelu Clarion v Českých Budějovicích ve dnech 11.-16. října 2015, v rámci projektu MŽP "Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky". Konferenčním jazykem bude angličtina, poslední dva dny bude zajištěn překlad do češtiny. Detailní program konference je na webu konference.
Účast na konferenci je zdarma, účastníci si hradí dopravu a ubytování, které je zajištěno v místě konání konference, tj. v hotelu Clarion. Do 31.08. je možné ještě přihlásit postery. Registrace k účasti je možná až do 30.09., a to on-line na webových stránkách konference, kde také naleznete další bližší informace.

Ing. Mgr. Martina Eiseltová
VÚRV, v.v.i.
 


Volné místo - správce IT

11.08.2015

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá vhodného uchazeče na pozici:
správce IT

Podrobnosti zde.


Článek na webu TAČR

11.08.2015

Za podpory Technologické agentury byl týmem profesora Kocourka (výzkumný tým "Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům")  v letech 2012 – 2013 vytvořen počítačový program „Expertní systém pro zpřesněné rozhodování o používání pesticidů“, který umožňuje mimo jiné stanovit ekonomický práh škodlivosti, bilanci nákladů a zisků a předpovídat ztráty na výnosech pro 77 hospodářsky významných chorob a škůdců polních plodin. Pro každou polní plodinu je nabízen přehled škodlivých organizmů, doplněný o aktualizovaný seznam přípravků na ochranu rostlin (z registru přípravků), včetně jejich dávky na hektar.
Celý článek, zveřejněný na webové stránce TAČR naleznete zde.
Řešitelé výzkumného projektu "Expertní systém pro podporu rozhodování o užití pesticidů pro zlepšení ekonomiky produkce a kvality životního prostředí", v jehož rámci byl počítačový program vytvořen, obdrželi prestižní "Cenu TA ČR 2014",


Účast VÚRV na Celoslovenských dňoch poľa

04.08.2015

Ve dnech 2. a 3. června 2015 se ve Dvorech nad Žitavou (Slovensko) uskutečnil 4. ročník "Celoslovenských dní poľa", což je celostátní přehlídka polních pokusů a odrůd zemědělských plodín, ochrany a výživy rostlin a výstava zemědělské techniky a hospodářských zvířat.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. měl možnost prezentovat výsledky výzkumu na základě pozvání vydavatelství Profi Press, kterému děkujeme za poskytnuté zázemí a možnost zúčastnit se této akce. Měli jsme možnost vystavovat metodiky, knižní publikace a další materiály. Oboustranně zajímavá byla výměna informací s pracovníky z výzkumu, státní správy i slovenskými zemědělci. Zajímavá byla i diskuse o možné spolupráci při podávání mezinárodních projektů a využití výsledků výzkumu přímo v zemědělské praxi na Slovensku.

Článek o účasti VÚRV přinesly Roľnícke noviny. Náhled článku uvádíme zde.


Veřejné zakázky - nový profil zadavatele VÚRV, v.v.i.

27.07.2015

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. zajišťuje shodu profilu zadavatele s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na přechod na nový multi-profil zadavatele sloužící celému resortu zemědělství využívá VÚRV, v.v.i. jako svůj profil zadavatele elektronický nástroj E-ZAK MZe.

Ve smyslu § 8 odst. 3 vyhlášky č. 133/2012 používá Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. jako svůj profil zadavatele rovněž elektronické tržiště Gemin.

Původní profil zadavatele je umístěn na adrese E-ZAK Olivius.


Prezentace o VÚRV, v.v.i.

22.07.2015

Zde si můžete prohlédnout prezentaci o VÚRV, v.v.i. přednesenou ředitelem ústavu dne 6. května 2015 na besedě zemědělců se zástupci rezortu a s představiteli veřejných výzkumných institucí a Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. MZe tuto akci, které se bohužel zúčastnilo jen málo zemědělců (doba podávání žádostí o dotace) považuje za začátek tzv. "Dnů se zemědělci", s cílem intenzívnější komunikace se zemědělskou veřejností.


GRIN

20.07.2015

Pracoviště genové banky VÚRV, v.v.i., které je zodpovědné za dokumentaci genetických zdrojů rostlin zařazených do Národního programu ČR, zahájilo provoz nového dokumentačního systému GRIN Czech (Germplasm Resources Information Network in Czech Republic). Systém, který je neustále aktualizován, byl vyvinut v rámci projektu USDA/ARS Beltsville, Bioversity International a Global Crop Diversity Trust a našemu pracovišti byl poskytnut v rámci mezinárodní spolupráce světových genových bank.

GRIN Czech, který nahradil původní informační systém EVIGEZ, pracuje v on-line režimu a umožňuje objednávání semen z genové banky uživatelům genetických zdrojů rostlin prostřednictvím webové stránky GRIN Czech. V současné době je v provozu pouze anglická mutace, se zahájením české verze se počítá v další fázi vývoje systému.

Od počátku červnového spuštění dostáváme vstřícné ohlasy z mezinárodních organizací včetně Bioversity International, Global Crop Diversity Trust, International Treaty, EURISCO, CIMMYT a dalších.

Vojtěch Holubec
národní koordinátor programu genetických zdrojů rostlin

Ludmila Papoušková
vedoucí centrální databáze GRIN Czech


Včelí den v Olomouci 15.07.2015

20.07.2015

Včelí den na pracovišti Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin v Olomouci

Včelí den na pracovišti Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i., který proběhl dne 15. 7. 2015, zahájil vedoucí výzkumného týmu Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin Ing. Karel Dušek, CSc. V úvodu stručně shrnul aktivity pracoviště spojené s regenerací a konzervací genofondů zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Další program byl už výhradně věnován včelařské problematice a opylovacímu servisu. Protože většina položek genetických zdrojů uchovávaných na pracovišti je cizosprašná, je nutná jejich regenerace v podmínkách technické izolace za použití opylovatelů. Od roku 2010 pracoviště využívá vlastní opylovací servis, jehož základ tvoří včelnice s 18 kmenovými včelstvy včely medonosné a další vybavení. Kromě praktické ukázky použití varroa lampy určené k aplikaci léčiva proti kleštíku včelímu, mohli letos návštěvníci vidět novinku – zařízení k míchání a dávkování cukerného roztoku k přikrmování včelstev. Poté následovala živá diskuze a poradenské okénko. V doprovodném programu se účastníci seznámili s tradičními i méně známými druhy léčivých rostlin významnými pro včelí pastvu, které si poté mohli prohlédnout přímo v polních porostech. Jako malý bonus byly pro návštěvníky připraveny medové štolverky s receptem na jejich přípravu. Letošní velmi hojný počet účastníků z řad odborné i laické veřejnosti ukázal, že Včelí den patří k oblíbeným akcím pořádaným na našem pracovišti. 

Ivana Doležalová, Irena Petrželová
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Šlechtitelů 29
783 71 Olomouc


Úspěšná konference k dlouhodobým pokusům

17.07.2015

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně uspořádal v termínu od 22. do 24. června 2015 mezinárodní konferenci s názvem "60 let dlouhodobých pokusů v ČR", a to při příležitosti šedesátého výročí založení nejstarších polních výživářských pokusů v ČR. Mezinárodní konference byla pořádána pod záštitou ministra zemědělství České republiky Ing. Mariana Jurečky. Konference se zúčastnilo 77 významných vědeckých pracovníků z oblasti pokusnictví, výživy a hnojení rostlin, studia organické hmoty i dalších oborů, a to z Evropy (Česká republika, Slovenská republika, Německo, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Ruská federace) i Afriky (Etiopie). Bylo prezentováno celkem 25 ústních sdělení a 29 posterů, které jsou uvedeny ve sborníku konference.
V rámci konference byly uspořádány odborné exkurze na stanovištích dlouhodobých výživářských pokusů v Praze-Ruzyni, Lukavci a Čáslavi.
Důležitým výstupem této konference je i Memorandum pro zachování dlouhodobých polních pokusů v ČR
Program konference naleznete zde, fotografie zde

Za organizační výbor:
Eva Kunzová, Ladislav Menšík
výzkumný tým Hospodaření se živinami v agrosystémech
 


Výroční zpráva za rok 2014

16.07.2015

Dovolujeme si Vás upozornit, že na naše webové stránky byla umístěna výroční zpráva o činnosti ústavu v roce 2014.


Včelí den 2015, Olomouc

08.07.2015

Zveme všechny zájemce na "Včelí den" v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin na pracovišti VÚRV, v.v.i. v Olomouci. Akci pořádají 15. července 2015 pracovníci výzkumného týmu "Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin", pod vedením Ing. Karla Duška, CSc. Pozvánku naleznete zde.


Konference k dlouhodobým pokusům

20.06.2015

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci pořádanou Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. v Praze – Ruzyni při příležitosti šedesátého výročí založení nejstarších polních výživářských pokusů v ČR. Tyto pokusy, dosud udržované na stanovištích Praha - Ruzyně, Ivanovice na Hané, Čáslav a Lukavec přinesly významné poznatky o různých systémech hnojení, vlivu organického a minerálního hnojení na výnosy a kvalitu produkce, vlivu hnojení na půdní vlastnosti, včetně poznatků o bilanci dodaných a odčerpaných živin.

Definitivní program konference (3. cirkulář) naleznete zde
 


Polní den Humpolec 2015

19.06.2015

Zveme všechny zájemce na polní den v Humpolci, pořádaný pracovníky Pokusné stanice VÚRV, v.v.i. v Humpolci a firmy Družina spol. s r.o. Dačice, ve spolupráci s dalšími firmami.
Pozvánku naleznete zde.


Polní kázání v Olomouci

18.06.2015

Pracovníci Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin uspořádali dne 17. června 2015 jubilejní dvacáté "Polní kázání" na pracovišti VÚRV, v.v.i. v Olomouci, kterého se zúčastnilo přes padesát návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti, včetně zástupce Ministerstva zemědělství a zahraničních hostů.
Vedoucí výzkumného týmu Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin Ing. Karel Dušek, CSc. účastníky seznámil se současnou problematikou práce s kolekcemi genetických zdrojů zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR), která je řešena v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiverzity, Institucionálního projektu a dalších projektů řešených na pracovišti.
Návštěvníci si mohli prohlédnout, jak probíhá regenerace genetických zdrojů zelenin a LAKR v technických izolátorech a v polních kolekcích, a dále polní experimenty probíhající v rámci řešení projektů NAZV, TAČR a Institucionálního projektu. Dozvěděli se, odkud pocházejí vybrané druhy LAKR, která část rostliny se používá jako droga a co léčí, a také to, jak jsou jednotlivé druhy významné z hlediska včelí pastvy.
V rámci doprovodného programu návštěvníci mohli vidět a poznávat semena našich nejběžnějších zelenin a dalších plodin, po vůni poznat různé druhy bylinek a koření používané v kuchyni, ale také si prohlédnout kultury léčivých hub pěstovaných in vitro. Velkému zájmu se těšila degustace domácích bylinkových sirupů z meduňky a máty.
I přes to, že panovalo poněkud chladné počasí, se "Polní kázání" na pracovišti VÚRV, v.v.i. v Olomouci vydařilo. 

Ivana Doležalová, Irena Petrželová

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Šlechtitelů 29
783 71 Olomouc


Junior researcher - chemik (VT 24, 2015)

17.06.2015

VÚRV, v.v.i. hledá do výzkumného týmu Epidemiologie a ekologie mikroorganizmů:

výzkumného pracovníka na pozici "Junior researcher - chemik"

Podrobnosti zde.
 


Odrůdové pěstební technologie u ozimé pšenice

12.06.2015

Přijďte si prohlédnout odrůdové pokusy v Chrášťanech u Rakovníka a v Praze-Ruzyni (možnost individuálních prohlídek)

V odrůdových pokusech založených na stanovišti v Chrášťanech u Rakovníka ve spolupráci se zemědělským podnikem LUPOFYT Chrášťany a OAK Rakovník sledujeme od roku 2006 vliv různého zpracování půdy (orba do 20 cm, minimalizace do 10 cm) a různé intenzity výživy a ochrany rostlin na výnos zrna odrůd ozimé pšenice, s různou odolností ke stresům.
Velmi kladně byla v roce 2012 agronomy i zástupci osivářských firem hodnocena možnost individuálních prohlídek odrůdových pokusů v Chrášťanech v průběhu jarní vegetace, kde bylo možné sledovat regeneraci po zimě silně poškozených odrůd, z nichž některé byly v okolních zemědělských podnicích nahrazeny jarní plodinou. Vzhledem k příznivé reakci agronomů jsme také v letošním roce zpřístupnili odrůdový pokus pro zemědělskou odbornou veřejnost a jednotlivé parcelky jsme označili cedulkou s názvem odrůdy (vstup do pokusu pěšinkou od fotbalového hřiště). Do pokusu jsou zařazeny odrůdy ozimé pšenice Annie, Dagmar, Elan, Etana, Fakir, Golem, JB Asano, Julie, Lavantus, Matchball, Nelson, Tacitus, Tobak, Turandot. Po vstupu do pokusu je možné si porovnat stav jednotlivých odrůd po minimálním zpracování půdy (vpravo) a orbě (vlevo) při vyšší intenzitě agrotechniky (60 + 85 kg N/ha v LAV, fungicid Hutton 0,8 l/ha a Osiris 2 l/ha, morforegulátor růstu 1,3 l/ha Stabilan).
Mimo jiné si můžete porovnat zdravotní stav různých odrůd ozimé pšenice během letošního jara. Výnosové výsledky za rok 2014 jsou uvedeny v tabulce 1. Nejvyšší výnosy zrna ozimé pšenice (přes 11,7 t/ha) byly zjištěny u odrůd kompenzačního typu Tobak, Matchball a Elan. Na vyšší intenzitu výživy a ochrany rostlin nejvíce reagovaly odrůdy Etana a Julie a nejméně odrůda Elan, která poskytla spolu s odrůdami Tobak a Matchball vysoké výnosy také při nízké intenzitě agrotechniky (95 kg N/ha, bez fungicidů a regulátorů růstu). Na základě víceletých výsledků lze odrůdu Elan doporučit do pěstebních systémů s nižší intenzitou vstupů.
Odrůdový pokus s ozimou pšenicí se nachází při výjezdu z Chrášťan směrem na Rakovník, vlevo od silnice přímo za fotbalovým hřištěm (při parkování prosíme nevjíždět na hřiště),
GPS Loc: 50°08'34.680''N, 13°40'15.866''E.
 

Zároveň zveme všechny zájemce na individuální prohlídku polních pokusů v Praze-Ruzyni, zejména pokusu se 14 odrůdami ozimé pšenice s různou intenzitou agrotechnických vstupů. Rovněž si můžete prohlédnout porosty směsí různých odrůd a různých výsevků (1 – 3 MKS, přesné setí), popř. odrůdy jarního ječmene, jarní a ozimé pšenice vhodné pro ekologické zemědělství. Také na tyto pokusy lze domluvit individuální prohlídku – Ing. Vavera (tel. 702 087 677).

Výsledky byly získány za finanční podpory MZe ČR, institucionálního projektu č. RO0414.

Ing. Radek Vavera, Ph.D.
Ing. Pavel Růžek, CSc.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze – Ruzyni

 


Polní den Praha-Ruzyně 2015

12.06.2015

Zveme všechny zájemce na Polní den VÚRV, v.v.i. dne 16. června 2015, zaměřený na aktuální problémy letošního roku a nové technologické postupy při pěstování zemědělských plodin. Účastníci budou v názorných polních pokusech seznámeni s reakcí odrůd ozimé pšenice na různou intenzitu zpracování půdy, hnojení dusíkem, ošetření porostu morforegulátory a fungicidy. Mohou si prohlédnout i pokusy zaměřené na odolnost obilnin různých odrůd k virózám a fuzariózám.
Letošní novinkou bude prohlídka porostů směsí různých odrůd ozimé pšenice, porostů s přesným paralelním setím různých výsevků i odrůdových pokusů s ječmenem a pšenicí pro ekologické zemědělství.
Pozvánku a program naleznete zde.
Z organizačních důvodů je nutno se předem přihlásit.


Genetické zdroje obilnin s přívlastkem

11.06.2015

Pracovní seminář se zaměřením na krajové a staré odrůdy, odrůdy s cennými vlastnostmi pro šlechtění a kvalitu produkce a minoritní druhy obilnin pořádá 12. června 2015  Genová banka VÚRV, v.v.i. Praha-Ruzyně. Akce se koná v rámci Národního programu genetických zdrojů rostlin, za účasti firmy PRO-BIO Staré Město a Zemědělského výzkumného ústavu, s.r.o., Kroměříž. Pozvánku naleznete zde. Případní zájemci se mohou hlásit přímo u pořadatelů (Ing. Jiří Hermuth), počet účastníků je však z organizačních důvodů omezen.


Polní kázání 2015, Olomouc

11.06.2015

Zveme všechny zájemce na "Polní kázání" v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin na pracovišti VÚRV, v.v.i. v Olomouci. Akci pořádají 17. června 2015 pracovníci výzkumného týmu "Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin", pod vedením Ing. Karla Duška, CSc. 
Pozvánku naleznete zde.


36. seminář OGŠR

11.06.2015

36. odborný seminář Odboru genetiky a šlechtění rostlin na téma "Věda a výzkum ve VÚRV v proměnách času aneb: Jak se inspirovat a poučit z minulosti – metodologie vědy, výzkum a finance" se koná dne 17. června 2015 od 14:00 v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Pozvánku najdete zde.


Lovci záhad

08.06.2015

Pořad ČT o vědě a technice "Lovci záhad" zavítal i do Genové banky VÚRV, v.v.i.
Na díl věnovaný obilovinám se můžete podívat zde.


Polní den - řepka 2015

29.05.2015

Společný "Polní den", zaměřený nejen na pěstování řepky, ale i pšenice pořádají pracovníci Lupofytu Chrášťany, ČZU Praha a VÚRV, v.v.i. ve středu 10. června v Lišanech (okr. Rakovník).
Pozvánku najdete zde.


Naše pole 2015

29.05.2015

VÚRV, v.v.i. se zúčastní celostátní výstavy „Naše pole“ v Nabočanech u Chrudimi s expozicí nejnovějších výsledků výzkumu pro zemědělskou praxi a poradenským centrem.
Nenechte si ujít ani komentované prohlídky porostů minoritních plodin. Za odborné asistence našich předních odborníků můžete shlédnout více než dvě desítky odrůd a druhů plodin jako je špalda, jednozrnka, dvouzrnka, žito nebo oves. 
Nejnovější výzkumy ukazují, že tradiční, méně šlechtěné odrůdy a druhy si uchovávají vyšší nutriční hodnoty (vyšší obsah některých bílkovin, minerálních látek a antioxidantů), přispívají k větší variabilitě osevních postupů, vyžadují nižší energetické vstupy a současně se díky robustnosti lépe vyrovnávají s výkyvy počasí v měnících se klimatických podmínkách. Díky svým vlastnostem a stále stoupající poptávce spotřebitelů mají minoritní plodiny vysoký potenciál pro uplatnění zejména v ekologickém zemědělství.
Komentované prohlídky se konají v prostoru pokusných parcel VÚRV, v.v.i. a PRO-BIO, v termínech:

úterý 9. června
10:30 - Přehlídka minoritních plodin – špalda, jednozrnka, dvouzrnka, žito, oves
(Ing. Dagmar Janovská, Ph.D., VÚRV a prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc., ČZU)
11:30 - Přehlídka odrůd špaldy a ozimé pšenice vhodné do ekologického zemědělství
(Ing. Petr Trávníček)

středa 10. června
09:30 - Přehlídka minoritních plodin – špalda, jednozrnka, dvouzrnka, žito, oves
(Ing. Dagmar Janovská, Ph.D., VÚRV)
11:30 - Přehlídka odrůd špaldy a ozimé pšenice vhodné do ekologického zemědělství
(Ing. Petr Trávníček)

O projektu HealthyMinorCereals
Prohlídka vzrostlých porostů minoritních plodin probíhá v rámci  výzkumného projektu HealthyMinorCereals, zaměřeného na komplexní výzkum těchto dříve v Evropě rozšířených plodin. Mezinárodní projekt koordinovaný z VÚRV, v.v.i., na kterém se podílí 16 evropských organizací z deseti zemí, skončí v roce 2018. Projekt nabídne zemědělcům detailní charakteristiku dostupných genetických zdrojů i agrotechnické postupy vhodné pro pěstování v různých klimatických podmínkách. Rovněž navrhne metody zpracování zrna tak, aby byla zachována jeho nutriční hodnota. Výstupem projektu budou také doporučení, jak nové výrobky úspěšně nabídnout spotřebiteli.

Přehlídka ukázek plevelů
Pro zájemce připravil Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. mimo jiné také ukázku 55 plevelných druhů, s odborným komentářem o systému jejich správné regulace. Prezentovány zde budou vybrané nejvýznamnější plevelné druhy, které v současné době expandují na polích. Poukázáno bude na jejich biologické vlastnosti a rizika expanzí – v posledních letech stoupá význam teplomilných plevelných druhů, které vystupují i do vyšších poloh a do oblastí, kde se dříve nevyskytovaly. Odborný výklad zajišťuje doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Porosty plevelů naleznete na výstavě na parcelách VÚRV v.v.i. 
 


Významný výsledek VÚRV

28.05.2015

Dne 27. května 2015 vyšel v mezinárodním časopise „Scientific Reports“ vědecký článek spoluautorů z VÚRV, v.v.i., výzkumného týmu "Ochrana zásob před skladištními škůdci".
„Scientific Reports“ je webová forma ("open access") nejprestižnějšího vědeckého časopisu Nature. Impakt faktor časopisu „Scientific Reports“ je 5,078 (dle Journal Citation Reports®, Science Edition, Thomson Reuters, 2014), což jej řadí na 5. místo mezi světovými multidisciplinárními vědeckými časopisy.  
Vědecký článek "Morphological and molecular characterization of a sexually reproducing colony of the booklouse Liposcelis bostrychophila (Psocodea: Liposcelididae) found in Arizona" zaměřený na skladištní škůdce - pisivky je jedním z výstupů projektu KONTAKT II a dlouholeté česko-čínské spolupráce.

 


Volná místa - Genová banka

27.05.2015

VÚRV, v.v.i. hledá pro pracoviště Genová banka v Praze- Ruzyni:

výzkumného pracovníka (podrobnosti zde)

technika (podrobnosti zde)


Volné místo - Olomouc

27.05.2015

VÚRV, v.v.i. hledá do výzkumného týmu Fytochemie na pracovišti v Olomouci, v rámci Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum:

výzkumného pracovníka molekulární a buněčné biologie (upřesněné požadavky zde)


Den fascinace rostlinami 2015 se vydařil

20.05.2015

"Den fascinace rostlinami" ve VÚRV, v.v.i. uspořádaný 20. května 2015 v Praze-Ruzyni se i přes nepřízeň počasí velmi vydařil, o čemž svědčí kladné ohlasy účastníků vyjádřené na místě i zaslané následně. Celkem nás navštívilo 323 dětí a učitelů ze základních a mateřských škol. Účastníci si měli možnost prohlédnout laboratoře, skleníky, genovou banku, užitečné i škodlivé organizmy a plevelné rostliny. Byla připravena i expozice zemědělské techniky. Děti si mohly domů odnést i různou havěť z našich chovů, např. šváby nebo pakobylky. Zpráva o akci byla zveřejněna v časopise Úroda.
Zajímavou expozici k celosvětovému "Dni fascinace rostlinami" uspořádali i kolegové z pracoviště VÚRV, v.v.i. v Olomouci, dne 18. května 2015. I tato akce měla úspěch.

Ohlasy: Vážený pane Mikulko, dnes jsme navštívili s našimi žáky Den fascinace rostlinami a byli jsme velmi nadšeni (včetně dětí). Chtěli bychom Vám i celému kolektivu poděkovat za úžasný přístup a zprostředkované vědomosti, které nám všem rozšířily alespoň trošku naše obzory. Doufáme, že jsme se neviděli naposledy a podobné akce budou pokračovat. Ještě jednou děkujeme. Hezký den Jana Nováková, Kateřina Tesařová a Ivan Thelen + žáci ZŠ Bílá


Řepka žlutí Česko

20.05.2015

Komu vadí žlutá pole? Poškozuje pěstování řepky půdu? Na otázky, které v těchto dnech zajímají veřejnost zasvěceně odpovídal a často chybné názory vyvracel náš kolega Ing. Pavel Růžek, CSc., vedoucí výzkumného týmu "Integrovaná výživa rostlin", v ranním pořadu České televize Studio 6 (ČT1, ČT24, 14.05.2015).

Stručný přepis rozhovoru i jeho celou verzi si můžete prohlédnout zde

 

 


Dotace 2015

20.05.2015


1Registr půdy (LPIS), kontrola podmíněnosti (cross compliance), přímé platby

Prezentace VÚRV, v.v.i. ke stažení zde (verze z 31.03.2015)

Schválené předpisy, metodiky a příručky MZe:

- NV č. 307/2014 Sb. (LPIS)

- NV č. 309/2014 Sb. (cross compliance); praktický výklad naleznete v příručce MZe "Průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti 2015" 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1307/2013 (přímé platby); důležitá jsou zde uvedená přímo platná základní pravidla pro "greening" (od článku 43, na str. 60)

- NV č. 50/2015 Sb. (přímé platby), které rovněž upravuje některá související nařízení vlády (např. NV č. 309/2014 Sb.); detailní popis požadavků pro přímé platby uvádí příručka MZe 
 

2. Evnironmentální opatření Programu rozvoje venkova

Schválené předpisy a metodiky MZe:

- NV č. 72/2015 Sb. (LFA) text+přílohy 2-4, příloha 1/1, příloha 1/2, příloha 1/3; metodika MZe

- NV č. 73/2015 Sb. (NATURA 2000); metodika MZe

- NV č. 74/2015 Sb. (welfare); metodika MZe

- NV č. 75/2015 Sb. (AEKO); metodika MZe

- NV č. 76/2015 Sb. (EZ); metodika MZe
 

3. Spotřeba hnojiv a bilance živin (2014), změny v nitrátové směrnici

Prezentace VÚRV, v.v.i. ke stažení zde (verze z 19.03.2015)


4. Změny v legislativě hnojiv

Prezentace VÚRV, v.v.i. ke stažení zde (verze z 09.02.2015)

Schválené předpisy:

- vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv a její novela z roku 2014 


5. Ochrana vod před závadnými látkami
(havarijní plán, provozní deník, zkoušky těsnosti, kontrolní systémy, ...)

Prezentace VÚRV, v.v.i. ke stažení zde (verze z 19.02.2015)


Samozřejmě se na nás můžete kdykoliv obrátit s dotazy - Poradenské centrum VÚRV, v.v.i.


Den fascinace rostlinami v Olomouci

19.05.2015

Co o nás možná nevíte, aneb novinky ze Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i., v rámci Centra regionu Haná v Olomouci

V rámci celosvětově pořádaného „Dne fascinace rostlinami“ uspořádali pracovníci VÚRV, v.v.i. ze Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin dne 18. května 2015 v prostorách Botanické zahrady PřF UP v Olomouci expozici zaměřenou na zeleniny, bylinky, koření a jedlé a léčivé houby. Návštěvníci různých věkových kategorií mohli vidět a poznávat semena našich nejběžnějších zelenin a dalších plodin, po vůni poznat různé druhy bylinek a koření používané v kuchyni a prohlédnout si sadbu zeleninových druhů, které se u nás pěstují. Dozvěděli se také zajímavosti z říše hub, že houby mohou léčit, ale také jak si doma založit houbovou sadbu a vypěstovat vlastní plodnice. Celá expozice byla doplněna odborným výkladem.
Největšímu zájmu se těšilo očichávání „bylinkových pytlíčků“. Pro některé návštěvníky, přestože bylinky a koření denně používají a většinu z nich znají, bylo docela těžké poznat je pouze podle vůně. Jiní byli zase velmi překvapení, že na houby se nemusí chodit do lesa, ale při troše šikovnosti a dobré vůle je mohou pěstovat doma, třeba v lednici.
Děkujeme kolegům z Botanické zahrady, kde jsme byli hosty, že jsme se mohli této zajímavé akce spoluúčastnit. Myslíme si, že i díky tomu, že panovalo pěkné jarní počasí, se celý den opravdu moc vydařil.

Za pořadatele:
Ivana Doležalová, Irena Petrželová a Michaela Jemelková
Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i.
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Šlechtitelů 29, 783 71 Olomouc

Dedikace:
Expozice byla uspořádána s podporou Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity, Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu a grantu Udržitelný rozvoj výzkumu Centrum regionu Haná z Národního programu udržitelnosti I (L01204).
 


Cyklostezka

15.05.2015

Jako příklad netradičního uplatnění výsledků výzkumu z oblasti herbologie uvádíme využití technologie proti prorůstání přesličky při výstavbě cyklostezky Ždánicko. 
O tom, jak se technologie navržená na základě poznatků doc. Ing. Jana Mikulky, CSc. osvědčila v praxi, se můžete přesvědčit při návštěvě a využití cyklostezky.


Volná pozice - VT 19

12.05.2015

VÚRV, v.v.i. hledá do výzkumného týmu „Interakce rostlinných virů s hostiteli a vektory“ vhodného uchazeče na pozici:

odborný asistent

Podrobnosti zde.


35. seminář OGŠR

12.05.2015

35. odborný seminář Odboru genetiky a šlechtění rostlin na téma "Precision agriculture for semi-arid tropics - near future or unrealistic effort?" se koná dne 18. května 2015 od 13:00 v klubovně Genové banky. Přednáší Jana Kholová, Ph.D., vědecký pracovník ICRISAT (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics), Patancheru (Hyderabad), Indie. Pozvánku najdete zde.  
 


Den fascinace rostlinami 2015

10.05.2015

Zveme všechny zájemce na "Den fascinace rostlinami", který v rámci celosvětové akce pořádá Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. dne 20. května v areálu v Praze - Ruzyni. 
Podrobnosti naleznete zde.


Beseda se zemědělci

29.04.2015

Chcete se dozvědět, co pro vás připravuje ministerstvo zemědělství a výzkumné ústavy? K tomu MZe pořádá 6. května 2015 od 09:30 ve své budově na Těšnově (místnost č. 400) besedu zemědělců se zástupci rezortu a s představiteli veřejných výzkumných institucí a Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Dozvíte se zde tedy i o hlavních výsledcích projektů Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., využitelných v praxi. MZe tuto akci považuje za začátek tzv. "Dnů se zemědělci", s cílem intenzívnější komunikace se zemědělskou veřejností.

V případě zájmu o účast na besedě kontaktujte pracovníky regionálních odborů SZIF: http://www.szif.cz/cs/kontakty-regionalni-odbory


Ivanovice - traktorista

24.04.2015

VÚRV, v.v.i. přijme traktoristu na pracoviště Pokusná stanice Ivanovice na Hané, v rámci Odboru pokusných stanic. Podrobnosti zde.


Den Země 22.04.2015

22.04.2015

Na středu 22. dubna 2015 připadl svátek naší planety, který se celosvětově slavil jako „Den Země“. Na akci, kterou pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky pořádala Městská část Praha 17 a školy v areálu ZŠ Jana Wericha v Praze - Řepích se podíleli i pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. V naší expozici jsme se zaměřili především na popularizaci zemědělství, výrobu potravin a ochranu krajiny a životního prostředí.


34. seminář OGŠR

20.04.2015

34. odborný seminář Odboru genetiky a šlechtění rostlin zaměřený na téma šlechtění pšenice se koná 28. dubna 2015 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Pozvánka zde.


Semináře - Inovace v RV

16.04.2015

Pracovníci VÚRV, v.v.i. odborně připravili a lektorsky zajišťují cyklus seminářů na téma "Inovace v rostlinné výrobě". Cílem je podat informace o možnostech získání dotací na spolupráci při vývoji a praktickém uplatnění nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství, v programovacím období od roku 2015.

Na základě požadavků byla do programu semináře aktuálně zařazena přednáška na téma dotací od roku 2105 (kontrola podmíněnosti - nové standardy DZES, přímé platby - greening, AEKO apod.). Přednáší Ing. Kozlovská.

Současně budou představeny výsledky řešení výzkumných projektů a zejména inovativních opatření přímo využitelných v rostlinné výrobě, např.
-           metody monitoringu a likvidace škůdců ve skladovaném obilí
-           programy ochrany rostlin před chorobami 

Termín a místo konání posledního semináře:

21.04.2015   Ostrožská Lhota (pozvánka) 

Účast je zdarma, na akci je nutné se předem přihlásit.

Lektory jsou Ing. Lada Kozlovská, Ing. Radek Aulický, Ph.D., Ing. Jan Klír, CSc., Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D.
 

 


Den Země 2015

14.04.2015

Zveme všechny zájemce na Den Země, pořádaný Městskou částí Praha 17 a školami, pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky a ve spolupráci s VÚRV, v.v.i. a ČZU. Akce se koná v areálu ZŠ Jana Wericha (Praha 17 - Řepy).
Pozvánku a informace naleznete zde.


Informace o VÚRV v mezinárodním časopise

13.04.2015

V mezinárodním časopise Pan European Networks: Science & Technology (March 2015, Issue 14) byla zveřejněna informace o výzkumné činnosti VÚRV, v.v.i.:


 

 


Volné místo - výzkumný pracovník 2015

01.04.2015

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně 

hledá do laboratoře výzkumného týmu Ekologie a diagnostika houbových patogenů vhodného uchazeče na pozici "výzkumný pracovník".  

Podrobnosti zde.


Volné místo - agenda vědy a výzkumu

31.03.2015

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá vhodného uchazeče na pozici "administrativní pracovník pro zajištění agendy vědy a výzkumu".

Podrobnosti zde.


Pavouci České republiky

19.03.2015

S radostí oznamujeme, že se náš kolega RNDr. Milan Řezáč, Ph.D. významně podílel na vytvoření atlasu pavouků České republiky, který byl po letech práce autorského týmu vydán v nakladatelství Academia:

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. a Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia, Praha, 624 stran.

Atlas vyšel vysokým nákladem 3 000 kusů, ale v některých knihkupectvích je už nyní vyprodaný. V polovině března se dokonce stal nejprodávanější knihou v kategorii naučné literatury.
Dr. Řezáč, člen výzkumného týmu "Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech" a přední odborník v oboru arachnologie do publikace napsal obecnou část a popsal většinu našich čeledí pavouků.


Volné místo - dělník ve vinohradu (VSV Karlštejn, 2015)

17.03.2015

VÚRV, v.v.i. hledá pro pracoviště Výzkumná stanice vinařská Karlštejn (v rámci Odboru pokusných stanic) dělníka do vinohradu (podrobnosti zde).


Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky 2015

20.02.2015

Zveme Vás na tradiční předjarní akci pro zemědělce, která se bude konat v úterý 24. února 2015 v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Odborný program bude vycházet z dotazů zaslaných přihlášenými účastníky a bude mimo jiné zaměřen na jarní agrotechnická opatření po letošní zimě (výživa a ochrana rostlin, odrůdová agrotechnika, zakládání porostů jařin, apod.). Samostatná část semináře bude věnována odborné diskusi k podmínkám pro přímé platby 2015, předpokládanému vývoji cen komodit apod.

Pozvánku naleznete zde.
Přihlášky, náměty a dotazy posílejte na adresu kusa(a)vurv.cz. 


Volné místo - Chomutov

18.02.2015

VÚRV, v.v.i. hledá pro pracoviště Výzkumná stanice v Chomutově (v rámci Odboru systémů hospodaření na půdě) vědeckotechnického pracovníka (podrobnosti zde).


Seminář Karlovy Vary 2015

18.02.2015

Zveme Vás na seminář k prezentaci výsledků Česko-Bavorského projektu "Kontaminanty v životním prostředí řeky Ohře (Eger)" podpořeného Evropskými strukturálními fondy - program „Cíl 3“.
Řešitelská pracoviště:
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně, Česká republika
Landesamt für Umwelt, Hof (Bayern), Německo

Seminář bude organizován v termínu 4. –5. března 2015 v Karlových Varech v hotelu „Kriváň", Sadová 800/5.
Pozvánku a přihlášku naleznete zde.

Slovo odborníků

14.02.2015

V 1. a 2. čísle odborného časopisu Farmář v rubrice "Téma měsíce - slovo odborníka" byli představeni význační odborníci VÚRV, v.v.i., známí v zemědělské praxi:

Ing. Pavel Růžek, CSc., vedoucí týmu "Integrovaná výživa rostlin"

doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., vedoucí týmu "Plevelné rostliny a vegetace agroekosystémů"

 


Cena TA ČR 2014

31.12.2014

Další úspěch rostlinolékařství ve VÚRV, v.v.i.

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., vedoucí výzkumného týmu "Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům" a hlavní řešitel projektu TA ČR získal významné ocenění Technologické agentury České republiky. 

 

Letos již podruhé vybírala odborná komise nejlepší projekty aplikovaného výzkumu realizované prostřednictvím TA ČR za podpory státního rozpočtu. Vybraným projektům byla udělena prestižní "Cena TA ČR 2014", která je oceněním kvality, invence, péče a odbornosti všech zúčastněných.
Projekt prof. Kocourka s názvem "Expertní systém pro podporu rozhodování o užití pesticidů pro zlepšení ekonomiky produkce a kvality životního prostředí" byl odbornou komisí vyhodnocen jako nejlepší v kategorii „Řešení pro kvalitu života“.
Slavnostní předání cen se konalo dne 22. října 2014 v Nové budově Národního muzea v Praze. Význam této Ceny byl zvýrazněn účastí nejvyšších představitelů státu.

Fotografie z předání ceny si můžete prohlédnout zde.

S gratulací se připojují i spolupracovníci z VÚRV, v.v.i.!!!

Volné místo - Humpolec

29.12.2014

VÚRV, v.v.i. hledá vhodného kandidáta na pozici
samostatný vědeckotechnický pracovník
na Pokusné stanici v Humpolci.
Podrobnosti zde.


Volné místo - účetní 2014

12.12.2014

VÚRV, v.v.i. hledá vhodného kandidáta na pracovní pozici:

majetková a finanční účetní.

Podrobnosti zde.


32. seminář OGŠR

02.12.2014

32. odborný seminář Odboru genetiky a šlechtění rostlin zaměřený na téma bio-výroba a bio-produkty se koná 16. prosince 2014 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Přednášejí odborníci z firmy Probio s.r.o.: Ing. Martin Hutař, zakladatel a spolumajitel firmy a Ing. Bohumila Matysová, projektový manažer.


Pšenice 2014

26.11.2014

Konference "Pšenice 2014" aneb "Rez nikdy nespí" se bude konat v aule VÚRV, v.v.i., ve dnech 4. a 5. prosince 2014.

Nově aktualizovaný program konference (verze ze dne 26.11.) naleznete zde, přihlášku zde.

Vyplněnou přihlášku je nutné poslat organizátorům, aby mohly být identifikovány platby vložného.


Návštěva výzkumných pracovišť v Číně

24.11.2014

Ve dnech 3. až 18. listopadu 2014 navštívili pracovníci VÚRV, v.v.i. Čínu, v rámci česko-čínského projektu MŠMT LH-KONTAKT „Diverzita genetických zdrojů řepky a pšenice čínského a českého původu, charakterizace a hodnocení vybraných cenných materiálů pomocí biotechnologických metod pro jejich další využití“. Projekt společně řeší pracovníci College of Agronomy, Northwest A&F University Yangling, Shaanxi a VÚRV, v.v.i. Praha.
Odpovědným řešitelem projektu za čínskou instituci je Prof. Hu Shengwu, který zastává funkci „Director of Rapeseed Research Center“ a je předním čínským odborníkem na genetiku a šlechtění řepky. Řešitelem za obilnou část je zástupce děkana agronomické fakulty Prof. Xi Yajun. Cílem pracovní cesty byla i návštěva Oil Crops Research Institute ve Wuhanu, v provincii Hubei, kde působí významný čínský odborník na genetiku a šlechtění řepky prof. Wu Xiaoming.
Za VÚRV, v.v.i. se návštěvy zúčastnili Jiří Hermuth, Zdeněk Nesvadba (tým Genové banky) a Miroslav Klíma (tým Biologie stresu a biotechnologie ve šlechtění).
Cílem návštěvy byla podpora budoucí dvoustranné mezinárodní spolupráce, výměna nových poznatků a informací, především v problematice studia a využívání genetické diverzity zemědělských plodin s akcentem na genofondy brukvovitých plodin, pšenice a ječmene ozimého. Došlo k vzájemné výměně genetických zdrojů, které přinesou nové teoretické i praktické poznatky a umožní vybrat geneticky odlišné materiály pro rozšíření kolekcí těchto hospodářsky významných plodin, které mohou být potencionálními donory pro domácí šlechtění.


Seminář - Bystřice 18.11.2014

11.11.2014

Zveme Vás na seminář "Vhodné způsoby pěstování a střídání plodin z hlediska udržování půdní úrodnosti a nové postupy ve výživě rostlin a jejich praktické uplatnění v pěstebních technologiích", který se bude konat v úterý 18. listopadu 2014 v Bystřici u Benešova. Na semináři přednáší odborníci z VÚRV, v.v.i. - Ing. Růžek, Ing. Kusá a Ing. Káš.
Pozvánku naleznete zde


Seminář - Praha a Lukavec, 2014

10.11.2014

Zveme Vás na odborný seminář "Uplatnění nových poznatků v pěstebních technologiích", který se bude konat postupně na dvou místech, a to v úterý 25. listopadu v Praze - Ruzyni a ve středu 26. listopadu v  Lukavci u Pacova.
Na základě požadavků účastníků, kteří se již začali přihlašovat, byla doplněna informace o dotačních pravidlech připravovaných na rok 2015.
Upravené pozvánky naleznete zde: Praha, Lukavec.


Vědecký pracovník - molekulární laboratoř 2014

28.10.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá do molekulární laboratoře výzkumného týmu "Interakce rostlinných virů s hostiteli a vektory" vhodného kandidáta na pozici vědecký pracovník.
Podrobnosti naleznete zde


Noc vědců - zpráva

16.10.2014

Pracovníci VÚRV, v.v.i. se i v roce 2014 přihlásili k účasti na mezinárodní akci „Noc vědců“. Vědečtí pracovníci výzkumného ústavu představili některá svá pracoviště a výzkumné aktivity, zaměřené na biologický potenciál rostlin a jeho úpravu, kontrolu bezpečnosti, kvality a původu rostlinných produktů na trhu, kryoprezervaci vegetativně množených rostlin a rostlinné viry od projevu chorob až k analýze jejich nukleových kyselin. Noc vědců ve VÚRV, v.v.i. se konala v pátek 26.09.2014 od 17 do 21 hodin v areálu ústavu.
Program akce najdete zde, fotografie zde.


Chomutov 2014

07.10.2014

Výzkumná stanice VÚRV, v.v.i. v Chomutově slaví letos 50 let od svého založení. Společně s MZe ČR, Spolkem přátel Evropy, Agrární komorou Ústeckého kraje a MAS Sdružení Západní Krušnohoří jsme se rozhodli uspořádat při této příležitosti na podzim 2014 mezinárodní odbornou konferenci s účastí předních odborníků z ČR a SRN. Konference se bude konat ve dnech 8. a 9. 10. 2014 nedaleko Chomutova, v hotelu „U sv. Václava“ ve Vysočanech. 
Srdečně zvou pracovníci výzkumného týmu "Technologie pro udržitelné zemědělství a obnovu krajiny".
Pozvánku a program naleznete zde.
Další informace naleznete na webu konference, on-line přihlášku naleznete zde.


Konference Rapotín 2014

07.10.2014

VÚRV, v.v.i. - Výzkumná stanice Jevíčko je spolupořadatelem vědecké konference "Reintenzifikace travních porostů - základ výroby kvalitní píce pro živočišnou výrobu a vsázku do BPS", která se bude konat dne 19. listopadu 2014 ve Výzkumném ústavu pro chov skotu, s.r.o. v Rapotíně. Na akci srdečně zvou pracovníci výzkumného týmu "Obhospodařování a využívání trvalých travních porostů".
Ke stažení je pozvánka a přihláška na akci.


Země živitelka 2014

07.10.2014

„Země živitelka“, 28. srpna – 2. září 2014, České Budějovice

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., spolu s ostatními výzkumnými ústavy rezortu Ministerstva zemědělství představil výsledky výzkumu ve společné expozici v pavilonu T1.
Prezentovány byly nejnovější poznatky výzkumu z genetiky a šlechtění, výživy rostlin, technologií pěstování plodin a ochrany rostlin. Pozornost byla věnována i skladištním škůdcům. Nejvýznamnější škůdci byli součástí expozice, kde si je mohli návštěvníci prohlédnout. Součástí expozice byly publikace vydané VÚRV, v.v.i., zejména metodické příručky určené pro zemědělce i knižní publikace. Rovněž se promítaly naučné filmy a odborně zaměřené prezentace.
Po celou dobu expozice pracovníci zajištovali činnost poradenského centra, kde mohli zájemci s vědeckými pracovníky Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. konzultovat a diskutovat odbornou problematiku. Nejčastěji byla diskutována problematika technologií pěstování plodin, ochrany rostlin, systémů regulace plevelů, rezistence plevelů vůči herbicidům i problematika invazí teplomilných plevelných rostlin. Zemědělci a myslivci se zajímali o řešení škod zvěří na polních plodinách i možnosti vyčíslení škod. Návštěvníci přinášeli mnoho vzorků plevelných rostlin a zajímali se o jejich určování. Velmi často nás navštěvovali i zahrádkáři s širokým spektrem dotazů.
 

Prof. dr. Hsin Chi ve VÚRV, v.v.i.

03.10.2014

Ve dnech 17.09. - 01.10.2014 navštívil VÚRV, v.v.i. v rámci spolupráce prof. dr. Hsin Chi z oddělení entomologie National Chung Hsing University, Taichung, Taiwan. Prof. Chi je předním světovým odborníkem v oboru tzv. Life tables, tj. demografické analýzy populací (nejen) hmyzu. Life tables poskytují užitečný nástroj zejména v predikci vývoje populací škůdců, jejich přirozených nepřátel či ohrožených druhů hmyzu. Tento přístup je dále využitelný při odhadu a modelování vlivu populace predátora na populaci škůdce, a tedy v biologické kontrole.
Prof. Chi je zahraničním partnerem bilaterálního projektu GAČR 14-13119J „Dopad používání herbicidu na bázi glyfosátu na komplex přirozených nepřátel mšic - nový pohled kombinující demografický přístup a predaci“ (odpovědný řešitel: doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D., vedoucí výzkumného týmu Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agroekosystémech).
V rámci pobytu prof. Chi byl na půdě Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze uspořádán třídenní workshop na téma Life tables – teorie a analýza dat, kterého se kromě zástupců VÚRV, v.v.i. zúčastnili i zástupci AOPK, Masarykovy univerzity v Brně, Ústavu biologie obratlovců AV ČR v Brně a Univerzity Ostrava. V rámci workshopu prof. Chi vyučoval nejnovější poznatky v oboru s praktickou ukázkou analýzy Life tables ve vlastním software Two-Sex, Konsume a Predict. Předané poznatky budou využity jak při analýze dosud získaných dat v rámci řešení výše uvedeného projektu, tak při plánování experimentů na další rok řešení.

Prof. Chi s členy řešitelského týmu projektu 14-13119J.


Noc vědců 2014

23.09.2014

VÚRV, v.v.i. se i v roce 2014 přihlásil k účasti na mezinárodní akci „Noc vědců“. Vědečtí pracovníci výzkumného ústavu představí některá svá pracoviště a výzkumné aktivity, zaměřené na biologický potenciál rostlin a jeho úpravu, kontrolu bezpečnosti, kvality a původu rostlinných produktů na trhu, kryoprezervaci vegetativně množených rostlin a rostlinné viry od projevu chorob až k analýze jejich nukleových kyselin.
Noc vědců ve VÚRV, v.v.i. proběhne v pátek 26.09.2014 od 17 do 21 hodin v areálu ústavu na adrese Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně.

Program akce najdete zde.


Technický pracovník v laboratoři 2014

18.09.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá vhodného zájemce o pozici

technický pracovník v laboratoři.

Podrobnosti naleznete zde.

VÚRV, v.v.i. na výstavě Země živitelka 2014

26.08.2014

Přijďte navštívit poradenské centrum VÚRV, v.v.i. na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. Najdete nás ve společné expozici výzkumných ústavů ministerstva zemědělství, v pavilonu T1
Garantem účasti našeho ústavu je doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., přední odborník na problematiku plevelů a "PR manager" ústavu. 
V expozici získáte přehled o uplatněných výsledcích výzkumu, vydaných metodikách a dalších publikacích.
Obdržíte i informace o náplni a hlavních směrech poradenské a konzultační činnosti pracovníků ústavu, včetně potřebných kontaktů. 
Např. v pátek 29.08. využili zájemci možnost konzultací problematiky nitrátové směrnice, požadavků na dotace, evidence hnojení, produkce a skladování statkových hnojiv apod. K dispozici byli akreditovaní poradci Ing. Lada Kozlovská a Ing. Jan Klír, CSc.

 


Kandidáti na externího člena Rady instituce

22.08.2014

Za účelem obsazení jednoho uvolněného místa externího člena Rady instituce VÚRV, v.v.i. vyhlásil ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. doplňkové volby.

Kandidátní listina pro 1. kolo voleb, které se bude konat 16. září 2014:

Ing. Miroslav Florián, Ph.D. (ÚKZÚZ)

RNDr. Martin Vágner, CSc. (ÚEB AV ČR, v.v.i.)


Veřejná zakázka - energetické úspory

21.08.2014

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, včetně zajištění povinné publicity.
Předmětem projektu je zajištění energetických úspor hlavní budovy VÚRV v.v.i., která je klíčová k vědecké, výzkumné, manažerské a administrativní činnosti této instituce. Budova se nachází v Praze 6 v ul. Drnovská č.p. 507 v areálu VÚRV, v.v.i. V katastru nemovitostí je objekt evidován pod p. č. 1270, k.ú. Ruzyně. Stavební úpravy a úsporná opatření mají komplexní charakter, spočívají v zateplení obálky budovy (140 mm EPS), vč. soklu, pomocí kontaktního systému, zateplení střešní konstrukce budovy, výměně výplní otvorů (plast, dvouvrstvá, U=1,2) a doprovodných pracích zejména na balkónech a terasách. Budova byla postavena ve 20. letech 20. století a je tvořena čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím.

Počátek běhu lhůt: 06.08.2014
Termín podání nabídky: do 29.08.2014, do 09:00 hod.
Druh řízení: otevřené řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: podlimitní
Předpokládaná hodnota: 17 800 000 Kč bez DPH

Všechny dokumenty k veřejné zakázce a podrobnosti k podání nabídek naleznete na webu E-ZAK.

 


Náměstek jednal v Číně

18.08.2014

V průběhu měsíce srpna 2014 jednal náměstek ředitele VÚRV, v.v.i. pro hlavní činnost Dr. Jiban Kumar s představiteli China Science and Technology Exchange Centre (CSTEC) a Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) o dlouhodobé strategické spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Informace o jednáních jsou k dispozici na webových stránkách CSTEC a CAAS.


Doplňkové volby do Rady instituce

04.08.2014

Ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. vyhlašuje za účelem obsazení jednoho uvolněného místa externího člena Rady instituce VÚRV, v.v.i. doplňkové volby. Volby se uskuteční dne 16.09.2014. Návrhy na externího člena Rady instituce mohou podávat volitelé z řad vědeckých pracovníků VÚRV, v.v.i. Ředitel VÚRV, v.v.i. má vedle toho právo dle volebního řádu i zákona osobně oslovit i jiné vědecké osobnosti.


Volné místo - odborný asistent

31.07.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá vhodného kandidáta na pozici odborný asistent.

Podrobnosti naleznete zde

Úspěšné akce pro praxi v Olomouci

18.07.2014

Pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., výzkumného týmu "Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin" uspořádali v roce 2014 na pracovišti Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum v Olomouci dvě úspěšné akce pro zemědělskou praxi i další zájemce:

Dne 18. června bylo v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin uspořádáno "Polní kázání". Pozvánku naleznete zde, fotografie z akce zde.

Dne 16. července se konal "Včelí den". Pozvánku naleznete zde, fotografie z akce zde.


 


Volné místo - technický pracovník - laborant 2014

17.07.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá technického pracovníka - laboranta.

Podrobnosti naleznete zde.

Dělník do vinohradu (Karlštejn)

16.07.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá dělníka do vinohradu pro pracoviště Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně.

Podrobnosti naleznete zde.

Včelí den, Olomouc 16.07.2014

14.07.2014

Zveme všechny zájemce na "Včelí den" v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin na pracovišti Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum v Olomouci. Akci pořádají pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., výzkumného týmu "Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin". Pozvánku naleznete zde, fotografie zde.


Ocenění polních pokusů v Čáslavi

08.07.2014

Šlechtitelé firmy Syngenta vysoce ocenili kvalitu provádění odrůdových pokusů na Pokusné stanici Čáslav. Pokusy probíhají na pokusné stanici opakovaně a podle slov šlechtitele pana Paula Buryho ty letošní s jarním ječmenem patří k nejlepším, které za celých 30 let své šlechtitelské praxe viděl. Blahopřání a poděkování posílá vedoucímu pokusné stanice panu Vladimíru Lasákovi a celému jeho týmu.


Úspěch na konferenci

07.07.2014

Poster Ing. Pavla Svobody z týmu molekulární genetiky pod názvem “Transkriptomická analýza oddenků pýru plazivého v rané fázi dehydratačního stresu” se umístil mezi třemi nejlepšími na národní bioinformatické konferenci ENBIK, jež představuje multidisciplinární fórum odborníků z oblasti “life science informatics”. Vítězné příspěvky byly odbornou komisí vybrány z bezmála tří desítek posterů. Ocenění je o to cennější, že výsledky své práce prezentovali zástupci předních výzkumných institucí a univerzit, a to nejen z České republiky, ale i ze Slovenska. Uvedený poster byl rovněž vyhodnocen jako nejlepší poster mladého vědeckého pracovníka (do 35 let).


Junior researcher - mikrobiolog

04.07.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá vhodného kandidáta na pozici

junior researcher - mikrobiolog.

Podrobnosti naleznete zde.

Objev nového druhu pavouka

04.07.2014

Významný úspěch se podařil RNDr. Milanu Řezáčovi, Ph.D. z týmu Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech (Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin).

Tento úspěšný výsledek výzkumu VÚRV, v.v.i. byl prezentován v "prime time" na TV NOVA, v ČTK i v denním tisku (iDNES, Novinky).  

ČTK: V propasti Macocha objevili neznámý druh pavouka.
Propast Macocha v Moravském krase poodhalila entomologům doposud neznámý druh pavouka z čeledi šestiočkovitých. Ten byl pojmenován jako šestiočka moravská.
Objevitel pavouka dr. Řezáč se výzkumu pavouků věnuje dlouhodobě. Před šesti lety rovněž na jižní Moravě popsal jiný nový druh pavouka, stepníka moravského. Tentokrát v této lokalitě našel poměrně velkého pavouka, který se vyznačuje kaštanově hnědou přední částí těla s drobnými důlečky. "Své nejbližší příbuzné má v severní Itálii," uvedl zoolog.
Pavouk se živí opancéřovanými stínkami a svinkami, k jejichž lovu vyvinul specializovanou strategii. Na rozdíl od jiných druhů pavouků nejsou samci po styku sežráni samicí, ale během života se páří s více samičkami, uvedl Řezáč k nově objevenému druhu. Popis nového druhu bude publikován v časopise Zoological Journal of the Linnean Society, doplnil.
V mezinárodním měřítku se Řezáč dostal do povědomí před pěti lety, kdy v Izraeli objevil výjimečnou rozmnožovací strategii pavouka, kterého pojmenoval jako šestiočka sadistická. Samec svým pohlavním orgánem připomínajícím jehlu vbodává spermie přímo do tělní dutiny samičky. Podobný způsob rozmnožování byl předtím popsán jen u některých ploštic.

Laborant-analytik, Chomutov 2014

26.06.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro pracoviště v Chomutově vhodného kandidáta na pozici

laborant - analytik.

Podrobnosti naleznete zde.

Polní pokusy v Chrášťanech a v Ruzyni 2014

18.06.2014

Zveme Vás k návštěvě polních pokusů s odrůdovými pěstebními technologiemi u ozimé pšenice na stanovištích v Chrášťanech a v Praze - Ruzyni. V Chrášťanech jsou možné individuální prohlídky bez ohlášení, na návštěvě pokusu v Ruzyni je možné se domluvit. Podrobné informace, výsledky z minulých let a souřadnice pokusu naleznete zde.


Samostatný laborant 2014 - proteomika

12.06.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá vhodného kandidáta na pracovní místo samostatného laboranta v proteomické laboratoři.

Podrobnosti naleznete zde.

Nabočany 2014 - expozice VÚRV, v.v.i.

12.06.2014

V letošním roce se Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. již potřetí zúčastnil celostátní výstavy „Naše Pole“, která se konala ve dnech 10. a 11. června 2014 v Nabočanech. Tato akce má již dlouholetou tradici, díky spolupráci s vydavatelstvím ProfiPress, které nám umožnilo prezentovat nejnovější výsledky výzkumu aplikovatelné v zemědělství. Po celou dobu výstavy poskytovali pracovníci ústavu informace v poradenském centru. Současně probíhaly separátní diskuse o problematice zemědělství s agronomy, pracovníky zemědělských služeb i s dalšími zájemci o zemědělství a životní prostředí. Naší expozici navštívili i studenti středních a vysokých odborných škol. Velký zájem o nejnovější poznatky výzkumu byl i ze strany středoškolských pedagogů. Příjemně nás překvapil velký zájem především zemědělců. Nejčastěji diskutovaná byla problematika regulace plevelů a dalších škodlivých organizmů, agrotechniky a výživy rostlin i ochrany životního prostředí. Součástí naší expozice byla prezentace nejnovějších metodik, knih, technologických listů a dalších informačních materiálů. Vystavovali jsme i sbírku běžných i potenciálních expandujících i rezistentních plevelů a kolekci skladištních škůdců.
Fotografie naleznete zde.


31. seminář OGŠR

09.06.2014

31. odborný seminář Odboru genetiky a šlechtění rostlin se koná ve středu 11. června 2014 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Přednášejí odborníci z Argentiny.
Program semináře najdete zde.


Polní den Lišany 2014

09.06.2014

Zveme všechny zájemce na společný "Polní den" pořádaný pracovníky Lupofytu Chrášťany, ČZU Praha a VÚRV, v.v.i. dne 17. června 2014 v Lišanech u Rakovníka. Polní den bude zaměřen na odrůdy a agrotechniku ozimé řepky i ozimé pšenice. V rámci polního dne si můžete prohlédnout i polní pokus s odrůdovými pěstebními technologiemi u ozimé pšenice. Pokus můžete navštívit i v jiné dny, individuální prohlídky jsou možné.

Pozvánku na polní den najdete zde.

Podrobné informace o polním pokusu s odrůdovými pěstebními technologiemi u ozimé pšenice na stanovištích v Chrášťanech a v Praze - Ruzyni naleznete zde.


Polní kázání, Olomouc 18.06.2014

08.06.2014

Zveme všechny zájemce na "Polní kázání" v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin na pracovišti Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum v Olomouci. Akci pořádají pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., výzkumného týmu "Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin". Pozvánku naleznete zde.


Polní den Humpolec 2014

07.06.2014

Zveme Vás na polní den, který ve středu 25. června 2014 pořádají v Humpolci pracovníci VÚRV, v.v.i. Praha - Ruzyně, Pokusná stanice Humpolec a společnosti Družina spol. s.r.o. Dačice, ve spolupráci s dalšími firmami. Pozvánku najdete zde.


O nás

04.06.2014
Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV) byl založen v roce 1951. Po celou dobu své existence byl VÚRV vždy vedoucí výzkumnou institucí pro oblast rostlinné výroby na území České republiky. Po privatizaci většiny specializovaných zemědělských  výzkumných ústavů je VÚRV jedinou nezávislou institucí provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené na problémy pěstování zemědělských plodin.

VÚRV je od 1. ledna 2007 veřejnou výzkumnou institucí (podle zákona č. 341/2005 Sb.), tedy VÚRV, v.v.i. 

Hlavním účelem činnosti instituce je rozvoj vědeckých poznatků v oblasti rostlinné výroby a v souvisejících vědních oborech, s cílem trvalého rozvoje zemědělství.

I když je hlavním sídlem ústavu Praha, nachází se několik pokusných a výzkumných stanic i dalších pracovišť v různých lokalitách České republiky. 

K 60. výročí založení ústavu byla vydána publikace, ke stažení zde.
 

Čestné uznání Kláře Kosové

30.05.2014

S radostí oznamujeme, že RNDr. Klára Kosová, Ph.D., mladá vědecká pracovnice VÚRV, v.v.i. z týmu "Biologie stresu a biotechnologie ve šlechtění", se dostala do finále mezinárodního projektu "For Women In Science", který organizuje UNESCO a společnost L’Oréal, s cílem podpořit ženy působící na poli vědy a ocenit jejich úsilí. Dr. Klára Kosová se soutěže zúčastnila s projektem „Identification of proteins responsible for cold acclimation and vernalization processes in cold-treated einkorn wheat (Triticum monococcum) lines using two-dimensional differential in-gel electrophoresis (2D-DIGE) approach“, dostala se mezi 13 nejúspěšnějších finalistek do 35 let a získala Čestné uznání L’Oréal-UNESCO pro ženy ve vědě 2014. Gratulujeme!

 

 

 


Ocenění na konferenci ve Villachu

30.05.2014
Příspěvek autorů z VÚRV, v.v.i. ve složení Ing. Pavel Svoboda, Ing. Jan Haberle, CSc. a Ing. Gabriela Kurešová, Ph.D. (výzkumný tým "Produkční fyziologie a výživa rostlin") s názvem "Využití dusíku z kořenové zóny ozimé pšenice v podmínkách sucha a při dostatku vody" získal 3. cenu za vysokou vědeckou kvalitu prezentace na mezinárodní konferenci "13. Alps-Adria Scientific Workshop", která se konala ve dnech 28.04. až 03.05.2014 ve Villachu (Rakousko).
 
 
 

Naše pole 2014

22.05.2014

Pracovníci VÚRV, v.v.i. se tradičně podílejí na celostátní přehlídce polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin, která se bude konat ve dnech 10. a 11. června 2014 v Nabočanech u Chrudimi. Součástí výstavy budou i poradenské dny VÚRV, v.v.i. Všichni zájemci o rady a informace jsou tedy zváni do našeho stánku. Garantem účasti našeho ústavu je doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
Pozvánku a program výstavy naleznete zde.
V letošním roce se Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. již potřetí zúčastnil celostátní výstavy „Naše Pole“. Tato akce má již dlouholetou tradici, díky spolupráci s vydavatelstvím ProfiPress, které nám umožnilo prezentovat nejnovější výsledky výzkumu aplikovatelné v zemědělství. Po celou dobu výstavy poskytovali pracovníci ústavu informace v poradenském centru. Současně probíhaly separátní diskuse o problematice zemědělství s agronomy, pracovníky zemědělských služeb i s dalšími zájemci o zemědělství a životní prostředí. Naší expozici navštívili i studenti středních a vysokých odborných škol. Velký zájem o nejnovější poznatky výzkumu byl i ze strany středoškolských pedagogů. Příjemně nás překvapil velký zájem především zemědělců. Nejčastěji diskutovaná byla problematika regulace plevelů a dalších škodlivých organizmů, agrotechniky a výživy rostlin i ochrany životního prostředí. Součástí naší expozice byla prezentace nejnovějších metodik, knih, technologických listů a dalších informačních materiálů. Vystavovali jsme i sbírku běžných i potenciálních expandujících i rezistentních plevelů a kolekci skladištních škůdců.
Fotografie naleznete zde.


Polní den Ruzyně, 04.06.2014

22.05.2014

Polní den bude zaměřen na porovnání různých agrotechnických opatření při časném nástupu letošního jara a jejich vlivu na strukturu porostu, výživný a zdravotní stav rostlin. Účastníci semináře budou v názorných polních pokusech seznámeni s reakcí 14 odrůd ozimé pšenice na průběh letošního časného a suchého jara, různé zpracování půdy, aplikaci regenerační dávky dusíku, morforegulátorů a fungicidů. Účastníci budou informováni i o riziku většího poškození porostů obilnin po aplikaci kapalných hnojiv, herbicidů, o atypicky časném výskytu rzi plevové na ozimé pšenici a dalších zajímavostech letošního jara. Součástí polního dne bude prohlídka různých polních pokusů a diskuse s odborníky z VÚRV, v.v.i.
Pozvánku a přihlášku naleznete zde.


Mezinárodní sympozium: Konzervace krmiv

22.05.2014

16. Mezinárodní sympozium "Konzervace krmiv" se bude konat ve dnech 3. až 6. června 2014 v Brně. Spolupořádá VÚRV, v.v.i. Informace na webové stránce sympozia.


Konference DDD 2014

13.05.2014

Vědecká a odborná konference "DDD" (dezinfekce, dezinsekce, deratizace) s mezinárodní účastí, spolupořádaná pracovníky VÚRV, v.v.i. je tradičně nejvýznamnější událostí v oboru. Vytváří prostor pro setkání pracovníků vědeckovýzkumné sféry, hygienické a veterinární služby, zdravotních ústavů, nemocniční hygieny, ochrany potravin a skladovaných zásob, výrobců a distributorů produktů pro DDD služby s předními pracovníky poskytujícími služby DDD v praxi.

Cilem konference je zveřejnění souhrnných poznatků a novinek z oborů dezinfekce a sterilizace, dezinsekce a deratizace za uplynulé dva roky a zároveň nastínění vývojových trendů v těchto oblastech. Letošní "Přívorovy dny" budou mimořádně atraktivní nejen pro odbornou komunitu, ale i pro výkonné pracovníky DDD. Přinesou zcela nové informace o účincích dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních přípravků a o možnostech jejich využití v praxi, o štěnicích a jejich hubení, o infekčních onemocněních člověka i hospodářských zvířat, o problémech se škůdci v potravinářských provozech, o ochraně skladů a komodit před skladištním hmyzem, roztoči a hlodavci a o mnoha dalších tématech týkajících se DDD.

Pozvánku naleznete zde.


Samostatný laborant - kvalita rostlinných produktů 2014

13.05.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá do laboratoře výzkumného týmu "Kvalita rostlinných produktů" vhodného kandidáta
na pozici samostatný laborant. 

Podrobnosti naleznete zde.

Laborant - tkáňové kultury 2014

13.05.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá do laboratoře tkáňových kultur vhodného kandidáta na pozici laborant.

Podrobnosti naleznete zde.

Odborný asistent - 2014

13.05.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá do výzkumného týmu "Funkce bezobratlých a rostlin v agroekosystémech"
vhodného kandidáta na pozici odborný asistent.

Podrobnosti naleznete zde.

Hlavní účetní (2014)

05.05.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá vhodného kandidáta na pozici

hlavní účetní.

Podrobnosti naleznete zde.

Problematika GMO v ČT

29.04.2014

Doc. RNDr. J. Ovesná, CSc. vystoupila v ČT1 v pořadu "Sama doma" k problematice geneticky modifikovaných potravin.


Vinohradník

18.04.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá vinohradníka pro pracoviště Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně.

Podrobnosti naleznete zde.

 


pracovník v diagnostické laboratoři 2014

17.04.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá vhodného kandidáta na pracovní místo v diagnostické laboratoři.

Podrobnosti naleznete zde.

Hlavní cena TECHAGRO 2014

10.04.2014

Na mezinárodním veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO 2014 byl oceněn hlavní cenou Grand Prix modulární secí stroj Falcon (výrobce Farmet a.s.). Na vývoji nové originální technologie zakládání porostů a hnojení zemědělských plodin se podíleli pracovníci VÚRV, v.v.i., z výzkumného týmu Integrované výživy rostlin (vedoucí týmu Ing. Pavel Růžek, CSc.). Unikátní české technologické postupy podporují konkurenceschopnost našich farmářů a mají značný proexportní potenciál, což potvrdil mimo jiné i nebývalý zájem zahraničních návštěvníků veletrhu. Fotografie naleznete zde.
S novými technologiemi zakládání porostů zemědělských plodin se zájemci mohli seznámit na jubilejním 20. firemním dni Farmet, který se uskutečnil 24. dubna 2014 ve výrobním závodu a na přilehlých pozemcích společnosti Farmet, a.s. v České Skalici.

 

 

 


TECHAGRO 2014

04.04.2014

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. se v letošním roce podílel na společné expozici s ostatními výzkumnými ústavy rezortu MZe. Zaměřili jsme se zejména na propagaci a popularizaci vědy. Hlavním cílem bylo informovat odbornou veřejnost o aplikovaných výsledcích práce jednotlivých výzkumných týmů, které je možné okamžitě realizovat v praxi. Prezentovány byly jak technologie a metodické příručky týkající se postupů při pěstování plodin, tak i metody integrované ochrany rostlin proti škodlivým organizmům, s hlavním zřetelem na systémy regulace plevelů. Expozice byla též zaměřena na ochranu zásob proti škůdcům. V průběhu expozice bylo poskytováno odborné poradenství a konzultační činnost. Byly promítány i naučné filmy. Součástí prezentace byla i výstava odborných knih a dalších publikací.
Fotografie naleznete zde.

 

 

 

 


29. seminář OGŠKP

31.03.2014

29. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se koná ve středu 9. dubna 2014 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.


Semináře 2014

30.03.2014

"Požadavky na nakládání se závadnými látkami z hlediska ochrany vod v zemědělském podniku"
Seminář je zaměřený na nakládání se závadnými látkami, zejména se statkovými, organickými a minerálními hnojivy, ropnými látkami a přípravky na ochranu rostlin, a to z hlediska obecné legislativy i požadavků na dotace, v rámci kontroly podmíněnosti.

Program:
1) Informace o budoucím programovacím období a systému přímých plateb po roce 2014
2) Přehled legislativních požadavků na ochranu vod: vodní zákon (č. 254/2001 Sb.), havarijní vyhláška (č. 450/2005 Sb.), nitrátová směrnice (NV č. 262/2012 Sb.), zákon o předcházení ekologické újmě (č. 167/2008 Sb.)
3) Požadavky na nakládání se závadnými látkami v rámci kontroly podmíněnosti
4) Požadavky na používání a skladování hnojiv (nová vyhláška č. 377/2013 Sb.)
5) Požadavky na používání a skladování přípravků na ochranu rostlin
6) Požadavky na obsah a aktualizaci havarijního plánu a záznamy o kontrole skladů závadných látek
7) Základní hodnocení rizika ekologické újmy v oblasti nakládání se závadnými látkami

Přednášejí Ing. Jan Klír, CSc. a Ing. Lada Kozlovská z VÚRV, v.v.i. Semináře pořádá pro všechny zemědělce Zemědělský svaz, v rámci PRV. Poslední seminář se koná od 9. hod. v Bystřici u Benešova. Nutné je předem se přihlásit (kontakt: pan František Jirota, tel. 737 164 242, szds.benesov(a)cbox.cz).
Při návštěvě semináře rovněž můžete využít možností bezplatných odborných konzultací poskytovaných výše uvedenými pracovníky, v rámci podpory poradenství MZe
 


odborný pracovník VSV 2014

26.03.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

přijme
 
odborného pracovníka pro Výzkumnou stanici vinařskou v Karlštejně
 
Podrobnosti naleznete zde.

vedoucí odboru ochrany plodin a zdraví rostlin

20.03.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice

vedoucí odboru ochrany plodin a zdraví rostlin.

Podrobnosti naleznete zde.

 


vedoucí odboru pokusných stanic

20.03.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice

vedoucí odboru pokusných stanic.

Podrobnosti naleznete zde.

vedoucí odboru systémů hospodaření na půdě

20.03.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice

vedoucí odboru systémů hospodaření na půdě
(nový odbor vznikající v souvislosti s restrukturalizací ústavu k 1. 4. 2014).

Podrobnosti naleznete zde.

vedoucí odboru genetiky a šlechtění rostlin

20.03.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice

vedoucí odboru genetiky a šlechtění rostlin.

Podrobnosti naleznete zde.

přednáška - dr. Delano James

20.03.2014

Srdečně vás zveme na odbornou přednášku Dr. Delana Jamese na téma “Genetická diverzita a evoluce: vliv na choroby a diagnostiku”.
Dr. Delano James  je celosvětově uznávanou kapacitou rostlinné virologie, je vedoucím sekce výzkumu Kanadské potravinářské inspekce (Canadian Food Inspection Agency v Sidney - Kanada) a profesorem na University of Victoria, Kanada.

Místo a čas konání přednášky:
18. dubna 2014, od 10. hod.,
VÚRV, v.v.i., Drnovská 507, Praha 6- Ruzyně, 
3. patro hlavní budovy - zasedací místnost č. 303.

Podrobnosti naleznete zde.


junior researcher

19.03.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

vypisuje výběrové řízení pro pracoviště Olomouc na obsazení pozice

junior researcher (chemik - analytik).

Podrobnosti naleznete zde.

samostatný vědecký pracovník

19.03.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

vypisuje výběrové řízení pro pracoviště Olomouc na obsazení pozice

samostatný vědecký pracovník.

Podrobnosti naleznete zde.

 


Technik - laborant (2014)

07.03.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

přijme

technika - laboranta.

Podrobnosti naleznete zde.

Hlavní účetní (2014)

07.03.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá vhodného kandidáta na pozici

hlavní účetní.

Podrobnosti naleznete zde.

Volné místo - technik ORL

20.02.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

přijme
 
technika
 
Podrobnosti naleznete zde.

Volné místo - traktorista VSV Karlštejn

20.02.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

přijme
 
traktoristu pro Výzkumnou stanici vinařskou v Karlštejně
 
Podrobnosti naleznete zde.

28. seminář OGŠKP

13.02.2014

28. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se koná ve středu 5. března 2014 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.


RDVRA 2014

13.02.2014

Tradiční "Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky" se bude konat v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni, ve středu 26. února 2014.

Seminář bude zaměřen na aktuální doporučení ve výživě a ochraně rostlin i v pěstitelských technologiích po letošní zimě. Diskutovány budou změny v legislativě, ekonomice apod., důležité pro zemědělce. Rovněž budou prezentovány konkrétní významné výsledky z výzkumu VÚRV, v.v.i., dosažené v roce 2013, které mají pro pěstitele dopad také do letošního roku.

Pozvánku a přihlášku naleznete zde.

POZOR - závazné přihlášky a účastnický poplatek zašlete, prosím, nejpozději do 22. února 2014.

 


Česká hlava

09.02.2014

S radostí oznamujeme, že náš kolega Ing. Roman Pavela, Ph.D. je laureátem prestižního ocenění "Česká hlava 2013", a to za objev přírodních pesticidů. Podrobnosti zde.

Gratulujeme!

 

 

 

 

 


Sešity evidence hnojení

08.02.2014

Evidence hnojení – „modré sešity“
Na základě zájmu z praxe jsme zajistili aktualizované vydání praktických sešitů pro evidenci hnojení podle zákona o hnojivech (vydal VÚRV, v letech 2005-2006), nazývaných také "modré sešity" ("A").

Sešity jsou vhodné jak pro menší podniky (1 sešit = evidence pro 35 půdních bloků, po několik let), tak i pro velké podniky, např. jako pracovní.
 
Objednávky zasílejte e-mailem: sperlingova(a)vurv.cz 
nebo na adresu:
Hana Šperlingová
VÚRV, v.v.i.
Drnovská 507 
161 06 Praha 6 – Ruzyně  
 
Cena za 1 sešit je 50 Kč + DPH.
V ceně je zahrnuto poštovné a balné.
Minimální odběr 3 kusy.
 
Platba na fakturu, kterou obdržíte v zásilce.
 
V objednávce uvádějte, prosím,
fakturační údaje (jméno, firma, adresa,
IČ, DIČ, bankovní spojení).

Volné místo - vedoucí VSV

05.02.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá vhodného kandidáta na pozici:
 
vedoucí Výzkumné stanice vinařské Karlštejn.

Podrobnosti naleznete zde.


Volné místo - VSV Karlštejn

30.01.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně
Výzkumná stanice vinařská Karlštejn

hledá vhodného kandidáta na pozici 
 
 
výzkumný pracovník
 
 
Podrobnosti naleznete zde.

Inzerát - účetní 2014

20.01.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně 

hledá vhodného kandidáta na pracovní místo
 
majetková účetní
 
Podrobnosti naleznete zde.

Inzerát - pracovník Ivanovice 2014

20.01.2014

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

přijme 
 
technika
na pokusnou stanici v Ivanovicích na Hané 
 
Podrobnosti naleznete zde.

27. seminář OGŠKP

10.01.2014

27. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se koná ve středu 15. ledna 2014 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.


26. seminář OGŠKP

12.12.2013

26. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se koná
v pondělí 16. prosince 2013 od 13:30 hod. v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Referujícím je Dr. Robert Redden, kurátor nově založené australské genové banky.
Program semináře najdete zde.


Seminář - dlouhodobé pokusy

20.11.2013

Mezinárodní seminář "Dlouhodobé polní pokusy a jejich přínos pro environmentálně vyvážené zemědělství" se bude konat dne 11. prosince 2013 v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. 
Pozvánku naleznete zde.


25. seminář OGŠKP

19.11.2013

25. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se koná v úterý 26. listopadu 2013 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.


Seminář Lukavec

18.11.2013

Zveme Vás na odborný seminář "Uplatnění nových poznatků v pěstebních technologiích", který se bude konat v Lukavci u Pacova, ve středu 4. prosince 2013.
Pro velký zájem je akce přeložena do Kulturního domu v Lukavci!

Pozvánku a přihlášku naleznete zde:

formát .pdf

formát .doc


Přednáška prof. Abbotta

16.11.2013

Ve čtvrtek 5. prosince 2013 od 11. hod. se bude konat ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze - Ruzyni (přednášková místnost č. 303, 3. patro hlavní budovy) přednáška profesora Alberta G. Abbotta z College of Agriculture, Forestry and Life Sciences, Clemson University (USA) na téma High resolution sequence based dissection of genomic intervals controlling resistance to Sharka disease and chilling requirement in stone fruit trees.

Srdečně jsou zváni všichni zájemci o možnosti využití nejmodernějších metod v molekulární biologii a genetice rostlin.

Minoritní obiloviny pro zdravou výživu

11.11.2013

null


Medaile Ctibora Blattného

07.11.2013

Česká společnost rostlinolékařská udělila dne 6. listopadu 2013 doc. Ing. Janu Mikulkovi, CSc., vědeckému pracovníkovi Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., pamětní medaili Ctibora Blattného za významný přínos k rozvoji rostlinolékařství.

 

 

 

 


Zástup za mateřskou dovolenou

25.10.2013

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá vhodného kandidáta na pozici:
 
administrativní pracovník pro zajištění agendy vědy a výzkumu
a podporu projektů 
- zástup za mateřskou dovolenou (leden 2014 – prosinec 2015)

Podrobnosti naleznete zde


24. seminář OGŠKP

24.10.2013

24. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se koná ve středu 30. října 2013 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. 
Program semináře najdete zde.


Volné místo - specialista HS

18.10.2013

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá vhodného kandidáta na pracovní místo:
 
specialista hospodářské správy

Podrobnosti naleznete zde.


Bioenergetické fórum

15.10.2013

Zveme všechny zájemce na seminář pořádaný dne 07.11.2013 projektovým partnerem našeho ústavu, v rámci projektu:
"Rekultivace plošně zatížených areálů těžkými kovy a ploch po hnědouhelné těžbě v euroregionu Krušnohoří pomocí optimalizované produkce obnovitelných zdrojů k energetickému využití."
Podporováno z programu Ziel 3/Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Saskem.
Pozvánku a vyplnitelný přihlašovací formulář naleznete zde


Úspěšná mezinárodní konference v Praze

11.10.2013

Ve dnech 22. - 27. září 2013 se konala v hotelu Krystal (Praha 6) mezinárodní vědecká konference 16th European Carabidologists Meeting, kterou VÚRV, v.v.i. pořádal jako hlavní organizátor (ve spolupráci s FŽP ČZU a CHKO České Středohoří) a která se v České republice konala vůbec poprvé. Konference se účastnilo celkem 79 účastníků z 20 zemí celého světa (z mimoevropských: USA, Kanada, Japonsko, Taiwan), přičemž ze zahraničí přijelo 86 % všech účastníků. Konferenci udělili záštitu čeští ministři zemědělství a životního prostředí. MZe ČR přidělilo na zajištění konference významnou finanční podporu a další finanční dotace na vydání sborníku prací z MŽP ČR se smluvně finalizuje. Konferenci dále podpořili soukromí sponzoři KSB pumpy a Olympus.

Pozvanými přednášejícími byli Dr. Jonathan Lundgren (ARS USDA, USA)s přednáškou Complex interactions among seeds and the carabids that eat them, ve které shrnul své dosavadní výsledky ve výzkumu významu bezobratlých, včetně střevlíkovitých brouků, při regulaci plevelů na zemědělské půdě. V této přednášce výrazně rezonovaly výsledky práce vědeckých pracovníků VÚRV, v.v.i. (doc. Honěk, doc. Saska, doc. Martinková, Dr. Koprdová). Dále Dr. John Holland (GWCT, UK) s přednáškou The spatial dynamics of carabid beetles from field to landscape and the implications for biocontrol of crop pests, ve které obecenstvo seznámil s aktuálními výsledky výzkumu časoprostorové dynamiky vývoje populací střevlíkovitých brouků v zemědělské krajině a jejího dopadu na potenciál střevlíkovitých brouků regulovat hmyzí škůdce, kupříkladu mšic, v porostech polních plodin. Obě tyto aplikované přednášky vyústily v jasná doporučení pro praxi, jak maximalizovat pozitivní dopad střevlíkovitých brouků v zemědělství. Třetí vyzvanou přednášku přednesl Dr. Andrea Di Giulio (U Roma Tre, IT) na téma Morpho-functional and behavioral studies on the flanged bombardier beetles (Coleoptera: Carabidae: Paussinae).
 
Celkem bylo předneseno 40 standardních vědeckých příspěvků formou přednášek a 32 formou posterů na témata pokrývající celou škálu problematiky týkající se ekologie, biologie, rozšíření a využití střevlíkovitých brouků. Řada přednášek přímo řešila aplikovaná témata, jako je vliv zpracování půdy nebo změn v hospodaření na populace střevlíkovitých brouků a jejich tzv. ekosystémové služby v porostech polních plodin, trvalých travních porostech a v lesnictví (predace semen plevelů a živočišných škůdců), jejich ochrany a revitalizace biotopů v kulturní krajině, atp. Význam této skupiny pro zemědělství a ochranu přírody a aktuálnost potřeby výzkumu v této oblasti se projevil i v udělení záštity a finanční podpoře výše zmíněných ministerstev.
Cena za nejlepší studentský poster byla udělena Csabovi Eötvösi (University of Szeged) za příspěvek Documenting predator marks on dummy caterpillars, ve kterém prezentoval nově vyvinutou metodu detekce predačního tlaku střevlíkovitých brouků a dalších skupin predátorů na škodlivý hmyz.
 
V rámci doprovodného programu byla navštívena rezervace Oblík (CHKO České Středohoří), kde byl demonstrován management revitalizace chráněných stepních biotopů v rámci projektu LIFE+, financovaný EU, a expozice Chmelařského muzea v Žatci.
 
Průběh konference lze jednoznačně hodnotit jako úspěšný z několika důvodů. Pořádání konference zviditelnilo VÚRV, v.v.i. nejen v zahraničí. Konference umožnila řadě studentů se poprvé zúčastnit mezinárodní konference podobného rozsahu, získat potřebné zkušenosti, zpětnou vazbu a navázat nové kontakty na mezinárodní úrovni, což poskytuje cennou devizu pro českou vědu do budoucnosti. Medializace konání konference zvýšila povědomí české laické i odborné veřejnosti o významu střevlíkovitých brouků v (agro)ekosystémech, ale i o existenci a významu samotného VÚRV, v.v.i.
Fotografie naleznete zde.
 
doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D.
předseda organizačního výboru 16th ECM
 
 

Noc vědců se vydařila

09.10.2013

V pátek 27. září 2013 uspořádali pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. „Noc vědců“. Program byl plánovaný od 17. do 22. hodiny. První návštěvníci přišli přesně v 17:00, poslední návštěvníky jsme vyprovodili z bran našeho ústavu ve 22:45. Za dobu akce navštívilo naše pracoviště 64 návštěvníků.
Podle očekávání byl největší zájem o práci v laboratoři, zejména pak o „genové dělo“. Vyzkoušet si jej osobně bylo lákavé jak pro mladé návštěvníky, ta i pro příslušníky starší generace. Naši hosté měli možnost dozvědět se mnoho zajímavých informací o výzkumu na poli virologie rostlin, vyzkoušet si zpracování vzorků pomocí drcení v kapalném dusíku a izolaci rostlinné DNA, kterou si mohli jako suvenýr odnést s sebou domů. Dále se něco dozvěděli o metodách detekcí (nejen) rostlinných virů, vyzkoušeli si vizualizaci detekovaných virů pomocí elektroforézy a dokumentačního systému Geldoc a mohli se účastnit mnoha dalších aktivit.
Velký zájem projevili návštěvníci také o kryobanku a kryoprezervaci rostlinného materiálu. Pozornost věnovali přípravě rostlin pro množení a uchování na agaru, přípravě materiálů pro přežití při zamrazení v tekutém dusíku i názorným ukázkám, jak dokáže extrémně vysoká teplota zničit zdravou rostlinu.
Pro hlubší poznání problematiky geneticky upravovaných plodin, kontroly jejich bezpečnosti a souvisejících otázek pak byla pro všechny zájemce připravena odborná literatura, kde se mohli návštěvníci dozvědět velmi zajímavé informace.

V závěru nutno shrnout, že jsme v letošním roce přivítali mnohonásobně větší počet návštěvníků ve srovnání s loňským rokem a tak přispěli k prezentaci institutu VÚRV v.v.i. a seznámení širší veřejností s významem naší vědecké činnosti. Touto cestou chce vedení ústavu poděkovat všem návštěvníkům a také pracovníkům, kteří se na zajištění akce podíleli.
 
Fotografie naleznete zde.

Dožínky 2013

27.09.2013
null

Noc vědců 2013

18.09.2013

V pátek 27. září 2013 se uskuteční ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. akce nazvaná
"Noc vědců".       

Rádi Vás uvítáme v době od 17:00 do 22:00 hodin, na naší adrese:    
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

Pracovníci VÚRV, v.v.i. se i v roce 2013 přihlásili skromnou aktivitou k účasti na mezinárodní akci Noc vědců, letos zaměřené na téma "ENERGIE PRO VĚDU, VĚDA PRO POZNÁNÍ, POZNÁNÍ PRO ČLOVĚKA". Vědečtí pracovníci ústavu představí některá svá pracoviště a výzkumné aktivity, zaměřené na:
 • biologický potenciál rostlin a možnosti jeho zlepšování
 • kontrolu bezpečnosti, kvality a původu rostlinných produktů na trhu
 • kryoprezervaci vegetativně množených rostlin
 • rostlinné viry - od projevu chorob až k analýze jejich nukleových kyselin.
Předběžný program akce naleznete zde.
 
Jak se k nám nejlépe dostanete?
Umístění ústavu ukazuje
mapa. Nejbližší zastávka MHD je "Ciolkovského", na sídlišti Dědina. Přímé spojení ze stanice metra "Dejvická" je linkou č. 218. S přestupem pak linkou č. 119 (výstup na stanici "Divoká Šárka", přestup na linky č. 108, č. 179, č. 225, č. 218). Rovněž je možné využít vlak ze stanice Praha - Masarykovo nádraží.
 
 
 

 


Karlštejnské vinobraní 2013

17.09.2013

Zveme Vás na burčák a další produkty Výzkumné stanice vinařské v Karlštejně, v rámci "Karlštejnského vinobraní", které se koná ve dnech 28. a 29. září 2013. Program najdete zde.

 


Rádi bychom Vás všechny pozvali na náš Face profil, kde budeme Vám i ostatním dávat vědět, co zajímavého se děje na Výzkumné stanici vinařské v Karlštejně.
Když se vám bude líbit, tak klikněte, prosím na příslušný odkaz, ať podpoříte naše šíření do světa.

David Chocholatý


Země živitelka 2013

16.09.2013

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., spolu s ostatními výzkumnými ústavy rezortu Ministerstva zemědělství představil výsledky výzkumu ve společné expozici v pavilonu T1.
Prezentovány byly nejnovější poznatky výzkumu z genetiky a šlechtění, výživy rostlin, technologií pěstování plodin a ochrany rostlin. Pozornost byla věnována i skladištním škůdcům. Nejvýznamnější škůdci byli součástí expozice, kde si je mohli návštěvníci prohlédnout. Součástí expozice byly jak publikace vydané VÚRV, v.v.i., zejména metodické příručky určené pro zemědělce a knižní publikace, tak i poradenské centrum, kde pracovníci ústavu poskytovali informace návštěvníkům výstavy.

Fotografie naleznete zde.

 

 

 

 


Vinobraní v Tróji

11.09.2013

Zveme Vás na burčák a další produkty Výzkumné stanice vinařské v Karlštejně, v rámci "Vinobraní v Praze - Tróji", které se koná ve dnech 14. a 15. září 2013 na vinici svaté Kláry (Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvorní 134, Praha 7 - Trója).


Rádi bychom Vás všechny pozvali na náš Face profil, kde budeme Vám i ostatním dávat vědět, co zajímavého se děje na Výzkumné stanici vinařské v Karlštejně.
Když se vám bude líbit, tak klikněte, prosím na příslušný odkaz, ať podpoříte naše šíření do světa.

David Chocholatý


Pomologický ústav

10.09.2013

Zajímavý článek architekta Zdeňka Lukeše o architektuře v areálu VÚRV, v.v.i. - sídle někdejšího Pomologického ústavu v Praze - Ruzyni naleznete zde.


Výzva - odprodej nemovitostí v Domažlicích

09.09.2013

Ředitel VÚRV, v.v.i. vyhlašuje výběrové řízení o nejvyšší nabídnutou kupní cenu za odprodej nemovitostí v Domažlicích. Podrobnosti naleznete zde.


Rostlináři z Ruzyně

02.09.2013

V sobotu 31. srpna 2013 uvedla Česká televize v rámci pořadu "Z metropole" reportáž "Rostlináři z Ruzyně". Odkaz naleznete zde.


23. odborný seminář OGŠKP

30.08.2013

23. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se koná ve středu 4. září 2013 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Přednáší lektoři z Argentiny a VÚRV, v.v.i.
Těšíme se na hojnou účast.
Program semináře najdete zde.


Volné místo - účetní

16.08.2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
nabízí volné pracovní místo na pozici - účetní.
Podrobnosti naleznete zde.

Zakládání a hnojení porostů řepky

16.08.2013

Vzhledem k pozdější sklizni obilnin se v letošním roce předpokládá větší podíl porostů řepky založených minimalizačními technologiemi zpracování půdy, popř. se setím do čerstvé orby. Rozhodující může být termín setí a omezení ztrát vody při zpracování půdy před setím. Na pozemcích, kde byly dosaženy vysoké výnosy zrna a slámy u předplodiny, bude třeba věnovat větší pozornost hnojení dusíkem na slámu a přihnojení rostlin během podzimní vegetace. Přitom po minimalizaci vzhledem k menšímu uvolňování živin z půdy mineralizací má hnojení minerálními a statkovými hnojivy zpravidla větší efekt než po orbě.
Celý článek autorů Růžek - Kusá - Vavera naleznete zde.


Cena rektora ČZU za diplomovou práci

15.08.2013
Diplomová práce Ing. Kláry Michnové, oceněná v roce 2013 „Cenou rektora ČZU za vynikající diplomovou práci“ byla vypracována ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Odbor rostlinolékařství, Oddělení ochrany zásob a bezpečnosti potravin, Laboratoř proteomiky. Diplomantku v letech 2012-2013 odborně vedl RNDr. Tomáš Erban, Ph.D.

Volné místo - diagnostická laboratoř

07.08.2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
nabízí volné pracovní místo v diagnostické laboratoři.
Podrobnosti naleznete zde

Fytopatogenní houby - odrůdy pšenice

26.07.2013

V rámci odrůdových pokusů v Chrášťanech u Rakovníka sledujeme spektrum houbových patogenů u ozimé pšenice. Letošní vysoké srážky v květnu a v červnu spolu s teplotou pod 20 °C měly vliv zejména na výskyt fytopatogenních hub na listech ozimé pšenice, v závislosti na pěstované odrůdě. Celý článek autorů Vavera - Hýsek (VÚRV, v.v.i.) naleznete zde.


Seminář Mokřady a zemědělství

22.07.2013

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. je spoluorganizátorem semináře Mokřady a zemědělství, který se uskuteční ve dnech 19. – 20. září 2013 v Lednici na Moravě.

Seminář se bude věnovat významu mokřadů v zemědělské krajině a představí dosavadní poznatky o vzájemné interakci mokřadů a zemědělství, včetně praktických zkušeností s obnovou a možnostmi využití mokřadů v zemědělské krajině.
 
Seminář je určen zejména zemědělcům, vlastníkům zemědělské půdy, pracovníkům v ochraně přírody a životního prostředí, výzkumným pracovníkům v oblasti zemědělské výroby a ochrany vod a půd, zemědělským poradcům a vodohospodářům a studentům i pedagogům zemědělských a přírodovědeckých oborů.
 
Podrobné informace naleznete na: www.wetlands.cz
 
Za VÚRV, v.v.i. se na organizaci semináře podílí Mgr. Ing. Martina Eiseltová.
 

Výzkumný pracovník VSV Karlštejn

18.07.2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
hledá vhodného kandidáta na pozici:
výzkumný pracovník na Výzkumné stanici vinařské Karlštejn.
Podrobnosti naleznete zde.

Výzva - oprava vnitřních rozvodů na VSV Karlštejn

09.07.2013

VÚRV, v.v.i. vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací - oprava vnitřních rozvodů na Výzkumné stanici vinařské Karlštejn, zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení. Podrobnosti výzvy naleznete zde. Zadávací dokumentaci naleznete zde, ve formátu .doc zde.

Tato výzva k podání nabídky bude po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek uveřejněna na Profilu zadavatele.

Odborný pracovník - Hněvčeves

04.07.2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
hledá vhodného kandidáta na pozici:
samostatný odborný pracovník na pokusné stanici v Hněvčevsi (HK).
Podrobnosti naleznete zde

Účetní a asistentka

01.07.2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
hledá vhodného kandidáta na pozici:
účetní a asistentka v odboru hospodářsko-správním.
Podrobnosti naleznete zde.

Účast VÚRV, v.v.i. na výstavě Naše pole 2013

19.06.2013

Pracovníci VÚRV, v.v.i. se tradičně podíleli na celostátní přehlídce polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin, která se konala ve dnech 11. a 12. června 2013 v Nabočanech u Chrudimi. Garantem účasti VÚRV, v.v.i. zaměřené na poradenství pro praxi byl doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Pozvánku a program výstavy naleznete zde, fotografie zde.
Pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. prezentovali výsledky svého výzkumu v poradenském centru. Návštěvníci měli možnost seznámit se s odbornými publikacemi, certifikovanými metodikami, knižními publikacemi i dalšími materiály. Po oba dny byli přítomni vědečtí pracovníci i akreditovaní poradci, kteří s návštěvníky diskutovali o aktuálních problémech praxe, zejména z oblasti výživy a ochrany rostlin (např. systémy regulace plevelů).

 

 

 


Polní den Ruzyně

14.06.2013

Zveme všechny zájemce na tradiční "Polní den" ve VÚRV, v.v.i., který se bude konat v novém termínu - v úterý 18. června 2013 v Praze - Ruzyni. Polní den bude zaměřen na aktuální vliv letošního ročníku na pěstování zemědělských plodin. Aktuální informace k letošní vegetaci budou poskytnuty jak v aule, tak i při následné prohlídce polních pokusů. Odborníci z VÚRV, v.v.i. připravují konkrétní odborné informace k častým dotazům ze zemědělské praxe k letošnímu jaru, zaměřené na regulaci růstu rostlin, kombinace herbicidů s kapalnými hnojivy a morforegulátory růstu, zpomalení růstu a problémy s vývojem klasů po aplikaci herbicidů na jednoděložní plevele v obilninách, slabší účinek insekticidů na blýskáčka, růst kořenů rostlin během letošního atypického jara apod.

Součástí polního dne bude i prohlídka pokusů s odrůdami ozimé pšenice (Bakfis, Baletka, Bohemia, Cubus, Elan, Elly, Federer, Jindra, JB Asano, Kerubino, Manager, Meister, Mulan, Pannonikus, Potenzial, Sultan) při různých technologiích zpracování půdy a při různé intenzitě výživy a ochrany rostlin.

Novou pozvánku naleznete zde.   
Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení účasti (telefonicky nebo e-mailem).


Úspěch na studentské vědecké konferenci

12.06.2013

Bc. Lenka Matušková obsadila 1. místo na studentské vědecké konferenci ČZU s vědeckou prací  "Vliv konzervantů na populační růst skladištního roztoče Tyrophagus putrescentiae". Vědecká i diplomová práce byly vypracovány ve VÚRV, v.v.i., na Oddělení ochrany zásob a bezpečnosti potravin. Školitelem specialistou byl RNDr. Tomáš Erban, Ph.D., práce byla financována ze zdrojů VÚRV, v.v.i. Nyní již Ing. Lenka Matušková nastupuje do VÚRV, v.v.i. na doktorandské studium.


Naše pole 2013

06.06.2013

Pracovníci VÚRV, v.v.i. se tradičně podílejí na celostátní přehlídce polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin, která se bude konat ve dnech 11. a 12. června 2013 v Nabočanech u Chrudimi.
Garantem účasti VÚRV, v.v.i. zaměřené na poradenství pro praxi je doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
Pozvánku a program výstavy naleznete zde.


Polní den BASF

05.06.2013

Na Pokusné stanici VÚRV, v.v.i. v Ivanovicích na Hané bude 18. června 2013 pořádán jeden z polních dnů BASF, zaměřených na ochranu rostlin a regulaci plevelů.
Pozvánku a informace naleznete zde.


Polní kázání Olomouc

04.06.2013

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na „Polní kázání“, které se koná ve středu 19. června 2013
v Olomouci
, v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin 
na pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Centra aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin v Olomouci. 
Pozvánku naleznete zde

 

 

 

 

Polní den Humpolec

03.06.2013

Zveme Vás na "Polní den" v Humpolci, pořádaný 26. června 2013 pracovníky VÚRV, v.v.i. - Pokusné stanice v Humpolci a Družina spol. s.r.o. Dačice, ve spolupráci s dalšími firmami.
Pozvánku a program naleznete zde.


Polní den Lišany

02.06.2013

Zveme Vás na "Polní den" v Lišanech (okr. Rakovník), který se bude konat ve středu 26. června 2013. Polní den, na jehož pořádání se podílí i VÚRV, v.v.i., bude zaměřen na odrůdy a agrotechniku ozimé řepky i ozimé pšenice.

Pozvánku na polní den naleznete zde

V rámci polního dne si můžete prohlédnout i polní pokus s odrůdovými pěstebními technologiemi u ozimé pšenice. Pokus můžete navštívit i v jiné dny, individuální prohlídky jsou možné. Lokalizaci pokusu a další informace naleznete zde.
Více o této problematice se můžete dozvědět i na Polním dni VÚRV, v.v.i., který se bude konat v novém termínu - v úterý 18. června 2013 v Praze - Ruzyni.


Odrůdové pěstební technologie u ozimé pšenice

01.06.2013
Přijďte si prohlédnout odrůdové pokusy v Chráštanech u Rakovníka
(možnost individuálních prohlídek)
 
Pokus se nachází při výjezdu z Chrášťan směrem na Rakovník, vlevo od silnice přímo za fotbalovým hřištěm (při parkování prosíme nevjíždět na hřiště)
GPS přístupového bodu: 50°08'34.68'' N, 13°40'15.87''E
 
V odrůdových pokusech založených na stanovišti v Chráštanech u Rakovníka ve spolupráci se zemědělským podnikem LUPOFYT Chrášťany a OAK Rakovník sledujeme od roku 2006 vliv různého zpracování půdy (orba do 20 cm, minimalizace do 10 cm) a různé intenzity výživy a ochrany rostlin na výnos zrna odrůd ozimé pšenice, s různou odolností ke stresům.
Velmi kladně byla v roce 2012 agronomy i zástupci osivářských firem hodnocena možnost individuálních prohlídek odrůdových pokusů v Chrášťanech v průběhu jarní vegetace (organizováno ve spolupráci s OAK Rakovník), kde bylo možné sledovat regeneraci po zimě silně poškozených odrůd, z nichž některé byly v okolních zemědělských podnicích nahrazeny jarní plodinou. Vzhledem k příznivé reakci agronomů jsme také v  letošním roce zpřístupnili odrůdový pokus pro zemědělskou odbornou veřejnost a jednotlivě parcelky jsme označili  cedulkou s názvem odrůdy (vstup do pokusu pěšinkou od fotbalového hřiště). Do pokusu jsou zařazeny odrůdy ozimé pšenice Bakfis, Baletka, Bohemia, Cubus, Elan, Elly, Federer, JB Asano, Jindra, Kerubino, Manager, Meister, Mulan, Pannonikus, Potenzial, Sultan. Po vstupu do pokusu je možné si porovnat stav jednotlivých odrůd po minimálním zpracování půdy (vpravo) a orbě (vlevo) při vyšší intenzitě agrotechniky (60 + 80 kg N/ha v LAV, fungicid Capalo 1,4 l/ha, morforegulátor růstu 1,6 l/ha Stabilan).
Mimo jiné si můžete porovnat zdravotní stav různých odrůd ozimé pšenice během letošního vlhkého jara.
Výnosové výsledky za rok 2011 a 2012 jsou uvedeny v tab. 1 a 2. V zemědělském podniku LUPOFYT Chrášťany jsou ověřovány nové pěstební technologie u raných odrůd ozimé pšenice doporučených na základě našich odrůdových pokusů, které by měly zlepšit stabilitu výnosů a ekonomiku pěstování jak obilních předplodin k ozimé řepce, tak i omezení rizik při zakládání porostů řepky. V letošním roce vzhledem k nadnormálním květnovým srážkám může být v důsledku horšího provzdušnění spodních vrstev půdy omezeno využití vyplaveného nitrátového dusíku (vyplavení během zimy i vlhkého jara) z podorničí rostlinami, což se může projevit nižším obsahem bílkovin v zrnu především u výnosných odrůd ozimé pšenice (JB Asano, Cubus, Mulan apod.). Při předpokládané opožděné sklizni ozimé pšenice bude při následném setí ozimé řepky velmi důležité včasné a šetrné zpracování půdy a správné založení porostu řepky.
 
Ing. Radek Vavera, Ph.D.
Ing. Pavel Růžek, CSc.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze – Ruzyni
29.05.2013
 

Tab. 1 Výnos zrna (t.ha-1) odrůd ozimé pšenice na stanovišti Chrášťany ve sklizňovém roce 2011 a 2012
- nízká intenzita vstupů

Odrůda
Výnosy t/ha
2011
2012
2011
2012
Minimalizace
Orba
Bakfis
6,75
7,16
7,69
6,07
Baletka
6,43
7,59
7,27
6,81
Bohemia
6,62
7,24
7,21
6,54
Cubus
7,72
7,64
8,05
6,92
Elan
7,33
6,92
8,41
6,48
Federer
7,21
6,67
7,93
6,46
JB Asano
6,86
7,96
8,38
7,21
Kerubino
7,29
7,88
7,87
7,54
Manager
7,67
7,31
8,59
6,53
Mulan
7,36
7,35
8,12
6,77
Potenzial
7,22
7,20
8,01
6,26
Sultan
7,00
7,49
7,76
7,11
Průměr
7,12
7,37
7,94
6,73
2011-nízká intenzita = 30 + 40 + 30 kg N.ha-1 v LAV, bez fungicidů a morforegulátoru růstu
2012-nízká intenzita = 30 + 50 kg N.ha-1 v LAV, bez fungicidů a morforegulátoru růstu

Stabilní vysoké výnosy při nízké intenzitě vstupů na tomto sušším stanovišti jsou dosahovány u odrůd
Cubus, JB Asano a Kerubino.
 
 
Tab. 2 Výnos zrna (t.ha-1) odrůd ozimé pšenice na stanovišti Chrášťany ve sklizňovém roce 2011 a 2012
– vysoká intenzita vstupů 

Odrůda
Výnosy t/ha
2011
2012
2011
2012
Minimalizace
Orba
Bakfis
8,22
7,40
8,49
6,61
Baletka
8,19
8,01
8,34
7,22
Bohemia
8,13
7,27
8,26
7,37
Cubus
8,89
8,15
8,78
7,54
Elan
8,58
7,59
9,38
7,06
Federer
8,26
6,81
9,09
6,76
JB Asano
8,22
8,69
9,16
7,76
Kerubino
8,78
7,89
8,94
7,81
Manager
8,92
7,33
8,90
7,67
Mulan
8,86
7,93
9,18
7,74
Potenzial
8,72
7,69
9,28
7,19
Sultan
8,49
7,66
9,08
7,57
Průměr
8,52
7,70
8,91
7,36

2011-vysoká intenzita = 60 + 60 + 30 kg N.ha-1 v LAV + 2 fungicidy + morforegulátor růstu
2012-vysoká intenzita = 60 + 70 kg N.ha-1 v LAV + 2 fungicidy + morforegulátor růstu
 
Stabilní vysoké výnosy při vysoké intenzitě vstupů na tomto sušším stanovišti jsou dosahovány u odrůd
Mulan, Cubus, JB Asano a Kerubino.
 
 
Prezentované výsledky byly získány v rámci řešení Výzkumného záměru MZe ČR MZe0002700604.
 
 
.

 


22. odborný seminář OGŠKP

01.06.2013

22. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se koná ve středu 26. června 2013 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Přednášející jsou projektoví kolegové z Argentiny. Těšíme se na hojnou účast.  
Program semináře najdete zde.


Administrátor polních pokusů

31.05.2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
hledá vhodného kandidáta na pozici:
administrátor agendy polních pokusů.
Podrobnosti naleznete zde.

 


Seminář Nové technologie přísevů do TTP

31.05.2013

Bližší informace o tomto semináři a lukařském dni, pořádaném dne 4. června 2013 pracovníky VÚRV, v.v.i. - Výzkumná stanice Jevíčko, ve spolupráci s dalšími pořadateli, naleznete zde.


Včelí den Olomouc

28.05.2013

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na „Včelí den“, který se koná ve středu 17. července 2013 v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin na pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Centra aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin v Olomouci.
Pozvánku naleznete zde.


16. Evropské carabidologické symposium

26.05.2013

16. Evropské carabidologické symposium se bude konat ve dnech 22.-27.09.2013 v Praze. Hlavním tématem symposia budou interakce mezi člověkem a střevlíkovitými brouky na všech úrovních. Očekávané prezentace budou zahrnovat nejen ekosystémové služby střevlíkovitých brouků v agroekosystémech i v lesním hospodářství, ale i studium jejich populační biologie, genetiky, disperze a ekosystémových nároků za účelem lepšího managementu krajiny i jednotlivých biotopů pro podporu jejich populací i přímou ochranu. Zvláštní pozornost bude věnována metodologickým aspektům sběru střevlíků a jejich studia, včetně zobrazovacích metod a statistického zpracování dat. Příspěvky přímo nesouvisející s hlavním tématem symposia budou přijaty, pokud se budou týkat střevlíkovitých brouků.

Příspěvky budou prezentovány jak formou přednášek, tak formou posterů, vše v anglickém jazyce. Další informace budou aktualizovány, proto pravidelně sledujte webové stránky symposia.

 


Den fascinace rostlinami se vydařil

24.05.2013

 

II. ročník „Dne fascinace rostlinami“ pořádaný ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze – Ruzyni
 
Cílem akce bylo nechat se okouzlit rostlinami, odhalit jejich tajemství a seznámit se s tím, jak nám mohou rostliny sloužit
 
Dne 23. května 2013 se konal již druhý ročník „Dne fascinace rostlinami“ ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Den fascinace pořádá Evropská organizace pro rostlinnou biologii (EPSO) a celkem se k němu připojilo 39 zemí a přes 450 organizací. Cílem bylo poukázat na důležitost rostlinné biologie pro zemědělství a pro udržitelnou produkci potravin.
Pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. připravili den otevřených dveří, zejména pro školy a odbornou i laickou veřejnost. Celkem se této akce zúčastnilo přes 370 účastníků. Navštívili nás studenti středních škol, žáci základních škol, ale i individuální zájemci všech věkových kategorií. Navštívila nás i velice aktivní skupina dam v seniorském věku.  
Celkem bylo připraveno 10 expozic, od laboratoří až po polní pokusy a sady. Prezentována byla i zemědělská technika. Velký zájem byl o pěstované plodiny, jejich význam jako potravin pro lidi a krmiv pro hospodářská zvířata, o energetické a alternativní plodiny, jejich choroby a škůdce i o plevelné rostliny. V genové bance byla připravena „poznávačka“ semen a klasů různých druhů plodin.
Děti i další návštěvníci se zájmem diskutovali s pracovníky výzkumného ústavu o problémech pěstování plodin a jejich významu pro výživu lidí.
Fotografie naleznete zde.
 
                                                                Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., koordinátor akce

 

 

 

 

 

 


Pozdní přihnojení pšenice

23.05.2013

Pozdním přihnojením ozimé pšenice dusíkem na konci sloupkování a v metání se snažíme zvýšit a prodloužit aktivitu asimilačního aparátu rostlin a tím vytvořit předpoklady pro dosažení vysoké hmotnosti zrn v klasu a zlepšení technologické jakosti zrna. V letošním roce, při rychlém nárůstu biomasy rostlin v důsledku pozdějšího začátku jara bychom měli  zabránit popálení rostlin, které může nastat zejména při postřiku kapalnými hnojivy do dvou dnů po větších srážkách nebo po předcházejícím silném větru, kdy je vysoké riziko poškození listů. Zejména odrůdy s velkými praporcovými listy obsahují v těchto listech 30 i více kg N/ha (nejvíce ve špičkách) a jejich popálením může být významně omezen transport tohoto již přijatého dusíku do zrna. V tom případě pak přihnojení přinese více škody než užitku. 
Celý článek autorů Růžek - Kusá - Vavera naleznete zde.

Na obrázku vidíte popálený porost ozimé pšenice po aplikaci kapalného hnojiva DAM:


Účetní - pokladní

21.05.2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
nabízí volné pracovní místo: účetní - pokladní.
Podrobnosti naleznete zde.

Vedoucí oddělení ekonomiky

21.05.2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
hledá vhodného kandidáta na pozici:
vedoucí oddělení ekonomiky.
Podrobnosti naleznete zde.

21. odborný seminář OGŠKP

13.05.2013

21. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se koná ve středu 22. května 2013 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde


Technik - pokusy

09.05.2013

 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně
 
nabízí volné pracovní místo 
 
technik
 
s pracovní náplní
 • technické práce v zemědělském výzkumu
 • spolupráce při zakládání a vedení polních pokusů se zaměřením na genetické zdroje
 • samostatné zaznamenávání výsledků pokusů
 • obsluha malé zemědělské mechanizace

Podrobnosti naleznete zde.


Výzkumník - pokusy

09.05.2013

 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně
 
nabízí volné pracovní místo 
 
výzkumný pracovník
 
s pracovní náplní
 • činnosti v zemědělském výzkumu
 • spolupráce při vedení polních pokusů se zaměřením na genetické zdroje
 • samostatné udržování a hodnocení kolekcí
 • zpracovávání výsledků pokusů včetně jejich publikace
 • spoluúčast na přípravě a zpracování výzkumných projektů

Podrobnosti naleznete zde.


Technik - tkáňové kultury

03.05.2013

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.

přijme laborantku/ta do laboratoře tkáňových kultur.
 
Podrobnosti naleznete zde.
 

Prodej nemovitosti - Karlštejn

24.04.2013

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. vyhlašuje výběrové řízení o nejvyšší nabídnutou kupní cenu za odprodej nemovitostí - budova s pozemky v obci Karlštejn.

Podrobnosti naleznete zde.


Den fascinace rostlinami 2013

24.04.2013

Zveme Vás na „Den fascinace rostlinami“. Jeho posláním je přiblížit lidem zajímavý svět rostlin a práci vědců, kteří jej zkoumají. Jde o mezinárodní projekt, vyhlášený Evropskou společností pro rostlinnou biologii. Účastní se jej téměř 40 zemí z celého světa. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. se na této akci podílí již druhým rokem.

Cílem je seznámit žáky, studenty a další zájemce s problematikou pěstování plodin, šlechtěním a ochranou rostlin před škodlivými organizmy. 

„Den fascinace rostlinami" se bude konat ve čtvrtek 23. května, od 9.00 hod., v areálu VÚRV, v.v.i., Drnovská 507, Praha - Ruzyně. Další informace a program naleznete zde, plánek jednotlivých expozic zde.

Prosíme zájemce (školy, studenti, rodiny s dětmi, veřejnost, ...), aby pokud možno předem nahlásili svou účast na adresu: mikulka@vurv.cz (tel. 702 087 689).

 

Z archivu akcí VÚRV, v.v.i.:
Dne 17. května 2012 se konal historicky první „Den fascinace rostlinami“ ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Den fascinace pořádá Evropská organizace pro rostlinnou biologii (EPSO) a celkem se k němu připojilo 39 zemí a přes 450 organizací. Cílem bylo poukázat na důležitost rostlinné biologie pro zemědělství a pro udržitelnou produkci potravin.
Pracovníci VÚRV, v.v.i. připravili tento "den otevřených dveří" zejména pro školy a odbornou veřejnost. Celkem se zúčastnilo přes 150 zájemců. Navštívili nás studenti středních škol, základních škol, ale mezi návštěvníky byly i děti z mateřských školek.Bylo připraveno několik pracovišť - od laboratoří až po polní pokusy a sady. Velký zájem byl o skladištní škůdce, škůdce v sadech i plevelné rostliny. V genové bance byla připravena „poznávačka“ semen a klasů různých druhů plodin. Děti si se zájmem povídaly s výzkumníky o zajímavostech v pěstování rostlin a jejich významu pro výživu lidí. Akci navštívil též ministr zemědělství Petr Bendl, který diskutoval s pracovníky o problémech zemědělství a výzkumu. Na závěr ministr vysadil v areálu ústavu lípu.


Výběrové řízení - administrativa výzkumu

22.04.2013

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. vypisuje výběrové řízení na pozici administrativního pracovníka pro zajištění agendy vědy a výzkumu a pro podporu projektů.

Podrobnosti naleznete zde.


Kantýna

04.04.2013

VÚRV, v.v.i. nabízí zájemcům možnost provozování kantýny v prostorách areálu ústavu (Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně).

Výzvu k podání nabídky - poptávku na provozování kantýny naleznete zde.


VSV Karlštejn

04.04.2013

Rádi bychom Vás všechny pozvali na náš Face profil, kde budeme Vám i ostatním dávat vědět, co zajímavého se děje na Výzkumné stanici vinařské v Karlštejně.
Když se vám bude líbit, tak klikněte, prosím na příslušný odkaz, ať podpoříte naše šíření do světa.

David Chocholatý


Volné místo - odborný asistent

29.03.2013

Podrobnosti k volnému místu naleznete zde.


Jarní regenerace ozimé pšenice

27.03.2013

Přestože po letošní zimě je stav porostů ozimé pšenice podstatně lepší než po loňské mrazivé zimě, některé odrůdy byly i letos částečně poškozeny březnovými mrazy, které v některých místech klesaly pod – 15 °C. Tyto nízké teploty spolu s mrazivým větrem způsobily zejména u odrůd s nízkou zimovzdorností pomrznutí větší části listové plochy, což se může projevit pomalejší regenerací rostlin na začátku jarní vegetace. Více poškozeny byly také porosty ozimé pšenice a ozimého ječmene přihnojené již v únoru, které při následném oteplení na začátku března začaly vegetovat. 
Celý článek autorů R. Vavera, P. Růžek a H. Kusá naleznete zde.


Volné místo - technik-laborant

26.03.2013

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. přijme

technika – laboranta pro mykologicko-fytopatologickou laboratoř.

Podrobnosti naleznete zde.


20. odborný seminář OGŠKP

22.03.2013

20. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se koná ve středu 17. dubna 2013 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde


19. odborný seminář OGŠKP

08.03.2013

19. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se koná ve středu, dne 20.03.2013 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.


Prezentace ze semináře Mokřady v zemědělské krajině

22.02.2013

Prezentace ze semináře "Mokřady v zemědělské krajině", který se konal ve VÚRV, v.v.i. dne 14. listopadu 2012, naleznete zde.
 


Kurzy pro nakládání s POR

21.02.2013

VÚRV, v.v.i. zajišťuje pořádání základních kurzů pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86a zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. K tomu ústav obdržel "Pověření MZe ke konání základních kurzů pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin".

Zájemci z řad zemědělské veřejnosti se mohou hlásit u Ing. Oldřicha Štěpánka (tel. 233 022 466, 733 536 307, e-mail: stepanek@vurv.cz), který je kontaktní osobou a současně i lektorem kurzů.


Volné místo - pedolog

20.02.2013

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Odbor polních pokusů
přijme výzkumného pracovníka - pedologa.
Bližší informace naleznete zde.


18. odborný seminář OGŠKP

19.02.2013

18. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se koná dne 26.02.2013 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.


Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky 2013

12.02.2013

Tradiční seminář pro zemědělskou praxi, který se bude konat dne 27. února 2013 v aule VÚRV, v.v.i. v Praze – Ruzyni, bude jako vždy zaměřen na aktuální doporučení k jarním opatřením při pěstování zemědělských plodin (přezimování škůdců a chorob po letošní zimě, stav rostlin po zimě a jejich regenerace, zásoba vody v půdě a vyplavování živin během zimy, přezimování odrůd apod.), Budou prezentovány i ověřené nové postupy v agrotechnice. Účastníci budou seznámeni i se změnami v legislativě výživy a ochrany rostlin.
Pozvánku, přihlášku a program naleznete zde.


Mezinárodní konference Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin

11.02.2013
Cílem tradiční mezinárodní konference "Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin", pořádané 13. - 14. února 2013 ve spolupráci VÚRV, v.v.i. a ČZU v Praze je prezentace nejnovějších výsledků teoretického a aplikovaného výzkumu v oblasti stresové fyziologie rostlin, včetně aplikace získaných výsledků ve šlechtění, pěstování a ochraně rostlin. Nosným tématem konference bude problematika zvyšující se variability počasí a jejího vlivu na fyziologické procesy a produkci rostlin.
Konference je určena vědeckým a odborným pracovníkům, šlechtitelům a zemědělským poradcům i široké zemědělské veřejnosti.
Bližší informace a program (konečná verze z 12.02.2013) naleznete zde

Móda rostlinné výroby

25.01.2013
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní uspořádali 23.01.2013 v aule VÚRV, v.v.i. prezentaci návrhů společenských šatů, vytvořených studentkami Vyšší odborné školy oděvního návrhářství.
Modely byly inspirovány rostlinnou a živočišnou říší podle podkladů, které poskytli někteří pracovníci naší instituce. Pozvánku naleznete zde.
O této akci informoval a fotografie přinesl deník.cz.

Změny v nitrátové směrnici

22.01.2013

Od 1. srpna 2012 je účinné nové nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, na jehož přípravě se podíleli pracovníci VÚRV, v.v.i. Toto nařízení částečně mění vymezení zranitelných oblastí v ČR a uplatňuje 3. akční program nitrátové směrnice. V návaznosti na to byly upraveny požadavky kontroly podmíněnosti i minimální požadavky na používání hnojiv, vyžadované u žadatelů o dotace na agroenvironmentální opatření (AEO) v rámci programu rozvoje venkova (PRV).
Od 1. ledna 2013 je v účinnosti novela výše uvedeného nařízení vlády č. 262/2012 Sb. (nitrátová směrnice), a to nařízením vlády č. 448/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády. Jedná se o úpravu podmínek protierozních opatření v rámci GAEC 2, převzatých do nitrátové směrnice v § 11 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
Hlavní změnou je zařazení čiroku mezi širokořádkové plodiny a možnost nedodržování podmínek při pěstování širokořádkových plodin na silně a mírně erozně ohrožených půdách (SEO a MEO), a to na plochách menších než 0,4 ha, za určitých situací.

Koncem roku 2012 připravili pracovníci VÚRV, v.v.i. pro uplatnění požadavků nitrátové směrnice v praxi dvě certifikované metodiky, ve kterých jsou popsány aktuální požadavky na ochranu vod, včetně úprav platných od ledna 2013. Metodiky jsou ke stažení zde:
- metodika pro hospodaření ve zranitelných oblastech (závazné ve zranitelných oblastech a částečně i mimo ně - u žadatelů o dotace na AEO PRV)
zásady správné zemědělské praxe (doporučené mimo zranitelné oblasti).

Obě publikace jsou zveřejněny v úpravě pro tisk ve formátu A5 (v tiskárně se nastaví režim pro tisk brožury). Lze je však vytisknout i normálně - na A4, jen tam budou trochu větší písmena...
Případným zájemcům je možné výtisky metodik poslat, napište na: klir(zavinac)vurv.cz

Další podrobnosti k ochraně vod v zemědělství (platná legislativa, monitoring vod, semináře apod.) naleznete na webové stránce nitrátové směrnice.

 

 


Volné místo - Ivanovice

21.01.2013

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Pokusná stanice Ivanovice na Hané

přijme technika.

Bližší informace naleznete zde.


Volné místo - laborant

17.01.2013

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. hledá vhodného kandidáta/kandidátku na pracovní místo technik - laborant.

Očekáváme:
 • ukončené SŠ vzdělání
 • zodpovědnost, pečlivost
 • praxe v biochemické nebo chemické laboratoři je Vaší výhodou
Pracovní náplň nabízeného pracovního místa spočívá především v provádění laboratorních analýz rostlinných materiálů a ve zpracování získaných výzkumných údajů.
 
Pracovní místo je vhodné i pro absolventy.
Pracoviště: Praha 6 - Ruzyně
Termín nástupu: dle dohody
 
Své nabídky zasílejte, prosím, na e-mail veselkova@vurv.cz
či v písemné podobě na adresu:

VÚRV, v.v.i.
personální oddělení
Drnovská 507
161 06 Praha 6 - Ruzyně

Přehlídka návrhů oděvů

14.01.2013
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní Vás zvou na prezentaci návrhů společenských šatů, vytvořených studentkami Vyšší odborné školy oděvního návrhářství, která se uskuteční dne 23. ledna 2013 v aule VÚRV, v.v.i., od 17. hod.
Modely byly inspirovány rostlinnou a živočišnou říší podle podkladů, které poskytli někteří pracovníci naší instituce. Pozvánku naleznete zde.

Seminář ORL - prosinec 2012

13.12.2012

Zveme Vás na prosincový seminář Odboru rostlinolékařství (ORL), který se bude konat v úterý 18.12.2012 v místností č. 303 hlavní budovy VÚRV, v.v.i., od 14:30 hod.
Průřezovým tématem bude problematika GMO (viz pozvánka), která je nejen vědeckým tématem, ale dlouhodobě tématem celospolečenským. Transgenoze, genomika, agenda, komise, laboratoře, protesty, propaganda, věda, enviromentalismus, zákony, metodiky, nařízení, protokoly, odrůdy, paragrafy, testování, standardy, lobing, pokuty, zákazy, povolení, bezpečnost potravin, standardy, potraviny, plodiny, krmiva, alergeny, zdravotní rizika a mnohá další slova v této souvislosti používaná dokreslují šíři, do které se tato původně čistě vědecké a výzkumné téma rozlilo.
Ve VÚRV vznikla a působí Národní referenční laboratoř pro GMO. Proč právě ve VÚRV, jaká k tomu vedla cesta, čím se tato prestižní nezávislá laboratoř dnes zabývá, co řeší, jaký je její status a v čem Vám může pomoci?
Můžete se to dozvědět na našem semináři, kde vystoupí vedoucí této laboratoře (RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.) spolu s manažerem kvality laboratoře (Ing. Ladislav Kučera, CSc.).


17. odborný seminář OGŠKP

07.12.2012

17. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se koná dne 12.12.2012
od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.


Konference Pšenice 2012

30.11.2012

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci "Pšenice 2012 - od genomu po chleba", která se bude konat ve dnech 5. - 6. prosince 2012 v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Konečnou verzi pozvánky (z 30.11.2012) a program naleznete zde.
Vyplněnou přihlášku na konferenci zašlete, prosím, na sekretariát ČMŠSA nejpozději do 26.11.2012.

 


Změny v MHD

21.11.2012

Od 1. září 2012 byla autobusová linka č. 218 vedoucí na sídliště Na Dědině (zastávky "Nádraží Ruzyně" a "Ciolkovského") zkrácena o úsek Dejvická - Nádraží Veleslavín a v tomto úseku nahrazena tramvajovými linkami. 
Jediné možné přímé spojení ze stanice metra "A" Dejvická je nyní autobusem linky č. 206. Od 20.11.2012 byl tento spoj posílen a ve špičkách jezdí v intervalech 15 minut.  
S přestupem je pak spojení autobusem linky č. 119 (metrobus) - přestup na zastávce "Divoká Šárka" na linky č. 108, 179 nebo 225, výstup na zastávce "Ciolkovského" (stejně jako linka č. 206). V době mimo dopravní špičku však mohou některé spoje uvedených linek končit již o stanici dříve - "Sídliště Na Dědině".

Další možností zůstává doprava vlakem ze stanice Praha - Masarykovo nádraží. Trať Praha - Kladno, cesta trvá 25 - 30 min., lístek na vlak stojí 25 Kč, ale do stanice Ruzyně platí i přestupní jízdenky MHD za 32 Kč. Vlak jezdí každou hodinu, z Masarykova nádraží v 07:23, 08:30 a dále vždy v půl každé hodiny, zpět z Ruzyně vždy 3 minuty před celou hodinou (např. 14:57), cesta ze stanice Ruzyně do ústavu trvá necelých 10 min. 
 


Seminář 20.11.2012

16.11.2012

VÚRV, v.v.i. Praha - Ruzyně pořádá ve spolupráci se společností Agrotest fyto, s.r.o. Kroměříž odborný seminář "Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin".
Seminář se bude konat dne 20.11.2012 ve VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Podrobnosti a program naleznete v pozvánce, přihlášku ve formátu Word si můžete stáhnout zde.


Seminář ORL - listopad 2012

12.11.2012

Zveme Vás na listopadový seminář Odboru rostlinolékařství (ORL), který se bude konat v úterý 20.11.2012 v místností č. 303 hlavní budovy VÚRV, v.v.i., od 14. hod. Průřezovým tématem budou zkušenosti pracovníků VÚRV, v.v.i. ze zahraničních stáží (viz pozvánka). Přijďte zjistit, proč je zahraniční stáž pro vědce důležitá, jak získat prestižní stipendium a co vám to vše ve výsledku může přinést v profesním i osobním životě.


Výběrové řízení - personalista

11.11.2012

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. vypisuje výběrové řízení na pozici

personalista
 

Podrobnosti naleznete zde.
Termín pro podání nabídek: 16.11.2012


Seminář 26.11.2012 MZe

10.11.2012

Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí pořádá seminář "Chemické a biologické kontaminanty v potravinách a zemědělských komoditách - aktuální problémy II". Seminář se koná v pondělí 26. listopadu 2012 v budově MZe ČR. Bližší informace o programu naleznete v pozvánce, účast je třeba potvrdit na přihlašovacím formuláři


Lukavec

09.11.2012

Odborný seminář pořádaný pracovníky VÚRV, v.v.i., ve spolupráci s dalšími firmami v Lukavci u Pacova bude zaměřen na aktuální problémy v pěstování zemědělských plodin v ročníku 2011-12 a na uplatnění nových poznatků při jejich řešení s cílem zvýšit efektivnost agrotechnických postupů a omezit nepříznivé vlivy na okolní prostředí. Pozvánku naleznete zde. Pro vyplnění přihlášky a její zaslání e-mailem si můžete stáhnout verzi v dokumentu .doc.


Konference Rapotín

01.11.2012

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Výzkumná stanice Jevíčko, Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. a DLF Hladké Životice, s.r.o. pořádají vědeckou konferenci s mezinárodní účastí s názvem "Trvale udržitelné systémy obhospodařování travních porostů v České republice a jejich perspektiva", která se bude konat dne 8. listopadu 2012 v sále Výzkumného ústavu pro chov skotu, s.r.o. v Rapotíně. Bližší informace a program naleznete v pozvánce. Přihlášku je možné stáhnout zde.


16. odborný seminář OGŠKP

01.11.2012

16. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se koná dne 13.11.2012 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde


Seminář ORL - říjen 2012

23.10.2012

Zveme Vás na říjnový seminář Odboru rostlinolékařství, který se bude konat ve středu 31.10.2012 (změna termínu) v místností č. 303 hlavní budovy, od 13. hod. 
Seminář zahájí zahraniční host Christhos Athanassiou s tématem skladištních škůdců z hlediska jejich celosvětového významu a ochrany před nimi. Druhým příspěvkem bude problematika týkající se fytoparazitických háďátek, kterou na oddělení entomologie ORL VÚRV, v.v.i. řeší Ondřej Douda (viz pozvánka).


Volné technické místo

22.10.2012

Oddělení genetiky a šlechtitelských metod Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.,

161 06 Praha 6 – Ruzyně, Drnovská 507
 
příjme
 
technika/techničku
 
Požadavky:  řidičský průkaz na osobní auto a traktor podmínkou, středoškolské vzdělání (zemědělského nebo přírodovědného zaměření).
Nabízíme: odpovídající finanční ohodnocení, 25 dní dovolené, podnikové benefity, vlastní podnikové rekreační zařízení.
Nástup: 1.12.2012.

Přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte do 31.10.2012 poštou nebo elektronicky na chrpova@vurv.cz. Bližší informace u vedoucí oddělení Ing. Jany Chrpové, CSc. na uvedeném e-mailu nebo na tel.: 233 022 378.


Film - plevele

19.10.2012

Odpovědi na otázky kolem invaze rostlinných plevelů a vzhledu krajiny hledá dokument ČT 2, na jehož vytvoření se podílel doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. z VÚRV, v.v.i. Pořad lze shlédnout na internetu.


Seminář Biologická kontrola chorob rostlin

16.10.2012

Seminář, který se bude konat 24. října 2012 v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni je určen pro ekologicky i konvenčně hospodařící zemědělce a pro výzkumné pracovníky zabývající se touto tématikou.
Program semináře naleznete zde. Vložné 450 Kč (sborník, občerstvení, oběd) se platí při registraci. Studenti jsou od vložného oproštěni, hradí pouze, v případě zájmu, poplatek za sborník a oběd.
Svou účast potvrďte laskavě nejpozději do 15. října 2012 na adrese: vechet(a)vurv.cz

Ekologicky hospodařící podniky zaujímají v tuzemsku přes 5,5 % veškeré zemědělské půdy, což je dokonce nad průměrem zemí Evropské unie s 3,7 %.
Biologická kontrola chorob rostlin se týká cílevědomého použití vnesených nebo již přítomných živých organizmů (kromě hostitelských rostlin rezistentních k chorobě), aby potlačily aktivity a populace jednoho nebo více rostlinných patogenů. Součástí biologické kontroly je také použití přírodních produktů extrahovaných nebo fermentovaných z různých zdrojů. To mohou být velmi jednoduché směsi přírodních složek se specifickými aktivitami nebo komplex směsí s mnohačetnými efekty na hostitele, škůdce nebo patogena. 
Odborné zaměření a náplň semináře:
přímý antagonismus - hyperparazitismus, smíšený antagonismus (antibiotika, lytické enzymy), neregulované odpadní produkty (amoniak, dioxid uhlíku, kyanid vodíku), fyzikální a chemické ovlivnění (ucpání půdních pórů).
nepřímý antagonismus - konkurence (exudáty), indukce rezistence hostitele, sekundární metabolismus.

 

15. odborný seminář OGŠKP

30.09.2012

15. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se koná dne 10.10.2012 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.


Noc vědců 28.09.2012

26.09.2012

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., se v letošním roce 2012 přihlásil skromnou aktivitou k účasti na mezinárodní akci Noc vědců pořádané v pátek 28. září 2012.
Noc vědců je celoevropský projekt Evropské komise, který od roku 2005 pravidelně svádí dohromady širokou veřejnost a vědecké odborníky. Přináší stovky efektních demonstrací, atraktivních vědeckých show, přednášek zajímavých hostů, hravých workshopů nebo třeba nevšedních soutěží a hudebních produkcí. Věda otevírá prostor, a to doslova. Vědec je člověk jako každý jiný: ať už pracuje nebo se baví, stojí za to jej poznat a seznámit se s jeho prací.

Pro návštěvníky jsme připravili program, který pootevře pomyslná vrátka k seznámení se s objektem a pracovišti výzkumného ústavu, zabývajícího se řešením regionálních, národních i mezinárodních projektů, jejichž výsledky přispívají k rozšiřování znalostí často i v rámci světového kontextu.
 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. si pro Vás připravil několik zajímavých akcí: 
- tři připravené přednášky budou prezentovány v hlavní budově instituce (označení budovy „A“) a budou doplněné promítáním doprovodných obrázků. Sraz na přednášky bude v uvedených hodinách vždy před vchodem do budovy „A“
- prohlídka unikátních laboratoří včetně možnosti vlastních zkoušek odběru a sledování pokusů se uskuteční v budově označené „I“
 
Plánek objektu s vyznačením zpřístupněných budov a program akce naleznete na vrátnici při vstupu do objektu.

Seminář Mokřady v zemědělské krajině

20.09.2012

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. a Ministerstvo životního prostředí ČR pořádají dne 14. listopadu 2012 seminář zaměřený na úlohu mokřadů v zemědělské krajině. Seminář se bude věnovat významu mokřadů v zemědělské krajině a představí dosavadní poznatky o vzájemné interakci mokřadů a zemědělství. Cílem semináře je prohloubit vzájemnou spolupráci mezi rezorty zemědělství a životního prostředí a najít způsob, jak mokřady lépe začlenit do zemědělské krajiny a rozumně je využívat.

Seminář je určen zejména zemědělcům, vlastníkům zemědělské půdy, pracovníkům v ochraně přírody a životního prostředí, výzkumným pracovníkům v oblasti zemědělské výroby a ochrany vod a půd, zemědělským poradcům a vodohospodářům.
 
Na seminář je třeba se předem zaregistrovat na webové stránce www.wetlands.cz.
Na základě registrace je účast na semináři bezplatná. Při registraci si mohou účastníci semináře objednat oběd v ceně 80 Kč.
 
Další informace naleznete v pozvánce a v aktualizovaném programu semináře.
 
V případě dotazů nás kontaktujte:
Martina Eiseltová, VÚRV, v.v.i., e-mail: eiseltova(a)vurv.cz, tel: 233 022 295
Libuše Vlasáková, MŽP, e-mail: libuse.vlasakova(a)mzp.cz, tel: 267 122 372

Volné místo - vědecký pracovník

17.09.2012

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. v Praze - Ruzyni přijme do pracovního poměru VŠ na pozici vědeckého pracovníka do oddělení hospodaření se živinami. Podrobnosti naleznete zde.


Cena za nejlepší poster

10.09.2012

Ocenění za nejlepší poster „XIX. Slovenskej a českej konferencie o ochrane rastlín“ (Nitra, 05. – 07.09.2012) obdrželi autoři práce:
"Production of allergenic proteolytic enzymes to puppy dog food by the stored product mite Tyrophagus putrescentiae" (Petrová, D., Erban, T.)
Mgr. Tomáš Erban je pracovníkem Odboru rostlinolékařství, Oddělení ochrany zásob a bezpečnosti potravin. Prvním autorem práce je Ing. Dagmar Petrová, která na stejném oddělení pracuje na své doktorské práci.


Významné ocenění pracovníků VÚRV, v.v.i. v roce 2012

04.09.2012
Při slavnostním zahájení 39. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích dne 30. srpna 2012 byly předány ceny ministra zemědělství za nejlepší vědecké práce v roce 2011.
Druhou cenu veřejné soutěže MZe a ČAZV pro vědecké pracovníky za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje obdržel doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. (VÚRV, v.v.i., Odbor agroekologie), za uplatněnou certifikovanou metodiku pro praxi s názvem „Metody regulace pcháče rolního (Cirsium arvense L. Scop.) na zemědělské půdě“. Práce předkládá odborné veřejnosti ucelené informace o biologii, ekologii, reprodukční schopnosti a metodách regulace pcháče rolního v jednotlivých plodinách na zemědělské i nezemědělské půdě.
Třetí cenu veřejné soutěže MZe a ČAZV pro mladé vědecké pracovníky získal Mgr. Tomáš Erban (VÚRV, v.v.i., Odbor rostlinolékařství), za vědeckou práci s názvem „Purification of tropomyosin, paramyosin, actin, tubulin, troponin and kinases for chemiproteomics and its application to different scientific fields“. Práce popisuje metodu, která umožňuje využitím různých kroků selektivní izolaci proteinů s multidisciplinárním využitím. Poznatky mají uplatnění v biotechnologiích, alergologii, imunologii i buněčné biologii.

Fotografie z předávání cen naleznete zde: foto 1, foto 2, foto 3, foto 4


Karlštejnské vinobraní 2012

27.08.2012

Pozvánku s programem "Karlštejnského vinobraní", na jehož pořádání se podílejí i pracovníci VÚRV, v.v.i. - VSV Karlštejn, naleznete zde.


Nedostatek vody?

05.06.2012

Srážky v uplynulých dnech sice dočasně zmírnily nedostatek vláhy, ale záporná bilance vody na velké části území přetrvává. Podrobnější hodnocení naleznete v aktualizovaném článku zde.


Polní den v Ruzyni 06.06.2012

03.06.2012
Tradiční polní den VÚRV, v.v.i. pořádaný v Praze - Ruzyni dne 06.06.2012 bude zaměřen na problematiku pěstování rostlin v podmínkách letošního roku. Diskutován a hodnocen bude průběh letošní zimy (přezimování rostlin, škůdců, chorob, ...) a jara (zejména vliv nedostatku srážek, výskyt chorob a škůdců). Program polního dne a přihlášku naleznete zde. Z organizačních důvodů prosíme o nahlášení účasti předem.
 

 


14. odborný seminář OGŠKP

30.05.2012

14. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se koná dne 12.06.2012 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.

 


Polní kázání Olomouc

30.05.2012

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin v Olomouci, pořádá dne 13.06.2012 od 10:00 hod. "Polní kázání" s prohlídkou porostů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin.

Pozvánku na tuto akci naleznete zde.


Seminář pro učitele středních škol, 20.06.2012

29.05.2012

Seminář pořádaný dne 20.06.2012 ve spolupráci VÚRV, v.v.i. a ÚZEI bude zaměřen na nové poznatky výzkumu v oblasti agroekologie, výživy rostlin, rostlinolékařství, genetiky a šlechtění rostlin, využitelné v praxi i ve výuce na školách. Program semináře naleznete zde.
 


Naše pole, Nabočany 21.-22.06.2012

29.05.2012
V rámci této zemědělské výstavy pořádané ve dnech 21.-22.06.2012 vydatelstvím Profi Press s. r. o.  Vám pracovníci VÚRV, v.v.i. poskytnou odborné rady a další potřebné informace.

Konzultační hodiny:

21.06., 
11:00-12:00
RNDr. Ilja Prášil, CSc.: Zimovzdornost ozimých plodin
Ing. Jana Chrpová, CSc.: Odolnost obilnin proti chorobám
 
21.06. a 22.06., 10:00-11:00 a 13:00-14:00
doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.: Integrovaná regulace plevelů, diagnostika rezistence, invazní plevele aj.

21.06. a 22.06., 10:00-15:00
Ing. Lada Kozlovská, Ing. František Smítal: Nitrátová směrnice od roku 2012, požadavky na skladování a používání hnojiv, podmínky pro dotace, havarijní plány apod.
 

 


Škůdci ve skladech

28.05.2012

Odborný seminář "Škodlivé organizmy ve skladech - riziko pro bezpečné potraviny" pořádá MZe, Česká společnost rostlinolékařská a Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu. Na tomto semináři pro praxi budou přednášet i odborníci z VÚRV, v.v.i. - Ing. Václav Stejskal, Ph.D. a Mgr. Jan Hubert, Ph.D. Pozvánku na seminář a pokyny pro přihlášení naleznete zde.


Polní den v Humpolci

28.05.2012

VÚRV, v.v.i. - Pokusná stanice Humpolec a Družina spol. s r.o. Dačice pořádají, ve spolupráci s dalšími firmami dne 27. června 2012 tradiční Polní den v Humpolci. Pozvánku naleznete zde.


Polní den v Čáslavi

27.05.2012

VÚRV, v.v.i. - Pokusná stanice Čáslav a Střední zemědělská škola v Čáslavi pořádají, ve spolupráci s dalšími firmami dne 10. července 2012 Polní den v Čáslavi. Pozvánku a program naleznete zde.


Sucho

27.05.2012

Hodnocení vývoje zásob vody v půdě, prognózy a návrhy opatření případě sucha naleznete zde. Více informací, s navazující názornou prohlídkou různě hnojených porostů ozimé pšenice a jarního ječmene můžete získat na Polním dni VÚRV, v.v.i., pořádaném 06.06.2012 v Praze - Ruzyni.


Včelí den Olomouc

20.05.2012

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin v Olomouci, pořádá dne 18.07.2012 od 10:00 hod. "Včelí den".

Pozvánku s programem na tuto akci naleznete zde


Den fascinace rostlinami ve VÚRV, v.v.i. (17.05.2012)

19.05.2012

Dne 17. května 2012 se konal historicky první „Den fascinace rostlinami“ ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Den fascinace pořádá Evropská organizace pro rostlinnou biologii (EPSO) a celkem se k němu připojilo 39 zemí a přes 450 organizací. Cílem bylo poukázat na důležitost rostlinné biologie pro zemědělství a pro udržitelnou produkci potravin.
Pracovníci VÚRV, v.v.i. připravili tento "den otevřených dveří" zejména pro školy a odbornou veřejnost. Celkem se zúčastnilo přes 150 zájemců. Navštívili nás studenti středních škol, základních škol, ale mezi návštěvníky byly i děti z mateřských školek.

Bylo připraveno několik pracovišť - od laboratoří až po polní pokusy a sady. Velký zájem byl o skladištní škůdce, škůdce v sadech i plevelné rostliny. V genové bance byla připravena „poznávačka“ semen a klasů různých druhů plodin. Děti si se zájmem povídaly s výzkumníky o zajímavostech v pěstování rostlin a jejich významu pro výživu lidí. 

Akci navštívil též ministr zemědělství Petr Bendl, který diskutoval s pracovníky o problémech zemědělství a výzkumu. Na závěr ministr vysadil v areálu ústavu lípu. 

.
 


Polní den Lukavec 31.05.2012

15.05.2012

Polní den v Lukavci u Pacova bude zaměřen na zhodnocení dosavadního průběhu vegetace hlavních plodin a na návrhy vhodných pěstitelských opatření. Program polního dne a pokyny k přihlášení najdete zde.


Seminář pro poradce, 29.05.2012

09.05.2012

VÚRV, v.v.i. pořádá dne 29.05.2012 ve spolupráci s ÚZEI a Českou společností rostlinolékařskou seminář pro akreditované poradce sítě MZe. Seminář je zaměřen na problematiku integrované ochrany rostlin. Program semináře byl rozeslán poradcům akreditovaným v podoblasti "rostlinná výroba".
 


Den fascinace rostlinami

02.05.2012

Zveme vás na Den fascinace rostlinami ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i., pořádaný pod záštitou ministra zemědělství.

Program dne 17. května 2012 (areál VÚRV, v.v.i., Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně)
09:00 - 12:00 "Výzkum zemědělských rostlin" (prohlídky experimentálních laboratoří, genové banky, ukázky polních a skleníkových pokusů, škodlivých organizmů a skladištních škůdců, ukázky pokusnické techniky, ...)
12:00 - 17:00 Přednášky a diskuze v aule (význam zemědělského výzkumu, informace o činnostech VÚRV, v.v.i., uchování genetických zdrojů rostlin, šlechtění nových odrůd, vliv změn klimatu na šíření teplomilných plevelných rostlin, plevele jedovaté a alergenní, škůdci rostlin, potravin a zemědělských produktů, bezobratlí predátoři semen - přirození nepřátelé rostlin, ...)
Nejvhodnější spojení do VÚRV, v.v.i. je autobusem č. 218 ze stanice metra "A" Dejvická. Výstup je na zastávce "Nádraží Ruzyně" nebo "Ciolkovského". Umístění ústavu ukazuje mapa.

Program dne 18. května 2012 (Divoká Šárka, sraz na konečné zastávce tramvají Divoká Šárka, Evropská ul., Praha - 6)
09:00 - 13:00 "Ostrov biodiverzity v zemědělské krajině" (terénní exkurze, délka trasy asi 5 km, ukončení na místě srazu; v případě zájmu může být exkurze prodloužena do 17:00, konec této prodloužené trasy bude na zastávce MHD Jenerálka) 
Přírodní rezervace Divoká Šárka patří k nejvýznamnějším chráněným územím nacházejícím se na území hlavního města. Účelem exkurze bude seznámit účastníky s druhovou rozmanitostí cévnatých rostlin a s geomorfologickými, geologickými, pedologickými a historickými vlivy, které stojí v pozadí této výjimečné diverzity. Vedle cévnatých rostlin a rostlinných společenstev si budeme všímat i bezobratlých živočichů.
Kromě svačiny a vhodné obuvi nezapomeňte lupu!


Prosíme zájemce (školy, studenty, rodiny s dětmi, veřejnost, ...), aby předem nahlásili svou účast na obou výše uvedených akcích na adresu: mikulka@vurv.cz 

Posláním Dne fascinace rostlinami je přiblížit lidem zajímavý svět rostlin a práci vědců, kteří jej zkoumají. Jde o mezinárodní projekt, vyhlášený Evropskou společností pro rostlinnou biologii (EPSO). Účastní se jej téměř 40 zemí z celého světa. V České republice se budou konat akce v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Olomouci i na jiných místech. Podrobnosti najdete na oficiální webové stránce.

 

 


Česnek ve 21 století

30.04.2012

 

Odborný seminář "Česnek ve 21. století"

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. pořádají seminář "Česnek ve 21. století", který se koná ve středu 16.5.2012, od 8 hodin v Regionálním centru Olomouc. Pozvánku a program semináře naleznete zde


Dubnový seminář ORL

17.04.2012

Zveme Vás na dubnový seminář Odboru rostlinolékařství (ORL) ve středu 25.04.2012 v místností č. 303 (3. patro hlavní budovy VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni), od 14:00 hod. 
Společným tématem dvou příspěvků bude problematika praxe a moderního výzkumu ve včelařství (viz pozvánka).

Přednášet budou Ing. Dalibor Titěra, CSc. (Výzkumný ústav včelařský v Dole) a Mgr. Tomáš Erban (VÚRV, v.v.i.).

Přijďte se podívat a poslechnout si, jak špičkový aplikovaný výzkum na bázi precizního základního výzkumu pomáhá včelařské praxi objasnit celosvětový fenomén náhlého kolapsu včelstev a jaké další problémy trápí chovatele včel.  
 
"Když vymřou včely, lidstvu budou zbývat jen čtyři roky života" (Albert Einstein)
 

Aktuální veřejné zakázky

05.04.2012Nadlimitní veřejná zakázka
"CR Haná - Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem"
Kompletní dokumentace je dálkově volně přístupná na Profilu administrátora veřejné zakázky - zde
Jedná se o veřejnou zakázku VÚRV, v.v.i. - Centrum aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin Olomouc, kterou v rámci spolupráce administruje Univerzita Palackého v Olomouci.
Lhůta pro podání nabídek je do 04.05.2012, do 09:00 hod. 

  


Zateplení budovy v Hněvčevsi

05.04.2012

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
 
        Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 6 – Ruzyně, Drnovská 507, vyhlašuje podle § 7 zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
 
 
Zateplení obvodového pláště správní budovy pokusné stanice VÚRV, v.v.i. v Hněvčevsi.

Plný text výzvy a podrobnosti naleznete zde.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám naleznete zde.

Změna lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel tímto mění a prodlužuje lhůtu k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu na zateplení obvodového pláště budovy pokusné stanice VÚRV, v.v.i. v Hněvčevsi, vyhlášené dne 27.3.2012, a to takto:
Lhůta pro podání a doručení nabídek zadavateli končí dne 19.04.2012 ve 13 hodin.
Místo pro podání nabídek: nabídky mohou uchazeči doručit v uzavřené obálce s označením: "zateplení správní budovy Hněvčeves"

- osobně do kanceláře  sekretariátu OHS VÚRV, v.v.i., v Praze – Ruzyni, Drnovská 507, nebo

- poštou na adresu:  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,  Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně, do 19.04.2012 do 13. hod.

12. odborný seminář OGŠKP

02.04.2012

Odborný seminář s názvem "Fyziologie rostlin a GMO" se koná dne 24.04.2012 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.


Veřejná zakázka Liberec

29.03.2012

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
 
        Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 6 – Ruzyně, Drnovská 507, vyhlašuje podle § 7 zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
 
 
Rekonstrukce třetího nadzemního podlaží, střešního a obvodového pláště správní budovy a oplocení výzkumné stanice VÚRV, v.v.i. v Liberci.

Plné znění výzvy k podání nabídky naleznete zde. Technické podrobnosti naleznete v příloze .zip.

Lhůta pro podání a doručení nabídek je do 16.04.2012 do 10. hod.

Místo pro podání nabídek: nabídky mohou zájemci doručit v uzavřené obálce s označením: "stavební úpravy objektu VS  Liberec".

- osobně do kanceláře  sekretariátu OHS VÚRV, v.v.i., v Praze – Ruzyni, Drnovská 507 nebo

- poštou na adresu:  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,  Drnovská 507,  161 06 Praha 6 – Ruzyně, do 16.04.2012 do 10. hod.
 

Výstava vín

27.03.2012

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha – Ruzyně, Výzkumná stanice vinařská, Karlštejn pořádá s podporou Vinařského fondu ČR akademickou soutěžní výstavu vín „O pohár Karla IV.“. Výstava se koná 31. března 2012 v sále restaurace „U Janů“ v Karlštejně.
Začátek je v 10 hodin, výstava potrvá cca do 17. – 18. hod. Pozvánku najdete zde.


Karlštejn - nabídka

23.03.2012

Výzkumná stanice vinařská Karlštejn nabízí procházky po vinicích a prohlídky vinného sklepa s odborným výkladem, včetně následné degustace karlštejnských vín.

Nabízíme i pronájem prostranství na vinici a pronájem prostor společenské místnosti pro pořádání svatebního obřadu, pro různá posezení, jednání, apod. 
Úplnou nabídku služeb, včetně cen naleznete zde.


Přílohou je i ceník originálních karlštejnských vín, která lze na stanici zakoupit nebo si objednat.

Vedle výzkumné činnosti v oboru vinařství má totiž stanice i dlouholetou tradici v produkci kvalitních vín, která získávají ocenění ve vinařských soutěžích.
 
Vysoce hodnocená jsou zejména zdejší vína odrůdy Modrý Portugal - ročník 2008 byl oceněn stříbrnou medailí v soutěži „Vinařské Litoměřice 2011“. Vedle toho byl oceněn i ročník 2007 - v soutěži "TOP 77 vín České republiky". 
  
 
Pracovníci výzkumné stanice vinařské se podíleli i na organizaci XV. ročníku Karlštejnského vinobraní 2011 - Slavností vína. Od brány stanice byl v sobotu 24. září 2011 vypraven historický průvod s Karlem IV. a jeho chotí. 
 

  

 


Traktor

13.03.2012

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 6 – Ruzyně, Drnovská 507, vyhlašuje podle § 7 zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k podání nabídky na dodávku:

 zemědělského kolového traktoru

Místem plnění zakázky je Čáslav (pokusná stanice VÚRV, v.v.i.).
Podrobnosti veřejné zakázky naleznete zde.

Lhůta pro podání nabídek je do 22.03.2012, do 13. hod.


Jak hnojit řepku?

09.03.2012

Část porostů řepky ozimé nebyla zatím ještě vůbec přihnojena, ale u regenerujících porostů v teplejších oblastech se již začíná s aplikací druhé dávky dusíku. Ta může být v letošním roce rozhodující pro dosažení dobrého výnosu semene řepky.
Vyhodnocení stavu porostů řepky v ČR a návrhy vhodných postupů jejího hnojení v jarním období najdete v článku Ing. Růžka, Ing. Kusé a Ing. Vavery (VÚRV, v.v.i., 09.03.2012). 

Při rozhodování o způsobu hnojení je důležité přihlédnout nejen ke stavu porostu a k době nástupu vegetace, ale i k vlastnostem jednotlivých druhů hnojiv.
Které formě dusíku dát přednost v různých situacích? Názorně to ukazuje přehled, publikovaný v uvedeném článku:

Nitrátová (ledková) forma dusíku
 - vzhledem k rychlému působení vhodná při pozdějším a rychlém nástupu jara
 - vhodná pro normální, ale i pro slabé nebo mrazem poškozené porosty
 - používaná hnojiva: LAV nebo LAD (druhá polovina dusíku je v amoniakální formě)

Amidická forma dusíku
 - optimální k aplikaci vyšších dávek N na začátku jarní vegetace, zejména v oblastech s častými
   pozdějšími přísušky
 - vzhledem k pomalejšímu působení vhodná při časnějším nástupu jara a riziku pozdějších mrazů
 - vhodná pro normální porosty
 - nevhodná ke hnojení velmi slabých a výrazněji poškozených porostů  
 
- používaná hnojiva: močovina, UREAstabil

Amoniakální forma dusíku, v kombinaci se sírou
 - řeší nedostatek dostupné síry v prokořeněném půdním profilu, zejména
         - po vlhké zimě
         - na lehkých promyvných půdách
         - při mělkém prokořenění půdy
         - při víceletém nehnojení sírou apod.
 - vzhledem k pomalejšímu působení vhodná při časnějším nástupu jara
 - vhodná pro normální porosty
 - nevhodná ke hnojení velmi slabých a výrazněji poškozených porostů  
 - používaná hnojiva: síran amonný, DASA, ... 
 

 


11. odborný seminář OGŠKP

04.03.2012

Odborný seminář s názvem "K čemu je dobré studovat populační biologii houbových patogenů aneb, co z toho mají šlechtitelé?" se koná dne 20.03.2012 od 14.00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.


Volné místo

01.03.2012

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. v Praze - Ruzyni přijme do pracovního poměru VŠ na pozici vědeckého pracovníka do molekulární laboratoře, oddělení virologie, pro řešení výzkumných projektů.

 Požadujeme:

a)      VŠ (Ph.D.): zaměření na přírodní a zemědělské vědy.
b)     Zkušenosti s molekulárními metodami (microarray, PCR, real-time PCR apod.) a zkušenosti v oblasti virologie (fytopatologie) jsou vítány.
c)      Schopnost orientace v odborné literatuře, základní znalost AJ, flexibilita, ochota dalšího vzdělávání v oboru.
Nabízíme:
a)      Mladý a dynamicky se rozvíjející vědecký kolektiv.
b)      Výborné pracovní zázemí včetně špičkového přístrojového vybavení.
c)       Další rozvoj vědeckého růstu, možnost zapojení do zavedené spolupráce s renomovanými zahraničními pracovišti.
d)     Platební ohodnocení v závislosti na kvalifikaci a zkušenostech, podle mzdového řádu VÚRV, v. v. i.

Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na email: cihakova@vurv.cz nebo na adresu: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Mgr. Katarína Čiháková, Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně.


Nabídka nemovitosti v Chocni

29.02.2012

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., nabízí k prodeji nemovitost v Chocni, Komenského ulice č.p. 209. Jedná se o podsklepený dvoupodlažní dům včetně příslušenství, sklad, kolna, garáž, zastavěná plocha o výměře 204 m2 a zahrada o výměře 546 m2 s altánem. Volné, prázdné, bez závazků, ihned k užívání. Objekt je vhodný k bydlení i podnikání.

Minimální cena 1 500 000 Kč. Prodáme nejvyšší nabídce.
 
Prohlídka nemovitosti je možná ve dnech:
17. dubna 2012 v době od 9 do 11 a od 13 do 18 hodin;
18. dubna 2012 v době od 8 do 14 hodin.
 
Zájemci o koupi mohou podat své nabídky do 27. dubna 2012 do 13 hodin, v uzavřené obálce s označením „Neotevírat, nemovitost v Chocni“, osobně v sekretariátu ředitele, nebo poštou na adresu:
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507
161 06 Praha 6 - Ruzyně
 
Veřejné otevírání obálek se uskuteční v pátek 27. dubna 2012 ve 13.15 hodin v zasedací místnosti č. 303 v hlavní budově VÚRV, v.v.i, na adrese Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně.
 
Výzvu k podání nabídky naleznete zde.

Testy životnosti založené 17.02.2012

24.02.2012

Vyhodnocení testů životnosti rostlin založených ve VÚRV, v.v.i. dne 17.02.2012 (% přežití rostlin)

Ozimá pšenice
 
okr. Prostějov
Jindra (100 %), Magister (96 %), Federer (55 %), Carroll (58 %),  Potenzial (25 %) 
 
okr. Kutná Hora
Akteur (63 %), Alana (79 %), Federer (88-94 %)
 
okr. Ždár nad Sázavou
JB Asano (86 %), Cubus (100 %)
 
okr. Ústí nad Orlicí
Biscay (17 %)
 
okr. Mladá Boleslav
Akteur (100 %)
 
okr. Rakovník
Pannonia NS (100 %), JB Asano (87,5 %), Cubus (70-74 %)
 
okr. Brno-venkov
Carroll (21 %), Sultan (45 %)
 
 
Ozimá řepka
 
okr. Prostějov
DK Exquisite (72 %), Avenir (80 %), Artoga (100 %), Rohan (62,5 %), Dobrava (30 %)
Adriana (70 %), Neptun (100 %), Galileo (100 %)
 
okr. Kutná Hora
DK Exquisite (100 %), NK Petrol (62,5 %)
 
okr. Klatovy
DK Exquisite (80 %), Remy (100 %)
 
okr. Tábor, Strakonice
Ladoga (100 %), foto 1, foto 2
 
okr. Ústí nad Orlicí
Rohan (100 %)
 

 


Situace v regionech

21.02.2012

Výsledky orientačního testu životnosti ozimů

Pracovníci VÚRV, v.v.i. testovali životnost rostlin odebraných v oblasti Prahy, Chomutova, Loun, Mostu a Rakovníka. Testy byly provedeny podle původní metodiky zveřejněné 14. 2. 2012 - ve vodě. Zvláště u řepky jsou výsledky nyní ještě ověřovány metodou půdních monolitů (viz článek v této rubrice "Poškození mrazem - další informace k testu životnosti rostlin, 20.02.2012").
Hodnocení testů založených 14.-15. 2. (% přežití rostlin):
pšenice ozimá - Pannonia (80 %), Bodyček (90 %), Bohemia (100 %), Federer (65 %), Cubus (60 %), Jindra (100 %), Asano (85 %)
ječmen ozimý - Wintmalt (100 %)
řepka ozimá - Visby (90 %), Hornet (85 %), Exquisite (100 %), Ontário (rostliny byly již před květem, tedy zmrzly, regenerují jen z postranních poupat u méně vyvinutých rostlin)
jetel inkarnát - dobře regeneruje, 25 % listů zůstalo zachováno

U rostlin odebraných na pozemcích pokusné stanice Ivanovice na Hané byly zjištěny tyto výsledky (% přežití v testu):
pšenice ozimá -
Mulan (61 %), Elly (72 %), Orlando (61 %), Magister (59 %), Cubus (88 %), Federer (80 %)
ječmen ozimý -
Laverda (80 %)
řepka ozimá - Exquisite, Fantomas (65 %) 
Výše uvedené údaje jsou samozřejmě jen orientační a jsou vztaženy k podmínkám stanice a způsobu provádění testu. V době kritických teplot (graf) nebyla na pozemcích stanice sněhová pokrývka, sníh napadl až 15. 2. (2 cm).

V podmínkách pokusné stanice Hněvčeves (u Hradce Králové) byla životaschopnost rostlin zjišťována u ozimé pšenice Elly (na podzim byla ve fázi BBCH 12, zjištěno přežití pouze 40 %), u ozimého ječmene (přežití 70 %) a u ozimé řepky (silné rostliny s průměrem krčku 1,2-1,5 cm, přežití 100 %). Rostliny pro testování byly odebírány při teplotě vzduchu -11 °C a ze zmrzlé půdy, takže nelze vyloučit jejich poškození.

Více k tomuto tématu se dozvíte na tradičním semináři "Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky" pořádaném v úterý 28. února 2012 ve VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.


Další informace k testu životnosti

20.02.2012

Aktuální informace k předchozí zveřejněné metodice testu životnosti ozimů
Na základě praktických zkušeností s odběry rostlin ze zamrzlé půdy upozorňujeme na možné chyby a modifikace metody ke zjištění životnosti rostlin odebraných ze zamrzlé půdy (viz informace z 15. 2.). Především je třeba upozornit na to, že jde o předběžnou metodu, kdy existuje nebezpečí poškození rostlin při odběru a při rychlém rozmrzání rostlin. Tato metoda je totiž standardně doporučována k použití až po rozmrznutí půd a zvýšení teplot nad 0 °C. 
Navíc, u řepek (jen s částí kořene) i u obilnin může dojít během jejich regenerace ve vodě k rychlému odumření pletiv, zejména, pokud jsou ponořeny příliš hluboko nebo se zkažená voda nevyměňuje. Rostliny lze ponořit do vody maximálně tak, jak byly v půdě, tj. pouze nezelené části.

Na obrázcích proto upozorňujeme na další modifikace, které tyto problémy odstraňují (regenerace v půdě však trvá týden i více):

Více k tomuto tématu se dozvíte na tradičním semináři "Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky" pořádaném v úterý 28. února 2012 ve VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
 
Ilja a Pavla Prášilovi
20.02.2012


Poškození rostlin mrazem

15.02.2012

Zemědělci z rizikových oblastí, kde holomrazy přesáhly –20 °C, potřebují alespoň orientačně zjistit stav přezimování porostů řepky a ozimého ječmene. A to co nejdříve, vzhledem k potřebě odhadu podílu totálně poškozených porostů a případného nákupu náhradních osiv, nákupu hnojiv, podepisování smluv na prodej produkce apod. Mapy ČHMÚ přehledně dokumentují vývoj sněhové pokrývky ve dnech 1. , 5. a 10. února 2012.
Odborníci VÚRV, v.v.i. připravili základní informace, jak zjistit životnost rostlin obilovin a řepky. Doplněnou verzi metodického pokynu (14. 2.) najdete zde.  Při praktické zkoušce jsme odebrali dne 10. 2. 2012 z pole v Praze - Ruzyni rostlinky ječmene (dvě odrůdy), pšenice (dvě odrůdy) a řepky. Detailní snímky zachycují rostliny těsně po odběru (obr. 1), po přepravě do budovy (obr. 2), po založení testu životnosti (obr. 3) a po čtyřech dnech regenerace (obr. 4).
Většina odebraných rostlin ječmenů a pšenic přežila. Sice jim odumřely starší vyvinuté listy, ale vytvářejí se nové odnože a listy, zatím však jen omezeně nové kořeny.
Řepky měly vršky starších listů poškozené mrazem. Po 4 dnech regenerace dochází u některých k usychání vyvinutých listů a postupně celých nadzemních částí. A to i přesto, že se dočasně obnovil růst nejmladších listů na vrcholovém pupenu. Na řezu stonku a kořene je vidět zhnědnutí a odumírání pletiv v hypokotylové části. Tyto rostliny tedy odumírají. Je přerušen transport vody z kořenů do nadzemních částí, které usychají. V případě vlhka by uhnily a rozpadly se. Porosty tedy bude třeba dále sledovat.
Stejně jako na celém území ČR i v této lokalitě nastoupily začátkem února silné mrazy. Mrazivé období začalo od 26. 1., kdy denní průměrné teploty vzduchu klesly pod 0 °C a od 2. 2. do 8. 2. dokonce pod -10 °C. Minimální přízemní teplota dosáhla -20 °C (3. 2. a 6. 2.), minimální teplota vzduchu v meteorologické budce (2 m nad zemí) byla -18,4  °C. V té době se vyskytovala slabá vrstva sněhu (2 - 3 cm), která částečně chránila rostliny před silnými mrazy a neumožnila rychlejší promrzání půdy. Minimální teplota půdy v hloubce odnožovacích uzlů obilnin (3 cm pod povrchem) dosáhla -7,1 °C (6. 2.), v hloubce 5 cm -6,1 °C. Po 9. 2. nastalo dosud nejsilnější mrazové období s minimální přízemní teplotou -25,4 °C (11. 2.), které však již bylo doprovázeno vyšší vrstvou sněhu (7 cm). Teplota půdy v 5 cm byla -4,2 °C (12. 2.). Promrznutí půdy se nyní blíží hloubce 40 cm.  
V příštích dnech přineseme informace o stavu rostlin nejen v Ruzyni, ale i v dalších oblastech. Současně tým odborníků z VÚRV, v.v.i. připravuje návrhy na potřebná opatření (ošetření porostů, příp. čím je nahradit v případě zaorání).
V příloze najdete článek na téma zimovzdornosti sortimentu odrůd ozimé pšenice (zveřejnění je domluveno s redakcí Úrody).
Uvítáme i Vaše poznatky a hodnocení situace v jednotlivých oblastech ČR.
Více k tomuto tématu se dozvíte na tradičním semináři "Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky" pořádaném v úterý 28. února 2012 ve VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Předběžné posouzení situace z hlediska plevelů, škůdců a chorob najdete
zde.

Kontakty:
RNDr. Ilja Prášil, CSc., Ing. Pavla Prášilová
prasil(a)vurv.cz, prasilova(a)vurv.cz  
tel.: 233 022 440, 233 022 447, 233 022 475
mob.: 733 536 313

Výsledky měření ústavní agrometeorologické stanice v Praze - Ruzyni najdete buď ve formě vyhledávací databáze  a nebo aktuálního grafu vývoje sledovaných veličin za uplynulých 24 hodin. Naše automatická meteostanice měří teploty vzduchu a půdy, vlhkost půdy, globální sluneční záření, fotosynteticky aktivní radiaci, atmosférický tlak, srážky, vítr apod.

 


Ruzyňský den - 28.02.2012

14.02.2012

Tradiční seminář pro zemědělskou praxi se bude konat v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Program a přihlášku najdete zde.
POZOR - VZHLEDEM K VELKÉMU POČTU ZÁJEMCŮ A OMEZENÉ KAPACITĚ AULY ZARUČUJEME ÚČAST POUZE ŘÁDNĚ PŘIHLÁŠENÝM ÚČASTNÍKŮM.


Volné místo - sklepmistr

08.02.2012

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha 6 – Ruzyně,
Výzkumná stanice vinařská Karlštejn
vypisuje výběrové řízení na pozici

SKLEPMISTR
 
Pracoviště:
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  
Výzkumná stanice vinařská Karlštejn
267 18 Karlštejn 98
 
Jedná se o hlavní pracovní poměr na plný úvazek. Nástup možný od 1. 3. 2012. Vhodné i pro absolventy. Práce a činnosti vyžadující odborné znalosti, které lze získat magisterským vysokoškolským studiem a praxí v oboru a jejichž výkon předpokládá přesnost, tvůrčí přístup, samostatnou iniciativu a odpovědnost. Koordinace a provádění prací při výrobě vína, vedení evidence sklepního hospodářství, práce na vinicích. Zapojení se do výzkumných a kulturních aktivit.
 
Požadujeme: min. VŠ vzdělání v oboru, práce s PC, schopnost obsluhy vinařských strojů, řidičský průkaz skup. B a T, zdravotní průkaz, praxe výhodou
 
Nabízíme: mzdové rozpětí 18 650 – 23 500 Kč/měs., 25 dní dovolené, naturální výhody, podnikové benefity, vlastní podnikové rekreační zařízení
 
Kontakt: Ing. Richard Kolek, vedoucí stanice, tel.: 739 474 485, e-mail: kolek@vurv.cz či na výše uvedené adrese pracoviště VSV Karlštejn

10. odborný seminář OGŠKP

07.02.2012

Odborný seminář "Biologická ochrana rostlin proti chorobám" se koná dne 21.02.2012 od 14.00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.


Pronájem pozemku

06.02.2012

Jedná se o pozemek o výměře 2,4 ha, lokalizovaný v k.ú. Ruzyně v blízkosti městského silničního okruhu. Podrobnosti naleznete zde.
Zájemci mohou podat nabídku do 14.02.2012, do 13:00 hod.


Výběrové řízení - plynový chromatograf a spektrometr

01.02.2012

Nadlimitní veřejná zakázka
"CR Haná - Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem"
Kompletní dokumentace je dálkově volně přístupná na Profilu administrátora veřejné zakázky - zde.
Jedná se o veřejnou zakázku VÚRV, v.v.i. - Centrum aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin Olomouc, kterou v rámci spolupráce administruje Univerzita Palackého v Olomouci.
Lhůta pro podání nabídek je do 04.04.2012, do 09:00 hod.


Výběrové řízení - kapalinový chromatograf a spektrometr

31.01.2012

Nadlimitní veřejná zakázka
"CR Haná - Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem"
Kompletní dokumentace je dálkově volně přístupná na Profilu administrátora veřejné zakázky - zde.
Jedná se o veřejnou zakázku VÚRV, v.v.i. - Centrum aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin Olomouc, kterou v rámci spolupráce administruje Univerzita Palackého v Olomouci.
Lhůta pro podání nabídek je do 04.05.2012, do 09:00 hod.

 


Vinařský bál

30.01.2012

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha – Ruzyně, Výzkumná stanice vinařská, Karlštejn a restaurace „U Janů“ v Karlštejně zvou na „2. Vinařský bál“, který se koná 25. února 2012. 
Pozvánku najdete zde.


2. seminář ORL

21.01.2012
Únorový seminář Odboru rostlinolékařství se bude konat ve čtvrtek 2. února 2012
ve VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni, v klubovně č. 303 (třetí patro hlavní budovy) od 14. hod.
Společným tématem dvou odborných příspěvků bude problematika geneticky
modifikovaných organizmů (GMO).
Pozvánku naleznete zde.

9. odborný seminář OGŠKP

13.01.2012
Seminář s přednáškami zahraničních lektorů se koná dne 24.01.2012 od 14.30 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.

Konference - výživa rostlin

12.01.2012

Odborné konference pořádají AGRA GROUP a.s. a VÚRV, v.v.i., u příležitosti 20 let
spolupráce AGRA GROUP a.s. se zemědělskou a odbornou veřejností.
Konference bude pořádána se stejným programem na dvou místech:
     2. února v Praze - Ruzyni (aula VÚRV, v.v.i.) 
     7. února v Drnovicích u Vyškova (hotel Allvet).
Program a přihlášku naleznete zde


Výběrové řízení - křižovatka

11.01.2012

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně vyhlašuje podle § 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k podání nabídky na provedení zakázky - stavba přístupového chodníku a schodiště k přechodu pro chodce v ulici Drnovská.

Podrobnosti k veřejné zakázce najdete zde.

Lhůta pro podání nebo doručení nabídek je do 06.03.2012 do 10. hod.


Nové výběrové řízení

28.12.2011

Nové výběrové řízení

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně, vyhlašuje podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zjednodušené podlimitní řízení na provádění úklidových služeb v budovách areálu VÚRV, v.v.i.

Lhůta pro podání nabídek je do 12.1.2012, do 12.30 hod.

Výzva k podání nabídky 

Seznam prostor pro úklid

Krycí list nabídky


Koordinátor/ka přípravy vědecko-výzkumných projektů

18.12.2011

 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. přijme na plný pracovní úvazek
 
KOORDINÁTORA/KU přípravy vědecko-výzkumných projektů, vč. OP

Podrobnosti naleznete zde

Lhůta pro podání nabídek je do 16.01.2012


Interní auditor

18.12.2011

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. vypisuje výběrové řízení na pozici
INTERNÍ AUDITOR 

Více informací naleznete zde

Lhůta pro podání nabídek je do 16.01.2012


PS Kostelec

07.12.2011

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Kostelec nad Orlicí, Komenského 873
ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby v.v.i.
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

VEDOUCÍ POKUSNÉ STANICE v Kostelci nad Orlicí
 
Nástup možný od 1. 4. 2012.
Jedná se o pokusnou stanici, se kterou VÚRV, v.v.i. dlouhodobě spolupracuje a metodicky ji vede. Podrobnosti najdete zde.
Lhůta pro podání nabídek je do 31.01.2012

Seminář ORL

06.12.2011

Seminář pořádaný Odborem rostlinolékařství se uskuteční dne 14.12.2011 od 14. hod. 
v klubovně č. 303 (3. patro hlavní budovy) ve VÚRV, v.v.i. v Praze – Ruzyni.
Tématem přednášky je pěstování jedlých a léčivých hub.
Jako host přednáší Ing. Ivan Jablonský, CSc., přední odborník na tuto problematiku.


Seminář MZe

06.12.2011

Předvánoční seminář „Chemické a biologické kontaminanty v potravinách a zemědělských komoditách: aktuální problémy“ společně pořádají MZe, VÚRV, v.v.i., Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí, VŠCHT a Sdružení DDD. Seminář se koná 14.12.2011 v sále č. 400 na MZe, od 9.45 hod. Pokyny pro zájemce o účast a program semináře najdete zde.


8. odborný seminář OGŠKP

02.12.2011

Odborný seminář se koná dne 13.12.2011 v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni, od 14. hod.
Přednáší: Ing. Lenka Havlíčková, Ph.D. (ZF JČU), Ing. Miroslav Klíma, Ph.D. a Ing. Vratislav Kučera, CSc. (VÚRV, v.v.i.)

Zaměření semináře:

 • využití techniky mikrosporových kultur k tvorbě homozygotních linií řepky a brukvovitých zelenin
 • využití metod molekulární genetiky k identifikaci genotypů řepky s požadovanými vlastnostmi
 • hybridní šlechtění ozimé řepky v ČR
 • výsledky řešení projektů
 • možnosti další spolupráce

Program semináře najdete zde.


Výběrové řízení na úklidové služby

30.11.2011

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně, vyhlašuje podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zjednodušené podlimitní řízení na provádění úklidových služeb v budovách areálu VÚRV, v.v.i.
Lhůta pro podání nabídek je do 19.12.2011, do 12.30 hod.

Bližší informace naleznete zde.

Seznam prostor pro úklid naleznete zde.


Nový ředitel

14.11.2011

Ke dni 10.11.2011 jmenoval ministr zemědělství Ing. Petr Bendl na základě
návrhu Rady instituce Dr. Ing. Pavla Čermáka ředitelem VÚRV, v.v.i. 

Přejeme novému řediteli mnoho úspěchů!


Seminář Lukavec

13.11.2011

Odborný seminář
"Uplatnění nových poznatků z výživy a fyziologie rostlin při pěstování zemědělských plodin"
se koná 29.11.2011 v Lukavci u Pacova, od 9. hod.
Program je uveden v pozvánce.

 


Odborný seminář v Praze a v Pohořelicích

11.11.2011

Ve dnech 30.11.2011 (Praha) a 1.12.2011 (Pohořelice) se koná seminář na téma "Kukuřice a jiné plodiny pro produkci mléka a výrobu bioplynu".

První den se odborný seminář koná v aule VÚRV, v.v.i., druhý den na Městském úřadě
v Pohořelicích.

Seminář požádá Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

V přednáškách budou prezentovány způsoby pěstování pícnin pro krmné účely a pro účely produkce bioplynu a zkušenosti s pěstováním těchto plodin.

Program semináře a přihláška je ke stažení zde.


Cena rektora ČZU

10.11.2011

Rektor České zemědělské univerzity prof. Ing. Jiří Balík, CSc. udělil Cenu rektora za nejlepší publikační výstup ČZU v roce 2010 autorům publikace Encyklopedie ochrany rostlin.
 
Spoluautorem této publikace je doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., vedoucí Odboru agroekologie VÚRV, v.v.i. 

Autorům knihy blahopřejeme k ocenění!

Kniha obsahuje 2 200 originálních obrázků a je možné ji zakoupit na dobírku.


Významné výsledky

03.11.2011

Pracovníci Oddělení ochrany zásob a bezpečnosti potravin Odboru rostlinolékařství VÚRV, v.v.i. dosáhli významných vědeckých výsledků v oblasti výzkumu bezpečnosti potravin a zemědělských komodit. Výzkum přinesl přímé důkazy o přítomnosti kontaminantů vnášených škůdci do potravin. Výsledky práce byly zveřejněny v prestižních recenzovaných vědeckých časopisech a rovněž jako důležitá informace pro bezpečnost potravin v České republice na portálu Ministerstva zemědělství ČR

Našim vědcům se jako prvním podařilo popsat a kvantifikovat nová rizika (emerging risks) roztočů 
v potravinách, v tomto případě v importovaných sušených plodech. Tato práce je považována za tak významnou, že ji přijal a během tří měsíců publikoval prestižní časopis "Food Additives and Contaminants" (roč. 28, 2011, č. 9, s. 1129-1135). Je vhodné zdůraznit, že v historii tohoto časopisu je to první přijatá práce týkající se kontaminantů skladištních škůdců v potravinách.
Jak při zvětšení vypadá povrch ovoce napadeného roztoči, můžete spatřit zde.
 
Vědecký tým VÚRV, v.v.i., ve spolupráci s italskými kolegy, jako první kvantifikoval dvouletou dynamiku kontaminace mouky ve mlýnech fragmenty skladištních škůdců. Tato práce byla publikována v předním časopise zabývajícím se obecnou bezpečností potravin a zemědělských komodit "Food Control" (roč. 22, 2011, č. 7, s. 1021-1026).
 
Publikované výsledky byly předloženy odborníkům k diskusi na semináři MZe ČR k této problematice a budou diskutovány i na dalších jednáních (např. ve Vědeckém výboru fytosanitárním a životního prostředí).  

7. odborný seminář OGŠKP

31.10.2011

Odborný seminář se koná dne 22.11.2011 v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni, od 14. hod.
Přednáší Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D. a RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D. z VÚRV, v.v.i.

Zaměření semináře:

 • rzi, listové skvrnitosti, sněti mazlavé a padlí travní na pšenici a příbuzných druzích
 • geneticky založená rezistence k houbovým patogenům pšenice
 • vnitrodruhová struktura patogenů
 • výsledky řešení projektů
 • možnosti další spolupráce

Program semináře najdete zde.


Publikace k 60. výročí založení ústavu

19.10.2011

 

VÚRV, v.v.i. slaví v roce 2011 60 let od založení ústavu. Při této příležitosti byla vydána publikace, kterou si můžete volně stáhnout ve formátu PDF zde....


Genová banka získala certifikát kvality

17.10.2011

Oddělení genové banky získalo certifikát kvality ČSN EN ISO 9001:2009 na činnost genové banky semen, polní hodnocení a regenerace genetických zdrojů vybraných obilovin a minoritních plodin a laboratorní hodnocení jejich technologických charakteristik.
 

 


Nová Rada instituce

05.10.2011

V ústavu se konaly volby do Rady instituce, na druhé funkční období. Na prvním zasedání nové Rady dne 5. října byli zvoleni předseda a místopředseda. Hlavním úkolem Rady nyní bude volba ředitele ústavu - na zasedání dne 17. října. Vybírat se bude z pěti uchazečů.

Interní členové Rady:
Mgr. Jan Lipavský, CSc. (předseda Rady)
Ing. Eva Kunzová, CSc. (místopředsedkyně Rady)
Ing. Václav Dvořáček, Ph.D.
Ing. Vojtěch Holubec, CSc.
Ing. Jana Chrpová, CSc. 
Ing. Jiban Kumar, Ph.D.
RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D.
doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
RNDr. Ilja Prášil, CSc.
RNDr. Leona Svobodová, Ph.D.

Externí členové Rady:
Dr. Ing. Pavel Horčička 
Ing. Olga Chmelíková
prof. Ing. Jan Křen, CSc.
prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.

 


Výběrové řízení na pozici ředitele ústavu

29.09.2011

Rada Výzkumného ústavu rostlinné výroby, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele VÚRV, v.v.i.  Podrobnosti k výběrovému řízení najdete zde


Přednáška dr. Jehleho

27.09.2011
Ve čtvrtek 29.09.2011 od 10. hod. se v aule VÚRV v.v.i. uskuteční přednáška prof. Dr. Johanesse Jehleho, ředitele ústavu „Institut fur biologische Kontrol, Julius Kuehn Institut“ (Německo) na téma „Recent developments in biological control using insect viruses“.
 
Zájemce srdečně zve
Ing. Jiban Kumar, Ph.D.
vedoucí Odboru rostlinolékařského
VÚRV, v.v.i.

6. odborný seminář OGŠKP

26.09.2011
Odborný seminář se koná v úterý 11.10.2011, od 14. hod v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Seminář je zaměřen na problematiku kryotechniky a konzervace vegetativně množených rostlin.
Zájemci získají informace nejen o této problematice, ale i o nabídkách laboratoře z hlediska možné spolupráce na projektech.
 
Program semináře

Kryoprezervace – metody a jejich využití
- úvod do problematiky kryoprezervace
- zaměření laboratoře
- vybrané výsledky
- kryobanka vegetativně množených rostlin
Přednáší: Mgr. Martin Grospietsch (VÚRV, v.v.i.)  
 
Termická analýza a její aplikace při kryoprezervaci
- využití termické analýzy
- vybrané výsledky
- národní a mezinárodní spolupráce
- přístrojové vybavení
Přednáší: Ing. Renata Kotková (VÚRV, v.v.i.)
 
Jelikož diskuse je stejně podstatná jako referáty, doporučujeme rozmyslet si dotazy předem.
 
Náměty, urgence a stížnosti přijímá organizátor seminářů:
Ing. Vojtěch Holubec, CSc. (tel. 233 022 497)
 
Za vedení Vás zve:
RNDr. Ilja Tom Prášil, CSc.
vedoucí Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce
VÚRV, v.v.i.

Nabídka k prodeji nemovitosti

22.09.2011

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., nabízí k prodeji nemovitost v Chocni, Komenského ulice č.p. 209. Jedná se o podsklepený dvoupodlažní rodinný dům včetně příslušenství (sklad, kolna, garáž), zastavěná plocha o výměře 204 m2 a zahrada o výměře 564 m2 s altánem.

Volné, prázdné, bez závazků, ihned k užívání.

Minimální cena 1,500.000,- Kč. Prodáme nejvyšší nabídce.

Prohlídka nemovitosti je možná dne 12. října 2011, vždy v době od 9 do 11 hod. a od 13 do 17 hod.

Zájemci o koupi mohou podat své nabídky do 24. října 2011 do 12.45 hodin, v uzavřené obálce s označením „Neotevírat, nemovitost v Chocni“, osobně v sekretariátu ředitele, nebo poštou na adresu: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6.

Veřejné otevírání obálek se uskuteční v pondělí dne 24. října 2011 ve 13 hodin v zasedací místnosti č. 303 v hlavní budově VÚRV, v.v.i, Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně.
  
V Praze, dne 21. září 2011
                                                                Mgr. Jan Lipavský, CSc.
                                                            pověřený řízením VÚRV, v.v.i.

Ocenění pro naše pracovníky

13.09.2011

Při slavnostním zahájení 38. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích byly dne 25. srpna 2011 předány ceny pro mladé vědecké pracovníky a ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji.
 
Ocenění předávali náměstek ministra zemědělství PhDr. Juraj Chmiel, CSc. a předseda České akademie zemědělských věd Mgr. Jan Lipavský, CSc.

Třetí cenu veřejné soutěže pro mladé vědecké pracovníky získal RNDr. Milan Řezáč, Ph.D. (VÚRV, v.v.i., Odbor rostlinolékařství), za studium dopadu pesticidů na přirozené nepřátele škůdců plodin. Výsledky studie ukazují, že i když pesticidy užitečné predátory přímo nezabijí, mohou oslabit jejich schopnost přijímat potravu, o to méně pak tito predátoři regulují škůdce.

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji v soutěži mladých vědeckých pracovníků obdržela RNDr. Klára Kosová, Ph.D. (VÚRV, v.v.i., Odbor genetiky, šlechtění a kvality produkce), za studium problematiky využití chladem indukovaných proteinů dehydrinů, jako ukazatelů odolnosti rostlin ječmene vůči nízkým teplotám a mrazu.


Blahopřejeme!

 

Další ocenění našich pracovníků najdete v rubrice Úspěchy.


Všechny aktuality

Message
zavřít